Wat betekent de warmtetransitie voor u?

Warmtetransitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te bereiken moeten alle huishoudens stoppen met het gebruik van aardgas. Hiervoor zijn nieuwe warmteoplossingen nodig. Hier leest u alles over de nieuwe warmteoplossingen en welke organisaties/partijen hierbij betrokken zijn. En welke rol ze hebben.

De rol van gemeentes in aardgasloos wonen

Om van het aardgas af te gaan ontwikkelen gemeentes zogenaamde warmtevisies die uiterlijk in 2021 klaar moeten zijn. In een warmtevisie staat:

 • Wanneer welke wijk van het gas gaat.
 • Welke alternatieve duurzame energiebron daarvoor in plaats komt.

Neem contact op met uw gemeente om meer over hun warmtevisie te komen.

De rol van Liander in aardgasloos wonen

Ook voor ons als netbeheerder heeft het grote impact om van het aardgas af te gaan. We moeten:

 • De ondergrondse leidingen aanpassen.
 • Verwijderen (deels) van gasleidingen en –aansluitingen.
 • Verzwaren van het elektriciteitsnet. 

Liander zoekt in haar rol actief de samenwerking met gemeenten, maar ook met woningcorporaties en andere stakeholders. 

Uw rol in aardgasloos wonen 

U moet tussen nu en 2050 overstappen naar een alternatieve warmtebron. We delen onze kennis over de huidige energienetten en over de technische en financiële consequenties van de gewenste duurzame energievoorziening. 

Wat kunt u nu al zelf doen om uw bedrijfspand te verduurzamen? 

 • De belangrijkste start is het isoleren van uw bedrijfspand.  Isoleren is een goede stap om minder energie te gebruiken en tegelijkertijd uw woning comfortabeler te maken. 
 • Ook vloerverwarming is een belangrijke voorwaarde om bijvoorbeeld een warmtepomp rendabel te krijgen.

Energieadviseur

Op de site van Milieu Centraal kunt u een maatwerkadvies voor energiebesparing aanvragen. Een onafhankelijke energieadviseur komt hiervoor bij u langs voor een persoonlijk advies.

Veelgestelde vragen warmtetransitie

 • De overgang van het gebruik van aardgas naar duurzame alternatieven voor koken, het verwarmen van woningen en kraanwater, noemen we de warmtetransitie. Duurzame alternatieven zijn onder te verdelen in:


  De warmtetransitie vindt lokaal plaats in wijken en buurten en heeft grote impact op wonen (onder andere woningaanpassingen, isolatie) en (energie-)infrastructuur.

 • Lees in ons stappenplan aansluiting verwijderen wat u moet doen om uw aansluiting te laten verwijderen.  

  De aanvraag voor verwijdering van een aansluiting doet u op de landelijke website mijnaansluiting.nl. Dit is het nationaal portaal voor all aanvragen voor aansluitingen.

 • Nederland wil van het aardgas af om verschillende redenen:

  1. Het Klimaatakkoord van Parijs. 
  2. De Nationale Energieagenda. 
  3. De aardgaswinning in Groningen veroorzaakt aardschokken waardoor woningen beschadigd raken en maatschappelijke onrust ontstaat. Terugdringing van de aardgaswinning in Groningen is daarom vereist.
  4. De geopolitieke situatie - Over ongeveer 20 jaar is het Nederlandse aardgas op en zijn we steeds meer aangewezen op import (nu nog vooral uit Noorwegen). Deze groeiende importafhankelijkheid is ongewenst, mede gezien de geopolitieke situatie (Rusland).
 • Liander is uw netbeheerder. We leggen kabels en leidingen aan en beheren het energienetwerk in uw regio. Uw meterkast is erop aangesloten, net als de meterkast van 3 miljoenen andere woningen en bedrijven. Liander is geen energieleverancier, maar maakt het mogelijk dat anderen energie bij u kunnen leveren.

 • Wanneer een klant zijn aansluiting wil verwijderen, dan verwijdert Liander de complete aansluiting, aansluitleiding, meter en netkoppeling. Wij brengen hiervoor een tarief in rekening op basis van de gemiddelde werkelijke kosten. Er is een verschil in tarief voor panden in hoogbouw en laagbouw.

  We hanteren hierbij het kostenveroorzakingsprincipe. Dit betekent dat diegenen die kosten maken (de ‘veroorzakers’) deze ook betalen. Dus laat u een gasaansluiting verwijderen? Dan betaalt u ook de kosten. Brengt Liander deze kosten niet bij u in rekening? Dan moeten deze kosten worden opgebracht door iedereen met een gas aansluiting.

 • Ja, dan geldt dat ook.

  Ook aan klanten die overstappen op een duurzaam alternatief (zoals elektrisch verwarmen of een aansluiting voor warmtelevering) voor hun gasaansluiting , brengen wij het tarief in rekening. Dit om de volgende redenen:

  Ook hier geldt dat we de kosten in rekening brengen bij degene die ze ‘veroorzaakt’.

  Wij moeten non-discriminatoir handelen en mogen daarom geen onderscheid maken op basis van de motivatie van klanten. Het is volgens ons (en volgens de huidige wet- en regelgeving) niet eerlijk ten opzichte van de resterende klanten  om géén kosten voor verwijderingen in rekening te brengen.

 • Het warmtetransitiebeleid van de overheid is er op gericht om alle gebouwen  vóór 2050 duurzaam te verwarmen. In het kader van dat beleid staat de bekostiging van het verwijderen van aardgasnetten en –aansluitingen  ter discussie.

  We zijn en gaan in gesprek met gemeenten en woningcorporaties om per wijk en planmatig woningen en gebouwen afscheid te laten nemen van het  aardgas.  Door de planningen van deze maatschappelijke partners in de warmtetransitie op elkaar af te stemmen, kunnen we de overlast voor bewoners beperken en de kosten laag houden.