Investeringsplannen nieuwe stijl: transparant investeren

Investeringsplannen nieuwe stijl

Als netbeheerder is Liander verantwoordelijk voor de energievoorziening van 3,2 miljoen Nederlandse huishoudens en bedrijven. Voor hen werken wij aan het energienet van vandaag en morgen. Op 1 oktober 2020 heeft Liander zijn definitieve investeringsplannen voor de periode 2020 tot en met 2029 gepubliceerd.

Over het investeringsplan

Met ingang van 2020 publiceert elke regionale netbeheerder tweejaarlijks een investeringsplan, steeds met een zichttermijn van tien jaar. Liander heeft drie investeringsplannen opgeleverd. Eén voor gas, één voor elektriciteit en één voor het 150 kV-net Randmeren. In deze investeringsplannen beschrijft Liander de uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de netten.

Belangrijke stap

Liander laat in de plannen voor het eerst op transparante wijze zien welke investeringen in het energienet voor de komende tijd gepland zijn en hoe deze tot stand komen. Een belangrijke stap omdat Nederland voor een langjarige verbouwing staat om de energietransitie mogelijk te maken. Een verbouwing waarbij meer nodig is dan alleen uitbreiding van het elektriciteitsnet. De energietransitie vraagt vooral ook om samenwerking van alle betrokken partijen aan een slimme, efficiënte inrichting van ons toekomstige energiesysteem.

Inschatting vraag en aanbod

Bij het opstellen van de investeringsplannen is een degelijke inschatting gemaakt van het toekomstige aanbod en de vraag. Liander maakt hiervoor gebruik van erkende landelijke en regionale beschikbare bronnen, zoals doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies.

Voor volgende investeringsplannen zal Liander als deze beschikbaar zijn ook gebruik maken van transitieplannen zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de transitievisie warmte en de Regionale Aanpak Laadinfrastructuur (RAL). We hebben voor onze investeringsplannen een zo concreet mogelijk inzicht in de energievraag en -aanbod nodig. Voor de huidige investeringsplannen was het nog niet mogelijk de RES’en te gebruiken omdat deze plannen nog niet allemaal gereed zijn.  

Zienswijze en proces

Netbeheerders zijn wettelijk verplicht om de ontwerp-investeringsplannen ter consultatie aan te bieden. Van 1 mei 2020 tot 1 juni 2020 kon een zienswijze ingediend worden. Wij hebben iedereen een terugkoppeling gegeven op zijn zienswijze. Op 1 juli 2020 heeft Liander zijn ontwerp-investeringsplannen aangeboden aan de toezichthouder voor de energiemarkt, de Autoriteit Consument en Markt (ACM), en Staatstoezicht op de Mijnen als het gaat om gasveiligheid. Wij hebben de zienswijzen toegevoegd aan deze versie en hebben beschreven hoe we de uitkomsten van de consultatie hebben verwerkt. Een aantal zienswijzen zal Liander in de volgende investeringsplannen meenemen die over anderhalf jaar verschijnen. De voorbereiding van de nieuwe plannen start dit jaar. Op 23 september 2020 heeft ACM de resultaten van de toetsing van de investeringsplannen van de netbeheerders gepubliceerd. Netbeheer Nederland heeft vanuit de gezamenlijke netbeheerders gereageerd op deze toetsing. Na de reactie van ACM zijn de plannen definitief en heeft Liander ze op 1 oktober 2020 gepubliceerd.

Investeringsplannen vervangen KCD’s

Het tweejaarlijks opstellen van investeringsplannen nieuwe stijl vloeit voort uit een wijziging van de Elektriciteitswet 1998, die door de wet Voortgang Energietransitie is aangebracht. Voorheen gold een vergelijkbare verplichting om tweejaarlijks Kwaliteits- en Capaciteitsdocumenten (KCD) op te stellen en deze beschikbaar te stellen aan de ACM. De investeringsplannen vervangen de KCD’s. 

Corona

De gebruikte data is van eind 2019/begin 2020. Dit betekent dat er in de ontwerpinvesteringsplannen geen rekening is gehouden met de mogelijke gevolgen van het coronavirus op vraag en aanbod van (duurzame) energie. Uiteraard zullen wij aanpassingen doorvoeren als uit data blijkt dat dit nodig is.  

Investeringen elektriciteit per regio in één oogopslag

De toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie zorgen voor drukte op het elektriciteitsnet. Liander zal de capaciteit van het elektriciteitsnet op veel plekken de komende jaren minimaal verdubbelen. Onderstaande visuele weergaven laten zien wat voor grote investeringen Liander gaat doen in het elektriciteitsnet in de regio’s waar wij actief zijn.

Visuele weergaven per regio