Stoppen met aardgas in nieuwbouw

Aardgasloze nieuwbouw

U wilt stoppen met aardgas in nieuwbouw. Een eerste stap is het opstellen van een Warmteplan. Hierin staat een duidelijke visie en ambitie beschreven voor aardgasloos wonen. En kunt u uw ambitie op aardgasloze nieuwbouw opnemen. Zo weten alle stakeholders waar ze aan toe zijn.  

Daarnaast kunt u:

  • privaatrechtelijke afspraken maken over aardgasloos bouwen met ontwikkelaars/zelfbouwers. Dit kan alleen voor projecten die nog gegund worden en waar de gemeente een grondpositie heeft.
  • een ontheffing aanvragen op het bouwbesluit op basis van de Woningwet (art. 7 en 7a) ten behoeve van duurzame ontwikkeling. Dit is mogelijk bij kleine projecten (5 tot 25 bouwwerken).
  • een collectieve warmtevoorzieningen ontwikkelen. De aansluitplicht voor netbeheerders vervalt als er een:
    • warmtenet aanwezig is
    • warmtenet wordt gepland in een gebied dat is aangemerkt in een Warmteplan dat is vastgesteld door de gemeenteraad (Bouwbesluit 2012), of is opgenomen in de postcodelijst warmtegebieden van de ACM.
  • het goede voorbeeld geven door eigen onroerend goed aardgasloos te ontwikkelen.
  • uzelf voorbereiden op het toepassen van het wetsvoorstel voor de wijziging van de warmtewet (d.d. 27-6-’17). Deze wijziging biedt gemeentes de mogelijkheid om gebieden aan te wijzen waar geen gastransportnet wordt aangelegd indien een andere energie-infrastructuur aanwezig is die kan voorzien in de warmtebehoefte. 

We werken graag met u samen aan een toekomstbestendige warmtevoorziening!