Investeringsplannen nieuwe stijl: transparant investeren

Investeringsplannen nieuwe stijl

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werken wij aan het energienet van vandaag en morgen. Op 1 juli 2020 heeft Liander zijn ontwerp-investeringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2029 aangeboden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Staatstoezicht op de Mijnen als het gaat om gasveiligheid.

Zienswijze indienen

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om de ontwerp-investeringsplannen eerst ter consultatie aan te bieden. Van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 kon een zienswijze ingediend worden. Wij bedanken degenen die een zienswijze hebben ingediend. Bij de plannen die Liander aan de ACM aangeboden heeft, hebben wij de zienswijzen toegevoegd en aangegeven hoe de uitkomsten van de consultatie zijn verwerkt. Een aantal zienswijzen zal Liander in de volgende investeringsplannen meenemen die over anderhalf jaar verschijnen. De voorbereiding van de nieuwe plannen start dit jaar.

Over het investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder tweejaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van tien jaar. Liander levert drie investeringsplannen op. Eén voor gas, één voor elektriciteit en één voor het 150 kV-net Randmeren. In deze investeringsplannen beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten.

Inschatting vraag en aanbod

Op basis van de afspraken in het Klimaatakkoord moet in 2030 in heel Nederland voor 35 terawattuur aan duurzame opwek worden ingepast, gaan anderhalf miljoen woningen van het aardgas af en worden 1,2 miljoen laadpunten geplaatst. Dit betekent dat op veel plekken minstens een verdubbeling van de capaciteit van de elektriciteitsnetten nodig is. Bij het opstellen van de investeringsplannen is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag. Liander maakt hiervoor gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies. Voor volgende investeringsplannen zal Liander als deze beschikbaar zijn ook gebruik maken van transitieplannen zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). We hebben voor onze investeringsplannen een zo concreet mogelijk inzicht in de energievraag en -aanbod nodig. Voor de huidige investeringsplannen was het nog niet mogelijk de RES’en te gebruiken omdat deze plannen nog niet allemaal gereed zijn.  

Investeringsplannen vervangen KCD’s

Het tweejaarlijks opstellen van investeringsplannen nieuwe stijl vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Voorheen gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD) op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de ACM. De investeringsplannen vervangen de KCD’s. 

Corona

De gebruikte data is van eind 2019/begin 2020. Dit betekent dat er in de ontwerpinvesteringsplannen geen rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van het coronavirus op vraag en aanbod van (duurzame) energie. Uiteraard zullen wij aanpassingen doorvoeren als uit data blijkt dat dit nodig is.