Privacy statement


Liander hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij gegevens die betrekking hebben op u? Dan doen wij dit volgens de - Uitvoeringswet - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees hoe wij dit doen.

Liander is een netbeheerder

Liander legt kabels en leidingen aan, en beheert regionale netwerken voor het transport van elektriciteit en gas. Wij werken continue aan onderhoud, uitbreiding en verbetering van deze netwerken. Ook de ‘slimme meter is een onderdeel van deze netwerken. De slimme meter is een investering voor de toekomst en een belangrijke stap in de energietransitie. Het is een stap naar het gebruik, uitwisseling en distributie van duurzame energie.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruikt u producten of diensten van Liander? Of heeft u contact met ons? Dan verwerken wij uw gegevens op grond van onze wettelijke taken.

Wanneer verwerken we gegevens van de slimme meter?

Heeft u een elektriciteits- en/of gas kleinverbruik aansluiting én een slimme meter, die op afstand wordt uitgelezen? Dan verwerken wij uw meetgegevens op grond van onze wettelijke taken. Deze taken omvatten onder meer het (slimme) beheer van onze netten, en worden conform de gedragscode Slim Netbeheer getoetst en vastgelegd. De gedragscode is opgesteld door de gezamenlijke netbeheerders. Wilt u meer weten over de gedragscode Slim Netbeheer of heeft u een klacht hierover, dan verwijzen wij u naar de website van Netbeheer Nederland.

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Liander verzamelt en verwerkt persoonsgegevens:

 1. gerelateerd aan een elektriciteits- en/of gas kleinverbruik aansluiting met een meter. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Uit deze wetten vloeien onze taken voort;
 2. voor het beheer van onze elektriciteits- en gasnetten. En voor alle taken die uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voortvloeien, alles wat daarmee te maken heeft of bevorderlijk kan zijn voor onze elektriciteits- en gasnetten;
 3. voor het registreren van elektriciteit productie eenheden zoals voorgeschreven in de Netcode Elektriciteit en de Europese verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;
 4. voor het aangaan en de uitvoering van onze overeenkomst met klanten, onze dienstverlening en om de klant te informeren over onze producten en diensten;
 5. voor het verrichten van (statistische) analyses en het doen van onderzoek naar en ten behoeve van het beheer van onze elektriciteits- en gasnetten. Wij zorgen ervoor dat in die gevallen de verdere verwerking van de persoonsgegevens alleen gebeurt voor deze specifieke (statistische) doeleinden. Persoonsgegevens passen we zo aan dat deze niet tot individuele natuurlijke personen herleidbaar zijn.

Categorieën van de gegevens

Categorie
Doel
MetergegevensVoor het beheer en administratie van onze eigendommen leggen we metergegevens, zoals serienummer en bouwjaar, vast.
MeetgegevensWe verzamelen en verwerken meetgegevens in het kader van onze wettelijke verplichting tot verstrekking van deze gegevens aan marktpartijen (marktfacilitering). Deze gegevens kunnen o.a. verder worden verwerkt ten behoeve van statistische doeleinden.
Technische gegevens

Om de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten, en het transport van energie hierover, zo doelmatig mogelijk te waarborgen, verzamelen en analyseren we technische gegevens uit slimme meters, zoals events en spanningskwaliteit

Meetgegevens (intern gebruik)

Door middel van Slim Netbeheer wordt meer en beter inzicht verkregen in onze energienetten, en helpt ons bij de uitdagingen van de energietransitie.

Slim Netbeheer betekent gebruik van meetgegevens uit onder meer de slimme meter, waaronder mogelijk persoonsgegevens, voor alleen interne netbeheerdoeleinden die volgens de Gedragscode Slim Netbeheer zijn getoetst en vastgelegd. Deze gegevens kunnen o.a. verder worden verwerkt ten behoeve van statistische doeleinden.

Netbeheerdoeleinden zijn de doeleinden die volgen uit de werkzaamheden die een netbeheerder in het kader van zijn wettelijke taak uitvoert om:

 • het transport van energie over alle netten op een veilige, betrouwbare en op de meest doelmatige wijze te waarborgen (kwaliteit – altijd de juiste spanning/druk op het net);
 • onderbrekingen van het transport van energie te voorkomen en op te lossen (storingen voorkomen en oplossen);
 • de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen (capaciteit: voldoende ruimte en van één naar tweerichtingsverkeer op het net);
 • het net te beschermen tegen mogelijke invloeden van buitenaf (voorbereid op energiecrisis door calamiteiten (orkaan, cyberaanval etc.) en andere calamiteiten die de vitale basis infrastructuur van het net kunnen bedreigen).
AansluitgegevensWe verwerken aansluitgegevens, waaronder EAN-code, naam, adres en doorlaatwaarde in een aansluitingenregister, om onze wettelijke verplichtingen en de daaruit volgende codes om de energiemarkt te faciliteren na te komen. Daar waar gegevens verwerkt worden buiten onze taken om, wordt aan de betrokkene toestemming gevraagd.
Gegevens productie-eenhedenWe verwerken gegevens van elektriciteit productie eenheden in het kader van een wettelijke taak, die bijdraagt aan het waarborgen van eerlijke mededingingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, het waarborgen van de systeemveiligheid, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en het vergemakkelijken van de Europese Unie-brede handel in elektriciteit.
Standaardjaarverbruik gasWij berekenen het standaardjaarverbruik gas op onze aansluitingen ten behoeve van de uitvoering van administratieve processen zoals vastgelegd in sector gereguleerde afspraken. Deze afspraken vinden hun oorsprong in artikel 22 Gaswet. 
Standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding elektriciteitWij berekenen de standaardjaarafname en standaardjaarinvoeding elektriciteit op onze aansluitingen ten behoeve van de uitvoering van administratieve processen zoals vastgelegd in art. 54 Elektriciteitswet 1998 en de daaruit voortvloeiende Informatiecode elektriciteit en gas. De toename van het aantal decentrale productie installaties, zoals zonnepanelen, zorgt tegenwoordig voor steeds meer invoeding (ook wel 'teruglevering') van opgewekte elektriciteit op het elektriciteitsnet. Inzicht in de invoeding en de afname van elektriciteit is nodig om de genoemde sectorprocessen te kunnen faciliteren. 
NAW- en contactgegevensVoor het administreren van klantcontactmomenten, afhandelen van storingsmeldingen- of klachten, klantcommunicatie klantcontact in kader van de (wettelijk verplichte) registratie van productie eenheden, het houden van klanttevredenheidsonderzoeken, en (checks in het kader van) het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en/of bij het verhalen van schade verwerken wij NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.

Foto en videoOm de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten zo doelmatig mogelijk te waarborgen, verwerken we foto en video opnames van (situaties rondom) onze elektriciteits- en gasaansluitingen. Bijvoorbeeld in geval van uitgevoerde werkzaamheden of een situatie die schade of gevaar tot gevolg kan hebben.
Rekeningnummers/IBANVoor creditfacturatie en compensatievergoedingen verwerken we rekeningnummers (IBAN) van klanten.
Segmentatie dataOm de veiligheid en betrouwbaarheid van onze netten, en het transport van gas en elektriciteit, voor nu en in de toekomst, zo doelmatig mogelijk te waarborgen, wordt gebruik gemaakt van segmentatie data die betrekking heeft op onze netgebieden en aansluitingen.
GespreksopnameTen behoeve van trainingsdoeleinden en het verbeteren van onze dienstverlening worden telefoongesprekken met onze contactcenters opgenomen. 

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij Liander niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn. Daarnaast bewaart Liander persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving.

Ontvangers

Liander deelt persoonsgegevens met onder andere de volgende categorieën van ontvangers:

 • energieleveranciers
 • landelijke netbeheerders
 • regionale netbeheerders
 • programmaverantwoordelijken
 • meetverantwoordelijken
 • publieke certificeringsinstanties
 • opsporingsdiensten
 • overheidsinstanties

Verwerkers

Liander kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Liander heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Liander verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus.

Toestemming

Liander verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd  het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Liander verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Liander niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor de eigen doelen van deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Liander passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alleen medewerkers, waarbij het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen, en waar nodig actualiseren we deze. 

Doorgifte buiten de Europese Unie

Liander verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat Liander verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Uitlezen slimme meter

Heeft u een slimme meter? De slimme meter stuurt elke dag op afstand de meterstanden door naar Liander. Dit gebeurt ook als u binnen ons verzorgingsgebied verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier. Wij delen deze standen met uw energieleverancier. U kunt er ook voor kiezen om de uitleesfunctie uit te zetten. Controleer eenvoudig via zelf online of uw standen worden uitgelezen.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien.  Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen en te verwijderen, en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking of de verwerking laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Een meer uitgebreide beschrijving van uw rechten, en op welke wijze en onder welke voorwaarden u zich kunt beroepen op deze rechten, vindt u op de pagina Uw AVG-rechten.

Liander maakt gebruik van segmentatie data van GeoMarktprofiel. Hierbij gelden voor u dezelfde rechten als hierboven beschreven. Voor het uitoefenen van uw rechten bij GeoMarktprofiel verwijzen wij naar Even over Data.

Functionaris voor gegevensbescherming

Liander kent een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.

Klachten over gegevensbescherming

Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Liander, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, kunt u daarover contact opnemen met de FG.

 • Vul het contactformulier voor de Functionaris voor gegevensbescherming in.
 • Benoem waar uw klacht over gaat.
 • U heeft de keuze of u een email adres invult.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met de FG niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. Liander valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de AP vindt u op hun website. Liander probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan Liander, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.

Versie 1.8 (25 juli 2022)

Copyright 2022 Liander N.V.