Liander breidt elektriciteitsnet uit in regio Zaltbommel – Zuilichem

Uitbreiding elektriciteitsnet Zaltbommel – Zuilichem

De vraag naar energie in de Bommelerwaard neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet uit in het westelijke deel van de Bommelerwaard, in samenwerking met landelijke netbeheerder TenneT. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting begin 2023 gereed. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren.

De nieuwsbrief over dit project is hier te vinden. Wilt u deze zelf ook ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, door een mail te sturen naar grondzaken@reddyn.nl

 

Planning Wat gaat Liander doen?
Najaar 2019 – najaar 2020 Gesprekken met vergunningverleners, grondeigenaren en andere betrokkenden

Zomer 2020 - voorjaar 2021 (Voor)ontwerp bestemmingsplan
Eind 2020 - begin 2021 Vergunningen en aanbesteding
Mei/juni 2021 Uitvoering aanleg kabeltracé en bouw transformatorstation
2023 Verwachte afronding werkzaamheden en ingebruikname station

Soort werkzaamheden

 • Het is nodig dat wij het bestaande  elektriciteitsverdeelstation in Zuilichem uitbreiden. Het staat tussen de Mertstraat/Van Heemstraweg (N322) en de Maas-Waalweg in Zuilichem. Dit station wordt uitgebreid naar een hoger voltage; van 10/20 kV naar een 150/20kV station van TenneT en Liander. Het elektriciteitsverdeelstation bouwen we in twee fasen. Naar verwachting is de eerste fase van de uitbreiding in 2022 klaar. De tweede fase is waarschijnlijk in 2028 klaar.

  • We gaan over een lengte van 12 kilometer twee ondergrondse kabelverbindingen aanleggen. Daarmee kunnen we twee elektriciteitsverdeelstations aan elkaar verbinden; een bestaand verdeelstation in Zaltbommel en het toekomstige verdeelstation in Zuilichem. De route van de kabels loopt waar mogelijk aan de randen van percelen, zodat bewoners, agrariërs en bedrijven zo min mogelijk hinder ervaren.

  • Kabels leggen we meestal aan door sleuven in de grond te maken waar de kabels vervolgens in komen.
    
  • Kruisen onze elektriciteitskabels wegen, spoorwegen, natuurgebieden en watergangen? Dan leggen we ze aan door er onderdoor te boren en niet de hele grond open te maken. Op die manier worden ook andere obstakels gekruist. Dit noemen we een gestuurde boring.
    
  • Op dit moment vinden er gesprekken plaats met grondeigenaren en andere rechthebbenden in het gebied.
 • Om de 150kV-kabelverbinding aan te sluiten is de bouw van een aantal schakelvelden op het bestaande stationsterrein Zaltbommel noodzakelijk. Daarnaast willen zowel TenneT en Liander de mogelijkheid hebben om in de toekomst, naast de 150kV kabelverbinding naar Zuilichem, kabels aan te kunnen sluiten op onderstation Zaltbommel en deze routes ruimtelijk vast te leggen c.q. reserveren middels een dubbelbestemming in het bestemmingsplan. Gezien de ontwikkelingen rondom het onderstation, zoals de ontwikkeling van bedrijven, is de ruimte om dit station te kunnen ontsluiten nu al zeer beperkt. Door toekomstige ontsluitingsroutes voor kabelverbindingen planologisch vast te leggen, wordt voorkomen dat het station op ‘slot’ gaat. Op het station staan ook nog andere projecten op stapel i.v.m. de noodzaak om te gaan investeren in het noordelijk, zuidelijk en oostelijk deel van de Bommelerwaard als gevolg van de economische groei en energietransitie. Deze wijzigingen worden meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

 • Veldonderzoeken

  Ter voorbereiding op de bouw van het verdeelstations en het leggen van de ondergrondse kabelverbindingen, gaat Liander in 2020 veldonderzoeken uitvoeren. Dit zijn onder andere boringen en onderzoek in de bodem, flora- faunaonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Liander voert delen van alle onderzoeken buiten uit. U kunt daarom in het gebied medewerkers van Liander en/of ingehuurde partijen tegenkomen. Een deel van de onderzoeken is in het voorjaar van 2020 al uitgevoerd.

  Procedures

  Er komt een bestemmingsplan voor het nieuwe elektriciteitsverdeelstation Zuilichem, de uitbreiding op station Zaltbommel en het tracé van de elektriciteitskabels. In januari 2020 nam de gemeente Zaltbommel een positief principebesluit. In mei 2020 nam ook het college van B&W van de gemeente Maasdriel een positief principebesluit voor de aanleg van de elektriciteitskabels in die gemeente. Hierdoor kan Liander nu aan de slag met het (voor)ontwerpbestemmingsplan.

  Landschappelijke inpassing

  Er is ruimte op het terrein om het elektriciteisverdeelstation Zuilichem en Zaltbommel landschappelijk in te passen. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschapstype. Dit moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven. Graag gaat Liander in het voorjaar van 2020 met gemeente, dorpsraad van Zuilichem en direct omwonenden in overleg om het eerste plan te presenteren.

Kaart Netontwikkeling Zaltbommel - Zuilichem

Klik op de afbeelding om te vergroten. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Wout Abbink, omgevingsmanager bij Reddyn via grondzaken@reddyn.com

 • Reddyn is voor TenneT en Liander de gezamenlijke service provider op het gebied van Hoogspanning en complexe Middenspanning. Beide partijen zijn 50 procent aandeelhouder. Reddyn zet medewerkers van Qirion in voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Reddyn werkt alleen voor TenneT en Liander. In opdracht van Liander is Reddyn gestart met het treffen van de werkzaamheden die nodig zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

 • In dit gebied is er een grote vraag naar elektriciteit en het bestaande regelstation heeft onvoldoende capaciteit om hierin te kunnen voldoen. Hiervoor is aanleg van twee 150kV-verbindingen noodzakelijk. Dit zijn dikkere kabels en met een hoger voltage dan die er nu liggen. Het alternatief is dat er een veelvoud van 20kV-verbindingen worden aangelegd, die een grotere impact hebben op de omgeving. Om de elektriciteit van een hoge spanning te kunnen omzetten naar middenspanning is het noodzakelijk om een  transformatorstation (een type elektriciteisverdeelstation) op te richten.

 • Open ontgraving houdt in dat de nieuwe kabel via sleuven in de grond wordt gegraven. Hiervoor worden eerst sleuven gegraven. Met een graafmachine wordt een sleuf gegraven tot een diepte van ongeveer 2 meter. We scheiden de grond die we eruit halen in drie lagen zodat we deze na de werkzaamheden weer in omgekeerde werkvolgorde terug kunnen leggen.

 • Wanneer graven van een sleuf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een sloot, rivier, dijk of weg wordt er geboord (zogeheten gestuurde boring). Via een ‘gestuurde boring’ kan er toch een kabel getrokken worden. Er wordt dan een kleine tunnel geboord waardoor een mantelbuis wordt getrokken. De kabel wordt vervolgens door de mantelbuis getrokken.

 • Ja, het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzagelegging kan eenieder een inspraakreactie op het plan geven. Het bevoegd gezag (gemeente) beoordeeld op basis van de inspraakreacties of het plan moet worden aangepast. Na vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan, ligt het ontwerp bestemmingsplan plan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het plan. Het bevoegd gezag beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken.

 • Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor deze locatie:

  • Grote afnemers zitten dichtbij deze locatie en op deze locatie is al een regelstation van Liander aanwezig.
  • Liander heeft deze grond reeds in eigendom en een deel daarvan heeft al de juiste bestemming en daarmee geschikt voor uitbreiding naar een transformatorstation.
  • Door te kiezen voor een andere locatie van het station moeten veel bestaande kabels verlegd worden naar de nieuwe locatie wat kostbaar en tijdrovend is en voor extra hinder zorgt.
 • Ja, er is ruimte op het terrein om het transformatorstation Zaltbommel en Zuilichem landschappelijk in te passen. Landschappelijke inpassing is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven.

 • Bij een landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw of een gebruik in het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door de inrichting van het terrein en de aanplant van gebiedseigen beplanting.

 • Ja, deze onderzoeken worden in 2020 opgestart. Er wordt een ontwerp gerealiseerd waarbij er wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

 • Geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief kunnen zich aanmelden door dan een mail te sturen naar: grondzaken@reddyn.com