energietransitie

Impact energietransitie op energiesysteem voor veel Statenleden groter dan gedacht

Impact energietransitie voor veel Statenleden groter dan gedacht

De Liander Topklassen zitten erop. De afgelopen maanden zijn Statenleden in de vijf provincies waar Liander actief is, tijdens Topklassen bijgepraat over de energietransitie. Deze provinciale volksvertegenwoordigers nemen straks - samen met gemeenten en waterschappen - een besluit over de Regionale Energiestrategieën (RES’en). Hoe kijken de Statenleden en Liander terug op de Topklassen en wat zijn de opvallendste conclusies?

 “Wij vinden het belangrijk dat Statenleden goed op de hoogte zijn van de energietransitie en de rol van de netbeheerder. Dit omdat de regionale volksvertegenwoordigers besluiten over onder andere ruimtelijke ordening, energie en milieu. Momenteel zijn provincies, samen met onder meer gemeenten, netbeheerders en waterschappen druk bezig de RES’en vorm te geven. De politiek (Gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van de waterschappen) neemt straks een besluit over de RES”,  verklaart Jocelyn Schaap van Liander, Strategisch Omgevingsmanagement.

Lokale en regionale politici

Daarom heeft Liander bijeenkomsten georganiseerd voor lokale en regionale politici. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 organiseerde Liander Masterclasses voor gemeenteraadsleden en na de Provinciale statenverkiezingen in maart 2019 Topklassen voor Statenleden. Noord-Holland beet half september het spits af met de eerste Topklas. Daarna volgden Gelderland (22 nov), Flevoland (2 dec), Zuid-Holland (12 dec) en tot slot Friesland (15 jan). Omdat Liander en Stedin allebei actief zijn in Zuid-Holland, organiseerden beide netbeheerders de Topklas in deze provincie gezamenlijk.

Energie In-Zicht

Onderdeel van de Topklas in Friesland en Zuid-Holland was het serious game Energie In-Zicht. Daarmee hebben Statenleden ervaren dat duurzame individuele keuzes niet alleen effect hebben op de eigen energievoorziening, maar ook op de totale energievoorziening. Statenlid Sinan Özkaya van GroenLinks in Zuid-Holland reageert enthousiast hierop. “Het spel Energie Inzicht maakte duidelijk hoe belangrijk het is individuele keuzes af te stemmen met de buurt. De energietransitie is vooral een organisatorische uitdaging waarbij het sleutelwoord ‘samenwerken, samenwerken en samenwerken’ is. Als politiek moeten we vertrouwen in de bewoners hebben en hen alle ruimte geven. En we moeten samen met de netbeheerders zorgen voor een juiste informatievoorziening. Waar is in welke wijk, op basis waarvan, behoefte aan? Wat kan een wijk aan, en wat zorgt voor nieuwe problemen? Liander heeft met de Topklas inzichtelijk gemaakt dat de energievernieuwing een grote puzzel is. Marco Diekstra, strategisch omgevingsmanager bij Liander vult aan dat we samen het energiesysteem van de toekomst moeten bouwen: “We hebben elkaar nodig voor het maken van de slimste en betaalbaarste keuzes, zodat we de energietransitie betaalbaar houden.“

Draagvlak en concreetheid

Tijdens de Topklas zijn volgens Marcel Doyer, strategisch omgevingsmanager bij Liander wel een aantal zaken duidelijk geworden. “Zo gaven veel Statenleden aan dat zij de energietransitie vooral benaderen vanuit het draagvlak bij de burgers. Daarnaast is de impact van de energietransitie op het energiesysteem voor veel Statenleden aanzienlijk groter dan zij op voorhand dachten. De provincie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie en het vaststellen wáár deze gerealiseerd moeten  worden. Alleen dan kunnen wij bepalen wat de impact is op de infrastructuur.”

Verhelderend verhaal

Omdat Liander op de Topklas niet alleen inzicht gaf in de rol van de netbeheerder, maar de Statenleden ook aandachtspunten voor de beoordeling van de RES meegaf, konden de bijeenkomsten op waardering rekenen van de Statenleden. “Liander bracht met de topklas een verhelderend verhaal over de energie-infrastructuur en vooral over de capaciteit van dit systeem. Het is mij nu ook duidelijk dat naast burgerparticipatie goed overleg met de netbeheerder noodzakelijk is om te bepalen of de invulling van de RES realistisch is”, licht Hanneke Kaamer van Hoegee, VVD-Statenlid in Noord-Holland toe.

Hoe verder?

Duidelijk is geworden dat de Statenleden graag regelmatig meer informatie van Liander ontvangen over de nieuwe ontwikkelingen van de energietransitie in relatie tot het energiesysteem. “Je kunt Statenleden daarmee handvatten geven die hun helpen bij energie- en ruimtelijke ordeningsvraagstukken”, geeft Marco aan. “Zo merkten we dat bijvoorbeeld waterstof vaak als dé alomvattende oplossing voor de warmtetransitie, terwijl voor nieuwe mogelijkheden en toepassingen van waterstof we nog een lange weg te gaan hebben, ook regulatorisch en financieel. Liander zal een programma opstellen als vervolg op de Topklassen.”

Bekijk gerelateerd nieuws: