Doelstellingen van de RES zijn haalbaar, als we nu starten met de uitvoering

Doelstellingen RES haalbaar

Vandaag zijn de RES’en (regionale energiestrategieën) opgeleverd en die hebben een flinke impact op het energienet. De klimaatdoelstellingen rondom duurzame opwek op land zijn haalbaar, maar alleen als alle partijen nu samen de opgaven uit de RES concreet maken en uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het aanpassen, ruimtelijk inpassen en realiseren van infrastructuur.

De RES’en zijn onderdeel van de grote uitdaging om de komende jaren vorm te geven aan het energiesysteem van de toekomst. Gezien de forse opgaven in andere sectoren, zoals mobiliteit, industrie en gebouwde omgeving, is het niet realistisch om meer dan het beoogde doel uit de RES’en voor 2030 aan te sluiten.

Met de besluitvorming over de regionale energiestrategie (RES) 1.0 hebben de 30 RES-regio’s ambities opgeleverd die optellen tot ruim boven het afgesproken klimaatdoel van 35TWh duurzame opwek van elektriciteit. In 2030 – over iets meer dan negen jaar – moet dit klimaatdoel gerealiseerd zijn. De inpassing van duurzame opwek op land is nu al een flinke uitdaging voor het energienet.

Op dit moment realiseren we samen met de andere netbeheerders honderden aanpassingen op hoog- en middenspanningsniveau. Tot 2050 investeren we gezamenlijk meer dan 100 miljard euro in het totale energiesysteem. De opgave is echter zo groot dat het werk niet allemaal tegelijk uitgevoerd kan worden. Samen met de andere netbeheerders hebben we voor de 30 RES-regio’s de impact op de infrastructuur van de regionale ambities doorgerekend.

De vraag naar elektriciteit blijft groeien

De grote verbouwing van het energienet brengt de komende jaren onvermijdelijk hinder met zich mee. Wij als netbeheerders zijn voortdurend bezig het net uit te breiden en knelpunten op te lossen. Tegelijkertijd blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling, in combinatie met onder meer het gebrek aan technisch geschoold personeel, vraagt om scherpe keuzes en prioriteiten en een open blik op wat er nog wel kan. Zo schept de inzet van innovatieve oplossingen en slim gebruik van het net nog mogelijkheden. Bijvoorbeeld door afstemming van energievraag en -aanbod te stimuleren of investeringen in bijvoorbeeld opslag en conversie lonend te maken. Dit vraagt verregaande samenwerking tussen onder andere de overheid en de branche.

Verbouwing aan het net versnellen

Om de verbouwing van het elektriciteitsnet te versnellen, doen we een aantal aanbevelingen. Voor de RES’en is het cruciaal dat nú de stap naar uitvoering gezet wordt. Door vandaag nog te starten met het opstellen van uitvoeringsprogramma’s en de plannen verder concreet te maken, vergroten we de kans dat het nationale doel gerealiseerd wordt. En kunnen werkzaamheden zo veel mogelijk gespreid worden in de tijd. Daarnaast deden we onlangs een appèl op de formerende partijen en het volgende kabinet om in het Regeerakkoord snel een aantal politieke keuzes te maken. Nationaal, regionaal en lokaal is regie noodzakelijk. Planning en prioritering zijn nodig om de komende jaren harde keuzes te maken wat we eerst, wat later en wat we niet gaan aanleggen. Daarnaast is het noodzakelijk dat wet- en regelgeving wordt aangepast. We hebben wet- en regelgeving nodig die de afstemming van vraag en aanbod van energie beter stimuleert. Alleen dan, zo stellen de netbeheerders, blijft de klimaatopgave voor 2030 en 2050 realiseerbaar en betaalbaar.

Lees hier ook de Monitor Landelijke Netimpact RES 1.0

Bekijk gerelateerd nieuws:

Elektrische boiler? Check of er op 1 juli voor u iets verandert!

Elektrische boiler? Check of er op 1 juli voor u iets verandert!

Vanaf a.s. donderdag 1 juli stopt het toonfrequent signaal (TF-signaal) voor tariefschakeling. Het signaal werd gebruikt ...

Lees artikel

Update capaciteit elektriciteitsnet

Update capaciteit elektriciteitsnet

Op het elektriciteitsnet in Noord-Holland, Friesland en Gelderland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. De maximale capacite ...

Lees artikel