Capaciteit op het net

Flexibel gebruik elektriciteitsnet Gelderland en Flevopolder minimaal mogelijk

In oktober 2023 publiceerde de landelijke hoogspanningsnetbeheerder TenneT de resultaten van het congestieonderzoek voor afname van elektriciteit in Flevopolder, Gelderland en Utrecht (FGU). De afgelopen maanden hebben de netbeheerders TenneT en Liander onderzocht welke oplossingen mogelijk zijn om de ruimte op het net beter te benutten. Helaas is uit een analyse gebleken dat de ruimte voor extra elektriciteitsgebruik door het toepassen van flexibele contracten, waarbij energieverbruik in de tijd verplaatst wordt, minimaal is. Dit is een harde boodschap voor Liander klanten in Gelderland en de Flevopolder. Het gaat om grootverbruikers, zoals bedrijven die een zwaardere aansluiting willen om uit te breiden of te verduurzamen.

1 februari 2024
Flevoland, Gelderland
bedrijventerrein met windmolens

Een flexibel contract betekent dat klanten buiten de pieken elektriciteit gebruiken. Het biedt de mogelijkheid om ondanks het volle elektriciteitsnet, tóch klanten te helpen. Hier is ook door Liander in Gelderland en de Flevopolder op in gezet, omdat alle mogelijkheden moeten worden benut. Maar om flexibele contracten daadwerkelijk toe te kunnen passen is ruimte nodig op zowel het regionale elektriciteitsnet van Liander als op het hoogspanningsnet van TenneT. Het blijkt nu dat de belastingprofielen van het regionale elektriciteits- en hoogspanningsnet zelden overeenkomen. Anders dan op het regionale net ziet TenneT op het hoogspanningsnet ook buiten de ochtend- en middagpiek op andere momenten piekbelasting. Deze pieken laten zich ook moeilijk voorspellen. Dit betekent voor de klanten van Liander in de Flevopolder en Gelderland dat de mogelijkheden een flexibel contract aan te gaan waarmee zij het elektriciteitsverbruik verspreiden zeer beperkt zijn.

Liander gaat in gesprek met klanten om te bekijken wat de impact is en wat er misschien nog wel mogelijk is. Klanten die vóór de vooraankondiging van TenneT op 17 november 2022 van congestie op het hoogspanningsnet een offerte hebben ontvangen, worden geholpen. Uit de analyse van TenneT blijkt concreet dat er voor klanten die zich na 17 november 2022 hebben aangemeld weinig mogelijkheden zijn als het gaat om extra capaciteit door flexibele contracten. Liander realiseert zich dat initiatiefnemers van slimme oplossingen hierdoor hard geraakt worden. Waar er kansen zijn, blijft Liander deze initiatieven zo goed als mogelijk ondersteunen. Energy hubs zijn voorlopig maatwerk en afhankelijk van de regio specifieke situatie. Met overheden en bedrijven wordt verder gewerkt aan het stimuleren van optimalisatie van elektriciteitsgebruik, ook binnen bedrijven zelf. Het is belangrijk dat netbewust laden van voertuigen en slimme aanstuurbare apparaten de norm worden.

Woningbouw en consumenten

Er is door TenneT tot 2026 rekening gehouden met de verduurzaming van woningen en nieuwbouwplannen in Gelderland en de Flevopolder, die bekend zijn bij Liander. De resultaten van de analyse van TenneT van de ruimte op het hoogspanningsnet voor flexibel elektriciteitsverbruik hebben hier geen gevolgen voor. Maar als er geen aanvullende maatregelen worden genomen en de snelle groei zich voortzet, kan vanaf 2026 de verduurzaming van woningen en de realisatie van nieuwe woonwijken niet zomaar meer plaatsvinden. Ook de groei op het gebied van elektrisch vervoer kan dan zonder ingrijpen niet worden gefaciliteerd. Dit maakten de netbeheerders al bekend in oktober 2023.

Bouwen en efficiënter benutten

De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. Het elektriciteitsnet moeten we ook efficiënter benutten en daarom blijft spitsmijden ook in andere regio’s van Liander belangrijk. Daarnaast wordt het net zwaarder belast waar dat veilig mogelijk is.