Uw rechten op grond van de AVG

Uw rechten

Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, geeft de AVG diverse rechten aan consumenten. Zoals het recht op inzage, wijziging en aanvulling, verwijdering, beperking en bezwaar. Hieronder staan de belangrijkste rechten uitgelegd en wat u moet doen om van een recht gebruik te maken. Meer informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens over uw rechten treft hier u aan.

Privacy en bescherming van klantgegevens is een maatschappelijk belangrijk onderwerp en heeft veel aandacht binnen Liander en in de hele energiesector. Hierover zijn in de energiesector ook de nodige afspraken gemaakt. Wat die afspraken zijn en hoe dat werkt kan je bekijken in deze heldere animatie die door het NEDU (Nederlandse Energie Data Uitwisseling) is gemaakt.

Uw rechten

 • Iedere klant van Liander heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien die van hem of haar zijn verzameld. U mag daarom vragen of, en zo ja welke, persoonsgegevens Liander van u verwerkt. 

  1. Neem contact op met Liander via het webformulier.
  2. Stuur geen kopie van uw paspoort, rijbewijs of ID-kaart mee. Stuur ook geen burgerservicenummer mee.
  3. Na controle stuurt Liander binnen redelijke termijn een brief naar het aansluitadres.
 • Liander zorgt er voor dat uw gegevens accuraat zijn en blijven. Toch kan het voorkomen dat uw gegevens niet meer kloppen. Bijvoorbeeld nadat u inzage heeft gevraagd in uw gegevens. U heeft dan het recht om Liander te vragen deze gegevens te corrigeren. Ook heeft u het recht incomplete gegevens te laten aanvullen.

  1. Neem contact op met Liander via het webformulier.
  2. Geef door welke gegevens niet kloppen/ontbreken. Stuur via het webformulier informatie mee waarmee u uw verzoek kunt onderbouwen. Stuur geen burgerservicenummer mee en stuur niet meer informatie mee dan nodig is om uw verzoek te onderbouwen. 
  3. Liander controleert uw verzoek en aangeleverde gegevens. U ontvangt binnen een redelijke termijn een brief op uw aansluitadres met daarin de stappen die Liander heeft ondernomen of gaat ondernemen. 
 • Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om gegevens door Liander te laten verwijderen. Hieronder staat in welke gevallen u Liander kunt vragen om gegevens te laten verwijderen en hoe u dit recht kunt inroepen.

  U heeft recht om Liander te verzoeken gegevens te laten verwijderen, maar alleen in één van de volgende gevallen:

  1. U bent van mening dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt
  2. U trekt uw toestemming in voor de specifiek verwerking van gegevens en dit is de enige grondslag waarop die verwerking berust
  3. U heeft gegrond een beroep gedaan op het recht op verzet
  4. Liander heeft uw persoonsgegevens volgens u onrechtmatig verwerkt
  5. Liander moet gegevens verwijderen vanwege een wettelijke verplichting die op Liander rust.

   

  Als u gegevens wilt laten verwijderen, dan neemt u de volgende stappen:

  1. Neem contact op met Liander via het webformulier.
  2. Geef door op grond waarvan u welke gegevens verwijderd wilt hebben. Stuur via het webformulier informatie mee waarmee u uw verzoek kunt onderbouwen. Stuur geen burgerservicenummer mee en stuur niet meer informatie mee dan nodig is om uw verzoek te onderbouwen.
  3. Liander beoordeelt uw verzoek en de door u aangeleverde gegevens. Uw verzoek wordt gewogen tegen andere rechten en belangen, zoals het door Liander kunnen nakomen van de wettelijke verplichting die op Liander rust.
  4. U ontvangt binnen een redelijke termijn een brief op uw aansluitadres met daarin de stappen die Liander heeft ondernomen of gaat ondernemen.
 • U kunt onder omstandigheden Liander verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk 'stil te laten zetten' (recht op beperking); ook kunt u bezwaar maken tegen de –verdere- verwerking uw gegevens (recht op bezwaar) door Liander.   

  Als u gebruik wilt maken van deze rechten, dan neemt u de volgende stappen:

  1. Bepaal of u zich kunt beroepen op het recht op beperking en/of recht op bezwaar.
  2. Neem contact op met Liander via het webformulier.
  3. Stuur via het webformulier informatie mee waarmee u uw verzoek kunt onderbouwen. Stuur geen burgerservicenummer mee en stuur niet meer informatie mee dan nodig is om uw verzoek te onderbouwen. 
  4. Liander beoordeelt of uw verzoek en de door u aangeleverde gegevens voldoet aan de voorwaarden. Uw verzoek wordt gewogen tegen andere rechten en belangen.
  5. U ontvangt zo snel mogelijk een brief op uw aansluitadres met daarin de stappen die Liander heeft ondernomen of gaat ondernemen.
 • Op deze pagina worden niet alle rechten uitdrukkelijk behandeld. Indien u een beroep wilt doen op een recht voor betrokkene vanuit de AVG dat hierboven niet aan de orde is gekomen, dan kunt zich daartoe richten tot Liander.

  1. Neem contact op met Liander via het webformulier.
  2. Stuur via het webformulier informatie mee waarmee u uw verzoek(en) kunt onderbouwen. Stuur geen burgerservicenummer mee en stuur niet meer informatie mee dan nodig is om uw verzoek te onderbouwen.
  3. Liander beoordeelt of uw verzoek en de door u aangeleverde gegevens voldoet aan de voorwaarden. Uw verzoek wordt gewogen tegen andere rechten en belangen.
  4. U ontvangt zo snel mogelijk een brief op uw adres met daarin de stappen die Liander heeft ondernomen of gaat ondernemen.