Nieuw elektriciteitsstation Gaasperdam

In Amsterdam is de vraag naar stroom fors toegenomen door een sterke groei van het aantal inwoners, voorzieningen en bedrijven. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie tot vier keer hoger dan nu, blijkt uit onderzoek.  Eén van de noodzakelijke oplossingen om extra elektriciteit te leveren, is de bouw van een nieuw elektriciteitsstation Gaasperdam in Amsterdam Zuidoost.

Stroom voor iedereen, nu en in de toekomst

De bouw van het nieuwe elektriciteitsstation Amsterdam Zuidoost staat niet op zichzelf. Amsterdam is volop in beweging: de stad groeit, digitaliseert en verduurzaamt in een hoog tempo. Voor alle ontwikkelingen is een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk onmisbaar. Meer weten over het uitbreiden en slimmer inrichten van het Amsterdamse stroomnet? Ga naar amsterdam.nl/stroom.

Nieuw elektriciteitsstation Gaasperdam

Vanwege de energietransitie schakelen steeds meer consumenten en bedrijven over op elektriciteit. Neem bijvoorbeeld de overgang naar elektrisch vervoer en de overgang naar gasloze woningen. Een gasloze woning gebruikt drie tot vier keer meer stroom dan woningen op aardgas. Verder neemt het aantal zonnepanelen in de regio fors toe. Voor het aansluiten van nieuwe bedrijven én de vraag van bestaande bedrijven en woonwijken op het elektriciteitsnetwerk, zijn nieuwe elektriciteitsstations noodzakelijk. Het nieuwe elektriciteitsstation wordt gebouwd om het bestaande elektriciteitsstation Bijlmer Zuid te ontlasten. Ook maakt het woningbouw en elektrificatie van bestaande woningen in het voedingsgebied mogelijk. 

Bekijk hier een vergroting van de kaart.

Planning

Eind 2023
Informeren over locatiebesluit door Gemeente Amsterdam
Eerste kwartaal 2024 Start onderzoeken en ontwerp station
Voorjaar 2024Meedenken ontwerp buitenruimte
Tweede kwartaal 2024Start opstellen omgevingsplan
2025/2026Aanvraag vergunningen
2027Start bouw station
2027/2029Werkzaamheden gereed

Locatie van dit station

Aan de keuze voor deze locatie zijn gesprekken met de gemeente voorafgegaan. De gemeente en Liander onderzochten meerdere locaties. Daarbij is gekeken naar de netinfrastructuur: waar zitten de knelpunten en wat is een logische plek voor een nieuw elektriciteitsstation? Waar verwachten we een grote toename van transport en distributie van elektriciteit? Ook is voor de locatiekeuze gekeken naar de afstand tot woningen en andere ruimtelijke beperkingen.  De gemeente besloot om in de flank van het Brasapark in Gaasperdam, nabij brandweerkazerne Anton een locatie te reserveren voor een elektriciteitsstation. Deze locatie is gekozen vanwege beschikbaarheid , geen reservering voor andere doeleinden, voldoende afstand tot omliggende woningen en minimale beperking van de hoeveelheid groen bij de bouw van het station.  

Wat gaan we bouwen?

Op deze locatie realiseert Liander een 150/10 kV-onderstation. Het elektriciteitsstation Gaasperdam bestaat uit een 10kV-schakelgebouw met drie transformatorboxen. In elke box zit een transformator die de spanning van 110kV naar 10kV omzet. Vanuit 10kV wordt de spanning verdeeld naar kleinere elektriciteitsruimtes die verspreid staan in heel Amsterdam. Om het perceel wordt een hekwerk geplaatst. De benodigde terreingrootte om het elektriciteitsstation in te passen bedraagt circa 3.024 m (72 bij 42 meter). Het gebouw zelf wordt circa 925 m2 groot, met een hoogte van circa 12 meter. Om het terrein komt een hek van circa 3 meter hoog. Dit zijn voorlopige afmetingen. Bij het maken van het definitieve ontwerp worden de exacte formaten vastgesteld. 

Hoe komt het gebouw en het terrein eruit te zien?

Voor het uiterlijk van het gebouw en het terrein werkt Liander samen met de gemeente Amsterdam en een (landschaps)architect. Hier betrekken we ook de omgeving.  

Procedure in het kader van de Omgevingswet

Voor het realiseren van het elektriciteitsstation moet het bestemmingsplan van gemeente Amsterdam worden aangepast. Naar alle waarschijnlijkheid vindt dit in de loop van 2024 plaats. Hierbij is inspraak mogelijk waarover wij de omgeving informeren.  

Informatie en contact

Liander zal de omgeving regelmatig informeren over de voortgang van het project. Dat doen we onder andere via brieven, inloopbijeenkomsten en deze website.

Heeft u een vraag over het project? Dan kunt u contact met ons opnemen via gaasperdam@liander.nl.