Akkoordverklaring wel/niet aanpassen meetinrichting

Akkoordverklaring Meetinrichting

Uw meetverantwoordelijke heeft vastgesteld dat het primaire gedeelte van uw meetinrichting niet in overeenstemming is met de Meetcode elektriciteit (hierna Meetcode). Naar aanleiding hiervan heeft Liander de gegevens van het primaire deel van de meetinrichting onderzocht. De situatie is veilig, maar voldoet op dit moment niet aan de Meetcode. Dit komt doordat uw meetinrichting gerealiseerd is vóór de invoering van de Meetcode.

Omdat de situatie veilig is, ziet Liander geen noodzaak om de meetinrichting aan te passen. Volgens de Meetcode is dit toegestaan, mits u daar ook mee akkoord gaat. Wij horen daarom graag van u of u akkoord gaat met het handhaven van de huidige situatie of dat u een aanpassing wenst.

Contactgegevens

(niet verplicht)

Gegevens van de aansluiting

Akkoordverklaring

Ondergetekende verklaart dat:

 

*Akkoord gaan betekent dat het primaire deel van de meetinrichting van bovengenoemde aansluiting niet (geheel) voldoet aan de Meetcode. Ik accepteer echter de vastgestelde afwijking(-en) en kom met Liander overeen deze situatie ongewijzigd te laten.

**Niet akkoord gaan betekent dat het primaire deel van de meetinrichting van bovengenoemde aansluiting niet (geheel) voldoet aan de Meetcode. Ik accepteer deze afwijking NIET en verzoek Liander het primaire deel van de meetinrichting in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Meetcode. De kosten verbonden aan deze optie komen voor uw rekening; indien u hiervoor kiest ontvangt u van ons een kostenindicatie.

Veelgestelde vragen GV Meetinrichtingen

 • Het deel van de meetinrichting dat bestaat uit de eventueel aanwezige spannings- en stroommeettransformatoren met inbegrip van de aansluitklemmen, waarop het secundaire deel van de meetinrichting is aangesloten.

  Liander is  eigenaar en beheerder van het primaire deel van de meetinrichting. Eventuele wijzigingen aan dit deel van de meetinrichting mogen daarom alleen door Liander uitgevoerd worden.  De klant is verantwoordelijk voor een comptabele meetinrichting (primaire en secundaire deel van de meetinrichting samen).

 • Het deel van de meetinrichting vanaf de aansluitklemmen van de secundaire wikkelingen van de meettransformatoren tot en met de kWh-meters en de kvarh-meters en de dagelijks op afstand uitleesbare meetinrichting.

  De meetverantwoordelijke (die aangewezen is door u als klant) is verantwoordelijk voor beheer van het secundaire deel. Eventuele wijzigingen aan dit deel van de meetinrichting mogen daarom alleen door uw meetverantwoordelijke worden uitgevoerd. Daarnaast controleert uw meetverantwoordelijke iedere 6 jaar uw volledige meetinrichting (zowel primair als secundair) of deze nog aan de meetcode voldoet.

 • Uw meetinrichting voldoet op één of meerdere van de volgende onderdelen niet aan de specificaties van de Meetcode:

  • de stroomtransformatoren,
  • spanningstransformatoren
  • en / of de beveiliging van uw meetinrichting
 • In uw geval is de meetinrichting gerealiseerd voor de invoering van de meetcode in 2004. Voor 2004 golden andere uitgangspunten voor het toepassen van het type stroom- en spanningstransformatoren en de beveiliging van de meetinrichting. Met de komst van de Meetcode voldoen deze oude types ineens niet meer aan de huidige uitgangspunten.

 • Het niet voldoen aan de Meetcode levert geen gevaar op. Een installatie van voor 2004 is, na de invoering van de meetcode niet ineens onveilig geworden.

  Uw meetinstallatie wordt daarnaast één keer in de 6 jaar door uw meetverantwoordelijke gecontroleerd. Indien uw meetverantwoordelijk tijdens een van deze controles wel een onveilige situatie in het primaire deel aantreft, dan meldt hij dat direct aan Liander. Liander zorgt er vervolgens voor dat deze onveilige situatie zo spoedig mogelijk wordt opgelost. In uw geval is een dergelijke veiligheidsmelding niet van toepassing.

 • Dit komt doordat de meetinrichting van voor 2004 is. De installatie voldeed aan de destijds geldende wet- en regelgeving, techniek en veiligheid. Na de installatie van de meetinrichting is er voor Liander geen aanleiding om deze tussentijds te controleren, zolang er vanuit de klant geen verzoek voor een aanpassing komt (bijv. een verzwaring of verkleining van de aansluiting of bij een defect).

  Door de inwerkingtreding van de Meetcode in 2004 is het toetsingskader gewijzigd. In de meetcode is vastgelegd dat de meetverantwoordelijke iedere 6 jaar (namens de klant) de gehele meetinstallatie controleert en afwijkingen aan het primaire deel meldt bij de betreffende netbeheerder.

 • Wilt u eventueel een nieuwe aansluiting, uw bestaande aansluiting verzwaren of verkleinen of Liander opdracht geven uw installatie nu aan de huidige meetcode te laten voldoen? Dan zorgt Liander er voor dat het primaire deel van uw meetinrichting wordt aangepast conform de huidige Meetcode.

 • Volgens de Meetcode volstaat het om de huidige meetinrichting, indien veilig en toelaatbaar, in stand te houden. Daarom stelt Liander voor en komen wij graag met u overeen om uw meetinrichting in stand te houden, om onnodige kosten (voor u) te voorkomen.

 • Volgens de Meetcode volstaat het om de huidige meetinrichting, indien veilig en toelaatbaar, in stand te houden, mits dit tussen Liander en Klant is overeengekomen. Als beheerder van het primaire deel van de meetinrichting ziet Liander daarom geen aanleiding en noodzaak dit deel aan te passen. Als u niet instemt met het in standhouden van de situatie zoals die nu is, dan kunt u Liander opdracht geven om het primaire deel aan te passen. Liander voert die aanpassing dan in uw opdracht en op uw kosten uit.

 • Het is lastig om te kosten op voorhand te bepalen, dit hangt sterk af van uw situatie. Factoren die prijsbepalend zijn, zijn o.a. de beschikbare ruimte voor de installatie van de nieuwe primaire meetinstallatie en of er tijdens de ombouw rekening gehouden moet worden met een tijdelijke stroomvoorziening. Kiest u voor het aanpassen van de meetinrichting? Dan ontvangt u daar een kostenindicatie voor.