Privacy statement

Privacy statement

Liander hecht veel waarde aan uw privacy. Verwerken wij gegevens die betrekking hebben op u? Dan doen wij dit volgens de – Uitvoeringswet - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder leest u meer over hoe wij dit doen.

Liander is een netbeheerder

Liander legt kabels en leidingen aan, en beheert regionale netwerken voor het transport van elektriciteit en gas. Wij werken continu aan onderhoud, uitbreiding en verbetering van deze netwerken. Ook de ‘slimme meter’ is een onderdeel van deze netwerken. De slimme meter is een investering voor de toekomst en een belangrijke stap in de energietransitie. Het is een stap naar het gebruik, uitwisseling en distributie van duurzame energie.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Gebruikt u producten of diensten van Liander? Of heeft u contact met ons? Dan leggen wij uw gegevens vast. Heeft u een elektriciteits- en eventueel een gasaansluiting kleinverbruik én een slimme meter? Dan verwerken wij uw gegevens volgens de concept ‘Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers’. 

Doeleinden van gegevensverwerkingen

Liander verzamelt en verwerkt gegevens van klanten:

  1. op een elektriciteits- en eventueel een gasaansluiting kleinverbruik met een meter. Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. Uit deze wetten vloeien onze taken voort;
  2. voor het beheer van onze elektriciteits- en gasnetten. En voor alle taken die uit de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voortvloeien, alles wat daarmee te maken heeft of bevorderlijk kan zijn voor elektriciteits- en gasnetten;
  3. voor het registreren van elektriciteit productie eenheden zoals voorgeschreven in de Netcode Elektriciteit en de Europese verordening (EU) 2016/631 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net;
  4. voor het aangaan en de uitvoering van onze overeenkomst met u, onze dienstverlening en om u te informeren over onze producten en diensten;
  5. voor het verrichten van analyses en het doen van statistisch onderzoek naar het beheer van onze elektriciteits- en gasnetten. Wij zorgen ervoor dat verdere verwerking van de persoonsgegevens alleen gebeurt voor deze specifieke doeleinden. Persoonsgegevens passen we zo aan dat deze niet tot u of andere personen herleidbaar zijn. 

Categorieën van de gegevens

Liander verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens is altijd aan een doel gebonden.

Categorie Doel
Metergegevens Voor het beheer en administratie van onze eigendommen leggen we metergegevens, zoals serienummer en bouwjaar, vast.
Meet- en verbruiksgegevens We verwerken meet- en verbruiksgegevens in het kader van onze wettelijke verplichting tot marktfacilitering. Daar waar gegevens verwerkt worden buiten onze wettelijke taken om, wordt aan de betrokkene toestemming gevraagd.
Technische gegevens Voor doelmatig en veilig netbeheer verzamelen en analyseren we technische gegevens, zoals events en vermogenskwaliteit. 
Meetgegevens (intern gebruik) We krijgen door middel van Slim Netbeheer meer inzicht - ook in de toekomst met de energietransitie - in onze energienetten. 

Slim Netbeheer betekent gebruik van meetgegevens van onder meer de slimme meter, waaronder mogelijk persoonsgegevens, voor alleen interne netbeheerdoeleinden volgens de concept Gedragscode Slim Netbeheer.

Netbeheerdoeleinden zijn de doeleinden die volgen uit de werkzaamheden die een netbeheerder in het kader van zijn wettelijke taak uitvoert om:

  • het transport van energie over alle netten op een veilige, betrouwbare en op de meest doelmatige wijze te waarborgen (kwaliteit – altijd de juiste spanning/druk op het net);
  • onderbrekingen van het transport van energie te voorkomen en op te lossen (storingen voorkomen en oplossen);
  • de energiebalans op alle netten te handhaven of te herstellen (capaciteit: voldoende ruimte en van één naar tweerichtingsverkeer op het net);
  • het net te beschermen tegen mogelijke invloed van buitenaf (voorbereid op energiecrisis door calamiteiten (orkaan, cyberaanval, etc en andere calamiteiten die de vitale basis infrastructuur van het net kunnen bedreigen).
Aansluitgegevens We verwerken aansluitgegevens, waaronder EAN-code, adres en doorlaatwaarde, om onze wettelijke verplichting om de energiemarkt te faciliteren na te komen. Daar waar gegevens verwerkt worden buiten onze wettelijke taken om, wordt aan de betrokkene toestemming gevraagd.
Gegevens productie eenheden We verwerken gegevens van elektriciteit productie eenheden in het kader van een wettelijke taak, die bijdraagt aan het waarborgen van eerlijke mededingingsvoorwaarden op de interne elektriciteitsmarkt, het waarborgen van de systeemveiligheid, de integratie van hernieuwbare energiebronnen en het vergemakkelijken van de Europese Unie-brede handel in elektriciteit.
Standaard jaarverbruik We verwerken het standaard jaarverbruik van uw energie om onze  wettelijke verplichting tot marktfacilitering na te komen.
NAW en contactgegevens Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, klantcontact in kader van de registratie van productie eenheden, administreren van klantcontactmomenten, afhandelen van storingsmeldingen- of klachten, klantcommunicatie en het houden van klanttevredenheidsonderzoeken verwerken we NAW- en contactgegevens. Voorbeelden zijn naam, adres, e-mail en telefoonnummer.  
Foto en video Voor doelmatig en veilig netbeheer maken we foto en video opnames van situaties rondom onze elektriciteits- en gasaansluitingen. Bijvoorbeeld in geval van uitgevoerde werkzaamheden of een situatie die schade of gevaar tot gevolg kan hebben.
Rekeningnummers/IBAN Voor creditfacturatie en compensatievergoedingen administreren we  rekeningnummers van klanten.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden bij Liander niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het specifieke verwerkingsdoel waarvoor de persoonsgegevens nodig zijn. Daarnaast bewaart Liander persoonsgegevens volgens de bewaartermijnen in wet- en regelgeving.

Ontvangers

Liander deelt persoonsgegevens met onder andere de volgende categorieën van ontvangers:
•    Energieleveranciers
•    Landelijke netbeheerders
•    Regionale netbeheerders
•    Programmaverantwoordelijken
•    Meetverantwoordelijken
•    Publieke certificeringsinstanties;
•    Opsporingsdiensten
•    Overheidsinstanties.

Verwerkers

Liander kan een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een bepaalde dienst. Heeft deze derde bij het uitvoeren van de betreffende dienst toegang tot of maakt de derde gebruik van uw persoonsgegevens? Dan is de derde partij een verwerker. Liander heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat we de persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden verwerken. Persoonsgegevens laat Liander verwerken door onder andere aannemers, IT-dienstenleveranciers en onderzoeksbureaus. 

Toestemming

Liander verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van de grondslagen zoals genoemd in de AVG. Verwerken we uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan heeft u altijd  het recht om uw toestemming weer in te trekken.

Verstrekking aan derden niet zijnde verwerkers

Liander verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden op grond van wettelijke verplichtingen of na uw toestemming. Indien u toestemming heeft gegeven voor het overdragen van uw persoonsgegevens aan derden, dan is Liander niet verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor eigen doelen door deze derden.

Beveiliging van uw gegevens

Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens heeft Liander passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we uw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. Deze beveiligingsmaatregelen staan onder toezicht van interne én externe onafhankelijke auditors. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een verwerkingenregister.

Toegang tot uw gegevens

Alleen medewerkers waarvoor het voor het uitvoeren van hun functie noodzakelijk is, hebben toegang tot uw gegevens. Welke medewerkers toegang tot uw gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We evalueren periodiek de autorisaties en gebruikersprofielen en waar  nodig actualiseren we deze.  

Doorgifte buiten de Europese Unie

Liander verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie (EU). Laat Liander verwerkers persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan vindt dit plaats volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Rechten van betrokkene

Volgens de AVG mag u ons vragen uw persoonsgegevens in te zien.  Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen,  bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Tenslotte kunt u ons verzoeken alle persoonsgegevens, die wij van u hebben, over te dragen aan u of aan een organisatie van uw keuze. Voor zover dit binnen de wettelijke kaders mogelijk is, werken wij mee aan uw verzoek.

Een meer uitgebreide beschrijving van uw rechten, en op welke wijze en onder welke voorwaarden u zich kunt beroepen op deze rechten, vindt u op de pagina 'Uw rechten op grond van de AVG'.

Functionaris voor gegevensbescherming

Liander kent een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze functionaris houdt toezicht op de toepassing en naleving van de AVG.
Indien u klachten heeft over de uitoefening van uw rechten of als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze door Liander, of één van haar verwerkers, zijn verwerkt, dan kunt u daarvoor contact opnemen met de FG. 

De FG is te bereiken via een contactformulier.

Autoriteit Persoonsgegevens

Komt u er met de FG niet uit? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG. Liander valt onder het toezicht van de AP. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op hun website. Liander probeert altijd om samen met u tot een goede oplossing te komen.

Wijzigingen privacy statement

Hoewel de hoofdlijnen onveranderd zullen blijven, kan Liander, in lijn met de privacywetgeving, wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. Bekijk deze dus af en toe. Dan blijft u op de hoogte van ons privacybeleid.

Versie 1.3 (14 december 2020)

Copyright 2020 Liander N.V.