MVO en Liander

Liander werkt aan een duurzame energievoorziening in Nederland én aan duurzaamheid binnen ons eigen bedrijf. We voelen ons verantwoordelijk voor de impact die we op onze omgeving hebben.

Maatschappelijk verantwoorde keuzes

In ons dagelijkse werk maken we verantwoorde keuzes met oog voor de samenleving, waarbij we rekening houden met maatschappelijke uitdagingen op het gebied van People, Planet en Profit. We streven er naar om zo helder mogelijk te zijn in onze prestaties en ambities op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit doen we onder andere door:

 • Het opstellen van een jaarverslag waarbij we financiële, operationele en maatschappelijke informatie integreren;
 • Onze registratie op het FIRA platform, een online register waar bedrijven hun MVO-prestaties zichtbaar maken, waarbij we een EXPERT review hebben laten uitvoeren.
 • Certificering op de CO₂ prestatieladder niveau 5. De CO2 prestatieladder is een instrument voor bedrijven om hun CO2-uitstoot in kaart te brengen en te verminderen. Hierbij is niveau 5 het hoogst haalbare.

Wij maken deze verantwoorde keuzes

Monteur in Lianderjas met veiligheidshelm op en gereedschap in zijn hand

Over ons

We bieden meer dan alleen werk en besteden aandacht aan vele sociale thema’s

Vier windmolens in weiland met grazende koeien

Over ons

We beperken onze impact op het milieu door klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Luchtfoto van elektriciteitsstation Oudehaske met drijvend zonnepark van Groenleven ernaast

Over ons

Wij streven naar een eerlijke en onafhankelijke manier van werken en zaken doen

People

Op sociaal gebied bieden we als werkgever meer dan alleen werk. Een sociale bedrijfsvoering is een inclusieve bedrijfsvoering waarin iedereen een kans krijgt en waar we alle talenten benutten.

Onze sociale bedrijfsvoering

We spelen in op belangrijke thema’s in de samenleving. Wij bieden gelijke kansen aan vrouwen op de arbeidsmarkt, aan mensen zonder diploma. We besteden aandacht aan een vitale gezondheid in een vergrijzende werkpopulatie en de groeiende vraag naar vrijwilligerswerk.

Zo werkt Liander

 • Als werkgever bieden we onze medewerkers arbeidsvoorwaarden die voldoen aan de lokale wet- en regelgeving en zorgen we voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hiervoor hanteren we een preventief veiligheidsbeleid;
 • Wij accepteren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie door onze medewerkers of gericht op onze medewerkers. Alle medewerkers krijgen gelijke kansen, ongeacht afkomst, geslacht, godsdienst. Deze interne normen staan in onze gedragscode. Ook beschikken we over een manifest diversiteits- en inclusiviteit;
 • Wij laten geen mensen onder de minimumleeftijd voor ons werken. Ook eisen wij van onze ketenpartners dat zij er alles aan doen om kinderarbeid tegen te gaan. Dit is onderdeel van ons inkoopbeleid;
 • Met het project Step2Work bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op een baan.

Planet

Liander is zich bewust van de effecten van zijn bedrijfsvoering op het milieu. Daarom werken we aan een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering.

Onze klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering

Een klimaatneutrale en circulaire bedrijfsvoering betekent dat onze bedrijfsvoering enkel gebruik maakt van duurzame energie en dat ons afval uiteindelijk weer grondstof is voor de materialen die we gebruiken. We zoeken voortdurend naar manieren om de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering, productie en producten op het milieu te verkleinen.

Onze bijdrage aan de energietransitie

Door alle klanten onder gelijke condities toegang te geven tot duurzame energie, leveren wij een bijdrage aan de energietransitie. Het (groeiende) gebruik van energie zal door klimaatverandering uiteindelijk afkomstig zijn van enkel hernieuwbare bronnen, zoals wind, zon, waterkracht of duurzame warmte.

Zo werkt Liander

 • Liander heeft de ambitie om in 2023 klimaatneutraal te zijn. Kernpunten van deze doelstelling zijn de transitie naar een koolstofarme energievoorziening, een energieneutrale bedrijfsvoering en een circulaire bedrijfsvoering;
 • Samen met onze partners werken we aan nieuwe oplossingen om slim om te gaan met afval en energie, bijvoorbeeld op het gebied van slim ontwerpen, afvalpreventie, hergebruik en laag energiegebruik.
 • We streven er naar om onze bedrijfspanden zo duurzaam mogelijk te maken. De bedrijfspanden in bijvoorbeeld Arnhem en Duiven zijn grotendeels zelfvoorzienend qua energie en er is gebruik gemaakt van duurzame materialen;
 • Met onze kennis van energie helpen we de maatschappij graag om bijvoorbeeld slim met energie om te gaan.

Profit

Wij doen op een eerlijke manier zaken en zijn daarom niet betrokken bij corruptie, omkoping, afpersing en verduistering in welke vorm dan ook. Wij zorgen ervoor dat wij in ons werk onafhankelijk blijven.

Zo werkt Liander

 • Wij zijn terughoudend in het geven en ontvangen van relatiegeschenken om onze onafhankelijkheid te waarborgen;
 • Wij stimuleren onzezakenpartners om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen. Zelf willen wij immers ook als maatschappelijk verantwoorde partner gezien worden;
 • De omgangsregels voor onze medewerkers voor zakendoen zijn vastgelegd in de gedragscode voor medewerkers.
Man in Liander werkkleding, met een veiligheidshelm op zijn hoofd kijkt lachend in de camera. Hij staat in een technische ruimte bij een wand met schakelaars

Kom werken bij Liander

Werken bij Liander betekent meewerken aan één van de belangrijkste voorzieningen van ons land: het netwerk voor gas en stroom. Je werk aan het onderhoud van het huidige energienet én maakt het net klaar voor de toekomst. Deze uitdaging vraagt om vakmensen met kennis en expertise.

Bekijk onze vacatures