Visievorming

Visievorming

“We zijn het eens over hoe we de opgave samen aangaan.”

Identificeer samen met Liander en de verschillende partijen wat in uw gemeente belangrijk is bij het realiseren van duurzame warmteoplossingen. Leg gezamenlijk de uitgangssituatie, uitgangspunten en kaders vast om te komen tot een gedragen keuze voor een duurzame warmtevoorziening. Vastleggen dat alle toekomstige nieuwbouwwijken in uw gemeente aardgasloos gebouwd worden is een belangrijke eerste stap. Stem de visie en de aanpak af met de belangrijkste partijen en leg deze ter besluitvorming voor in uw college en gemeenteraad. Verschillende gemeenten richten hiervoor een samenwerkingsorgaan op zoals een stuurgroep of regiegroep.

Wat levert dit op?

Een gemeentelijke Warmtevisie, welke vervolgens door de Gemeenteraad kan worden vastgesteld.

Hoe pakt u dit aan?

Specifieer de opgave in uw gemeente door:

  • De huidige status van de gebouwde omgeving in kaart te brengen.
  • Globaal de mogelijke warmteoplossingen in kaart te brengen.
  • Inventariseer welke warmtebronnen in de omgeving beschikbaar zijn.
  • Bekijk met de netbeheerder de mogelijkheden en beperkingen van de bestaande infrastructuur.
  • Inventariseer wat de effecten zijn voor de gebouwde omgeving en welke maatregelen getroffen moeten worden.
  • Breng de kentallen over kosten, betaalbaarheid en financieringsmogelijkheden in beeld.

Richt het proces alvast in voor de inspraak en besluitvorming op wijkniveau. Betrokkenheid en inbreng van bewoners en gebouweigenaren op het proces en binnen de verschillende stappen daarin leidt uiteindelijk tot een meer gedragen besluit voor de gewenst duurzame warmtevoorziening. Ga daarnaast met stakeholders in gesprek over wat zij kunnen bijdragen aan de warmtetransitie en  verwerken dat in de Warmtevisie.

Tip: zorg ervoor dat het proces om te komen tot een gemeentelijke warmtevisie goed begeleidt wordt. U kunt hiervoor de ondersteuning van een extern adviesbureau inhuren.

Wat kan Liander voor u betekenen?

Wij kunnen u helpen bij het maken van de inventarisatie van de gebouwde omgeving, de globale mogelijkheden van de warmteoplossingen en ondergrondse energie-infrastructuur. Denk hierbij aan meer inzicht in de ouderdom van het gasnet in uw gemeente en de capaciteit van aanwezige elektriciteitsnetwerk.

Wat mag u verwachten van andere betrokken partijen?

In deze fase mag u input van warmte-aanbieders en vastgoed-eigenaren over de aard en omvang van de totale opgave in uw gemeente en de mogelijke oplossingen verwachten. Met als bijkomend gevolg meer inzicht in de totale financieringsbehoefte.

Ondersteuningsmiddelen

Liander kan u in deze fase ondersteunen met de volgende middelen: