Verduurzamen

RES-plannen doorgerekend: keuzes en prioritering noodzakelijk

We produceren én gebruiken steeds meer elektriciteit. Het is heel belangrijk dat hernieuwbare bronnen zoals zon en wind optimaal ingezet worden in het energiesysteem. Mede daarom zijn in 30 Nederlandse regio’s Regionale Energiestrategieën (RES’en) opgesteld. Met als ambitie in 2030 minimaal 35 TWh aan duurzame opwek op land te realiseren.

8 maart 2023
Zonnepanelen windmolen en blauwe lucht

De netbeheerders hebben voor deze RES-regio’s opnieuw de impact op de infrastructuur van de regionale ambities doorgerekend. Vandaag heeft Netbeheer Nederland de landelijke terugkoppeling naar aanleiding van de netimpact RES 2022 gepubliceerd. Hierin zijn, naast de plannen van de RES'en, ook de plannen voor mobiliteit, industrie en woningbouw meegenomen.

Deze landelijke terugkoppeling is gebaseerd op de netimpactrapportages die door Liander, Stedin en Enexis zijn gemaakt voor de verschillende RES-regio’s in het verzorgingsgebied van de regionale netbeheerders.

Een deel van de RES-regio’s heeft voortvarend stappen gezet om de energieplannen concreter te maken. Ook zijn er inmiddels plannen gerealiseerd: in 2022 is er 4.092 MW aan wind en zon aangesloten bij de regionale netbeheerders, dat is toename van 24% ten opzichte van 2021. Maar om alle ambities waar te kunnen maken, is het noodzakelijk om samen keuzes te gaan maken. Om de klimaatambities te realiseren komt er een groei van energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Dit is ook nodig om duurzaam te voorzien in de groeiende vraag naar elektriciteit. Door deze ontwikkelingen slim in te passen in het energiesysteem kunnen we het elektriciteitsnet optimaal benutten en dan is er veel mogelijk. Netbeheerders denken daarom mee over de invulling van de RES 2.0, zodat de ambities en de mogelijkheden realiseerbaar blijven.

Klik hier voor het volledige nieuwsbericht van Netbeheer Nederland en de factsheet RES-plannen