Groei ondernemers en woningbouw West-Betuwe vertraagd door afgekeurd bestemmingsplan elektriciteitsstation

Groei ondernemers en woningbouw West-Betuwe vertraagd door afgekeurd bestemmingsplan elektriciteitsstation

In de gemeente West-Betuwe is sinds mei 2019 sprake van een tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Dit betekent dat bedrijven en tuinders in dit gebied op dit moment niet kunnen uitbreiden en er geen nieuwe bedrijven kunnen starten. Ook nieuwe woningbouwplannen lopen het risico vertraging op te lopen. Om extra capaciteit te krijgen, moet het huidige elektriciteitsstation in de gemeente West-Betuwe worden uitgebreid. Hiervoor hebben wij samen met de gemeente alle voorbereidingen getroffen, maar het bestemmingsplan is onverwachts door de gemeenteraad afgekeurd. Dit betekent dat de eerder beloofde oplostermijn van 2023 niet gehaald zal worden.

Op steeds meer plekken in Nederland ontstaan knelpunten op het elektriciteitsnet. De economische groei, de enorme woningbouwopgave en snelle digitalisering van de maatschappij leidt in combinatie met de energietransitie - en in het bijzonder de inpassing van wind- en zonneweiden in landelijke gebieden - tot steeds meer knelpunten. Alle ontwikkelingen samen hebben een enorme impact op het elektriciteitsnet. De netbeheerders hebben te maken met een historisch grote opgave en werken hard aan het energienet van de toekomst. Ze hebben tegelijkertijd te maken met een chronisch tekort aan technici en lange doorlooptijden door onder andere uitdagingen met de ruimtelijke inpassing. 

Ruimtelijke inpassing 

In de gemeente West-Betuwe blijkt de ruimtelijke inpassing van een nieuw elektriciteitsstation een uitdaging. De ruimte die hiervoor nodig is, beslaat ongeveer een derde van een voetbalveld. De regio heeft al enkele jaren te maken met een sterk groeiende vraag naar elektriciteit, waardoor het elektriciteitsnet de maximale capaciteit heeft bereikt. Een uitbreiding van het elektriciteitsnet is hier noodzakelijk om niet alleen de uitbreidingsplannen van bedrijven en tuinders mogelijk te maken, maar ook om geplande woningbouw en de daarbij horende faciliteiten als scholen, sporthallen en supermarkten de komende jaren te kunnen realiseren. Het nieuwe station zorgt voor een ruime verdubbeling van het vermogen.

Locatiekeuze nieuw elektriciteitsstation 
 

Tijdens de studie naar de mogelijkheden om het elektriciteitsnet in de gemeente West-Betuwe te versterken is onderzocht waar de netverversterking het beste kan plaatsvinden. Hierbij is gekeken of de locatie bij het huidige elektriciteitsstation geschikt is, maar is ook bekeken wat de mogelijkheden zijn om een nieuw station elders te realiseren. Uit de studie is naar voren gekomen dat een uitbreiding direct grenzend aan het bestaande elektriciteitsstation de beste oplossing is vanwege verschillende redenen:  

  • De uitbreiding kan het snelst gerealiseerd worden, namelijk uiterlijk in 2023; 
  • Het is technisch de beste oplossing, omdat wij kunnen aansluiten bij de bestaande infrastructuur; 
  • Het veroorzaakt minder overlast voor de omgeving; 
  • De uitbreiding kan worden gerealiseerd tegen de laagst maatschappelijke kosten. 

Uitbreiding in 2023 in gevaar

Het is van maatschappelijk belang om zo snel mogelijk te starten met de uitbreiding van het huidige elektriciteitsstation in West-Betuwe. Alleen dan kan de wachtlijst voor ondernemers die zich in de regio willen vestigen of meer elektriciteit willen verbruiken eind 2023 opgeheven worden en kunnen de woningbouwplannen inclusief daarbij horende voorzieningen gerealiseerd worden. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Nu deze is afgekeurd door de gemeenteraad, kunnen wij onmogelijk de oplosdatum van 2023 garanderen.  

Oplostermijn schuift minimaal drie jaar op naar 2026 

Als wij moeten uitwijken naar een andere nieuwbouwlocatie, moeten we, met de gemeente, helemaal opnieuw beginnen met planvorming voor uitbreiding van het elektriciteitsnet in deze regio. Dit betekent niet alleen dat er meer kosten met maatschappelijk geld gemaakt worden, maar ook dat de oplostermijn minimaal drie jaar opschuift naar 2026. Alleen de bouw van een elektriciteitsstation neemt al 1,5 tot 2 jaar in beslag. Daarnaast zijn we veel tijd kwijt aan het doorlopen van ruimtelijke procedures. Een enorme tegenvaller voor doorgroeimogelijkheden van de regio, aangezien bedrijven, tuinders en woningbouw nog langer moeten wachten tot ze toegang krijgen tot extra of nieuwe transportcapaciteit. Nieki van der Burg, Van der Burg Paprika’s: “De glastuinbouw is volop bezig met innovaties ten behoeve van nieuwe teelttechnieken en verduurzaming. Door de huidige beperking op het elektriciteitsnetwerk wordt deze ontwikkeling volledig tot stilstand gebracht.”