Investeringsplan 2022

Investeringsplan 2022

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werken wij aan het energienet van vandaag en morgen. Het concept investeringsplan 2022 is per 1 november 2021 ter consultatie aangeboden aan onze stakeholders. De binnengekomen zienswijzes zijn verwerkt en op 3 januari 2022 is het concept investeringsplan aangeboden aan de ACM. Het definitieve investeringsplan is op 5 april gepubliceerd.

Over het investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder tweejaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van tien jaar. Liander heeft twee investeringsplannen opgeleverd. Eén voor elektriciteit en gas en één voor het 150 kV-net Randmeren. In deze investeringsplannen beschrijft Liander de voorgenomen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten.

Belangrijke stap

Liander laat in de plannen voor het eerst op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Inschatting vraag en aanbod

Bij het opstellen van de investeringsplannen is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag. Liander maakt hiervoor gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de biedingen van de RES-regio's, SDE-aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies. We hebben voor onze investeringsplannen een zo concreet mogelijk inzicht in de energievraag en -aanbod nodig.

Zienswijze en proces

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om de ontwerp-investeringsplannen ter consultatie aan te bieden. Van 1 november 2021 tot en met 29 november 2021 konden zienswijzes op onze concept investeringsplannen worden ingediend. Liander verwerkt de ingediende zienswijzes in december en geeft indieners een terugkoppeling op hun zienswijze. Op 3 januari 2022 heeft Liander de concept investeringsplannen aangeboden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als het gaat om gasveiligheid. Wij voegen de zienswijzen dan toe en beschrijven hoe we de uitkomsten van de consultatie hebben verwerkt. Na het verwerken van de reacties van de ACM en het SodM, heeft Liander op 4 april het definitieve investeringsplan Elektriciteit en Gas gepubliceerd. Op 5 juli is het gewijzigde ontwerpinvesteringsplan 150 kV-net Randmeren gepubliceerd, waarin de opmerkingen van de ACM zijn verwerkt. Na toetsing door de ACM is dit investeringsplan sinds 12 september 2022 definitief.

Investeringsplannen 2022

Hier vindt u het definitieve investeringsplan 2022 Elektriciteit en Gas en het concept investeringsplan 150 kV-net Randmeren:

Visuele weergaven per regio

Hieronder vindt u en visuele weergave van de investeringen tot 2031 per provincie. 

Investeringsplannen 2020

Bekijk hier de gepubliceerde investeringsplannen uit 2020.