Analyse wijkniveau

Analyse wijkniveau

“We weten wanneer we in onze wijk kunnen starten en hoe we dat gaan aanpakken.”

Het is belangrijk om in samenwerking met alle partijen toe te werken naar een definitief besluit over een duurzame warmtevoorziening per buurt. Ga daarom meer gedetailleerd kijken naar alle planningen van investeringen van woningcorporaties. Én ga vroegtijdig met bewoners in gesprek, maak verschillende belangen en consequenties voor inzichtelijk.

Wat levert dit op?

Nadat alle voorgaande stappen doorlopen zijn, is het resultaat van deze fase een plan van aanpak per buurt voor een specifieke wijk. Hiermee is de wijze waarop in de meest urgente buurten het warmtetransitie proces wordt doorlopen vastgesteld en zijn de volgende zaken concreet gemaakt:

  • de kansrijke warmteoplossingen en consequenties op wijkniveau.
  • de tijdslijn en de eventuele deadlines voor het realiseren van duurzame warmteoplossingen per buurt.
  • (waar van toepassing) een Raadsbesluit en daarmee een concretisering in de warmteparagraaf voor deze wijk in het omgevingsplan.

Wat zijn belangrijke stappen in deze fase?

In deze fase is het belangrijk aandacht te hebben voor de volgende stappen:

  • Maak buurtanalyses voor de geselecteerde wijken en bepaal samen met stakeholders welke warmteoplossing waar mogelijk is.
  • Breng bewoners van de geselecteerde wijken bij elkaar en maak de verschillende belangen en consequenties inzichtelijk. Omstandigheden en woningkenmerken verschillen, waardoor mensen tot individuele afweging en timing komen. Ga tijdig met elkaar in gesprek en zorg voor betrokkenheid en draagvlak. Er zijn verschillende (online) tools in omloop, die bewoners inzicht geven in mogelijke warmteoplossing voor hun woning.
  • Maak afspraken met alle partijen. Leg vast wanneer de oplossing gereed moet zijn. Zorg dat de uitwerking en aanbieding van collectieve oplossingen worden vastgelegd in een intentieverklaring.

Wat kan Liander voor u betekenen?

Liander kan u helpen door kosten, mogelijkheden en consequenties voor de netten inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen we ondersteunen bij het maken van gedetailleerde buurtanalyses en het verkrijgen van afstemming over de planning van de verschillende betrokken partijen.