Algemene voorwaarden klantonderzoek

Algemene voorwaarden klantonderzoek

Voorwaarden klantonderzoek naar aanleiding van contact met Liander of zijn Aannemers en/ of onderaannemers.

Definities

 • Deelnemer: persoon die deelneemt aan klantonderzoek door of in opdracht van Liander ten behoeve van het verbeteren van haar dienstverlening.
 • Liander: Liander N.V., gevestigd te Arnhem, tevens handelende onder de naam “Liander” (zie www.liander.nl).
 • Aannemers: aannemers die in opdracht van Liander werkzaamheden uitvoeren en / of onderaannemers die weer door de aannemer zijn ingeschakeld.

Inzien onderzoeksresultaten

Wanneer de deelnemer niet-anoniem deelneemt aan klantonderzoek kunnen Liander en zijn aannemers de onderzoeksresultaten op persoonsniveau inzien. De aannemers van Liander hebben enkel inzicht in de klanten die zij zelf hebben geholpen. De resultaten worden gebruikt om van te leren en de dienstverlening te verbeteren.

Privacy

Liander en zijn aannemers dragen zorg voor een veilige en rechtmatige verwerking van (persoons)gegevens met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe Liander omgaat met de verwerking van persoonsgegevens, staat beschreven in ons privacy statement.

Doel

Het klantonderzoek is erop gericht om de dienstverlening van Liander verder te optimaliseren.

Aansprakelijkheid

Bij het doen van klantonderzoek betracht Liander de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Liander is echter niet aansprakelijk voor eventuele negatieve uitkomsten c.q. gevolgen van het verrichte klantonderzoek.

Looptijd/bewaartermijn

 • Persoonsgegevens worden, wanneer de deelnemer daarvoor in het onderzoek toestemming (opt-in) heeft gegeven, voor de duur van maximaal 2 jaar bewaard. Deze termijn wordt aangehouden omdat het alleen daardoor voor Liander en zijn aannemers mogelijk is om over een tijdsperiode analyses te doen op klanttevredenheid voor specifieke onderdelen van hun dienstverlening. Analyses worden uitsluitend gedaan voor de verbetering van de dienstverlening van Liander en zijn aannemers.
 • Na beëindiging van de voornoemde termijn worden in het kader van onderzoek enkel nog geanonimiseerde persoonsgegevens bewaard.

Rechten

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien. Ook kunt u Liander altijd vragen om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Meer informatie over uw rechten en op welke wijze u deze in kunt roepen, leest u hier

  Slotbepalingen

  • Wijzigingen van enige afspraak zoals neergelegd in deze voorwaarden is slechts geldig indien deze schriftelijk door Liander en de Deelnemer zijn overeengekomen.
  • Het Nederlandse recht is van toepassing.
  • De aansluit‐ en transportovereenkomst met Liander blijft van kracht.