Investeringsplannen 2024

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werken wij aan het energienet van vandaag en morgen. Het concept investeringsplan 2024 is per 1 november 2023 ter consultatie aangeboden aan onze stakeholders.
Monteur van Liander loopt met gereedschapskoffer in zijn hand

Over het investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder tweejaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van tien jaar. Liander heeft twee investeringsplannen opgeleverd. Eén voor elektriciteit en gas en eén voor het 150 kV-net Randmeren. In deze investeringsplannen beschrijft Liander de voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten.

Belangrijke stap

Liander laat in de plannen op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Inschatting vraag en aanbod

Bij het opstellen van de investeringsplannen is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag. Liander maakt hiervoor gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de biedingen van de RES-regio's, SDE-aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies. We hebben voor onze investeringsplannen een zo concreet mogelijk inzicht in de energievraag en -aanbod nodig.

Zienswijze en proces

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om de ontwerp-investeringsplannen ter consultatie aan te bieden. Van 1 november 2023 tot en met 29 november 2023 was er de mogelijkheid om zienswijzes op onze concept investeringsplannen in te dienen. Deze consultatieperiode is voorbij. Er zijn 27 zienswijzen binnengekomen. Liander heeft de ingediende zienswijzes verwerkt en de indieners een terugkoppeling op hun zienswijze gegeven.

Op 2 januari 2024 heeft Liander de concept investeringsplannen aangeboden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als het gaat om gasveiligheid. De zienswijzen en verwerking van de uitkomsten van de consultatie zijn ook aan de ACM verzonden. Op basis van de toets van de ACM heeft Liander enkele zaken in het investeringsplan verduidelijkt. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de investeringsplannen getoetst en heeft groen licht gegeven om de investeringsplannen vast te stellen.

De ACM vindt het belangrijk dat netbeheerders duidelijk laten zien welke keuzes zij maken en welke projecten zij wanneer uitvoeren en waarom. De ACM vindt dat nog niet terug in de investeringsplannen en heeft daarom met Enexis, Liander, Stedin en TenneT afspraken gemaakt over meer transparantie in toekomstige investeringsplannen. Uiterlijk 1 september 2024 moeten de netbeheerders aan ACM laten weten hoe zij die transparantie in de toekomst kunnen waarborgen.

Investeringsplannen 2024

Hier vindt u het definitieve investeringsplan 2024 Elektriciteit en Gas en het definitieve investeringsplan 150 kV-net Randmeren:

Visuele weergave per regio

Klik op onderstaande links voor een visuele weergave van de investeringen tot 2033 per provincie.