Netbeheerder Liander kondigt in Noord-Holland grootste investeringspakket ooit aan

Netbeheerder Liander kondigt in Noord-Holland grootste investeringspakket ooit aan

In Noord-Holland neemt netbeheerder Liander de komende drie jaar twee nieuwe elektriciteitsverdeelstations en extra capaciteit op twaalf bestaande stations in gebruik. Daarnaast legt de netbeheerder ruim 2.100 km extra elektriciteitskabel en plaatst het in de provincie 945 nieuwe transformatorhuisjes. Het totale investeringspakket in Noord-Holland voor de komende drie jaar bedraagt ruim €1,3 miljard. Deze investeringen zijn nodig om aan de snel toenemende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen en knelpunten op het net op te lossen. Naast de uitbreiding van het elektriciteitsnet werkt Liander aan innovaties om het net efficiënter te gebruiken. Na 2024 staan er nog meer uitbreidingen en nieuwe stations gepland, Liander werkt op diverse plaatsen al aan de voorbereidingen. Dit is te lezen in het nieuwe tweejaarlijks 'Investeringsplan elektriciteit en gas' dat Liander op zijn website heeft gepubliceerd. 

Nederland schakelt om naar een duurzame energievoorziening. Wind- en zonneparken produceren steeds meer groene stroom die over het elektriciteitsnet naar de verbruikers elders in het land getransporteerd moet worden. Daarnaast vragen onder meer de groeiende industrie, agrarische sector, elektrisch vervoer en duurzame woonwijken steeds meer elektriciteit. Liander voorziet dat tot 2031 circa 57 van de 92 elektriciteitsstations in Noord-Holland overbelast raken als de netbeheerder niets doet. In het Investeringsplan beschrijft de netbeheerder concreet de grote uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de gas- en elektriciteitsnetten voor de volgende drie jaar. Ook staat in dit plan wat er op hoofdlijnen moet gebeuren voor de periode 2025 tot 2031.  

Om aan de snel aantrekkende vraag naar capaciteit op het elektriciteitsnet te kunnen voldoen is een enorme uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet nodig. In 2021 sloot Liander al 10% meer ondernemers en consumenten aan op het net dan in 2020, legde een recordlengte aan elektriciteitskabels en plaatste of verving 12% meer transformatorhuisjes.  

Noordelijke deel van Noord-Holland 

Noord-Holland kenmerkt zich door een grote woningbouwambitie, groei en elektrificatie van bedrijven, vestiging van datacenters en een intensivering van de glastuinbouw.  

Er is met name in het noordelijk deel van de provincie onder ondernemers veel interesse in grootschalige projecten om groene stroom op te wekken en aan het elektriciteitsnet terug te kunnen leveren. Beide ontwikkelingen vragen veel van het elektriciteitsnet.  

Liander investeert in het noordelijke deel van Noord-Holland in nieuwbouw en verzwaringen van diverse elektriciteitsverdeelstations. De komende drie jaar realiseert Liander extra capaciteit op de stations Hoogwoud, Medemblik, Den Helder en Anno Paulowna. In Purmerend werkt Liander aan een nieuw station dat naar verwachting in 2024 in gebruik wordt genomen.   

Amsterdam 

In Amsterdam heeft Liander in nauwe samenwerking met de gemeente en de beheerder van het hoogspanningsnet Tennet een Ontwikkelingskader opgesteld. Hierin staan de uitbreidingen van het elektriciteitsnet tot 2035 beschreven: voor Liander gaat het om 17 nieuwe stations en 11 uitbreidingen van bestaande stations. Op IJburg neem Liander naar verwachting in 2023 een nieuw station in gebruik. Op de stations Nieuwe meer, Bijlmer-Noord, Karperweg en IJpolder neemt Liander de komende drie jaar extra capaciteit in gebruik.  

Noordzeekanaalgebied 

Specifiek voor het havengebied aan de boven- en onderkant van het Noordzeekanaal is Liander van plan om de komende tien jaar grote investeringen te doen in de noodzakelijke uitbreidingen van het elektriciteitsnet. De energietransitie en de economische ontwikkelingen daar vragen om specifieke aandacht en invulling van de energie-infrastructuur.  

Zuidelijk deel van Noord-Holland  

Ook in het zuidelijke deel van Noord-Holland is het druk op het elektriciteitsnet en zijn er diverse knelpunten met name voor de levering van elektriciteit. Er is op veel plaatsen nog wel ruimte voor extra initiatieven om grootschalig elektriciteit op te wekken met zonnepanelen en windmolens. Liander neemt naar verwachting de komende drie jaar extra capaciteit in gebruik op de elektriciteitsstations in Vijfhuizen, Schalkwijk en Crailo.  

Slimme, efficiënte inrichting van het toekomstige energiesysteem 

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werkt Liander aan het energienet van vandaag en morgen. In het gepubliceerde Investeringsplan 2022 laat Liander op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem. 

Liander wil dat klanten tijdig de capaciteit en energie krijgen die ze nodig hebben. Dit vraagt forse uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Om die uitbreiding te kunnen realiseren, is samenwerking met veel partijen noodzakelijk. Liander vraagt daarom Rijksoverheid, provincies, gemeenten, woningcorporaties en bedrijven om samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst en zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan over hun plannen. Infrastructuur die nodig is voor het elektriciteitsnet, zoals kabels en transformatorhuisjes, krijgt alleen dan vanaf het prille begin de benodigde ruimte in omgevingsplannen. 

In de infographic is te zien waar Liander in Noord-Holland in de periode 2022 – 2031 nieuwe elektriciteitsstations bouwt of bestaande stations uitbreidt. 

Zie voor meer informatie over de regio Noord-Holland Regio Noord-Holland