Liander breidt elektriciteitsnet uit in regio Zaltbommel – Zuilichem

Uitbreiding elektriciteitsnet Zaltbommel – Zuilichem

De vraag naar energie in de Bommelerwaard neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen breidt Liander het elektriciteitsnet uit in het westelijke deel van de Bommelerwaard, in samenwerking met landelijke netbeheerder TenneT. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting in 2023 gereed. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij hiervoor uitvoeren.

Liander kan pas aan nieuwe aanvragen voor elektrisch vermogen voldoen als het net is uitgebreid. Dat heeft Liander bedrijven in deze regio al eerder laten weten. Zouden we deze klanten nu al het gevraagde vermogen geven? Dan kunnen we de veiligheid en leveringszekerheid niet garanderen. Wij blijven dus hard werken om deze uitbreiding zo snel mogelijk af te ronden. Voor consumenten heeft dit geen gevolgen, bijvoorbeeld als zij zonnepanelen op hun dak willen. Meer weten over de ontwikkelingen in dit gebied? Of over wat Liander doet in de tijd tot de uitbreiding van het nieuwe elektriciteitsverdeelstation gerealiseerd is? Bekijk deze vlog van Frieke Ortmans, regioverantwoordelijke bij Liander:

Dronebeelden

Zo van bovenaf lijkt het werk nóg spectaculairder! Kilometers werk in beeld gebracht met een drone. Tussen Zuilichem en Zaltbommel leggen we een nieuwe 150kV-kabelverbinding. Zo’n klus komt niet vaak voor, dus dan kun je het maar beter goed vastleggen. Als de werkzaamheden straks klaar zijn, kan het gebied verder verduurzamen én economisch verder groeien.

 

BouwApp

In opdracht van Liander legt Volker energy solutions vanaf 1 maart 2022 een ondergrondse kabelverbinding aan. Om u op de hoogte te houden welke werkzaamheden er uitgevoerd worden en waar de open ontgraving en gestuurde boringen gepland staan, heeft Volker energy solutions voor dit project de BouwApp aangemaakt. In de BouwApp vindt u alle informatie over de werkzaamheden, interessanteachtergrond informatie, planning en kunt u vragen stellen.
Klik op de afbeelding voor een vergroting om de gewenst QR code te scannen. 

Laatste nieuwsbrief 

De laatste nieuwsbrief over dit project is hier te vinden: Nieuwsbrief nummer 5
Vorige nieuwsbrieven staan onder de veelgestelde vragen. Wilt u onze nieuwsbrief zelf ook ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief, door een mail te sturen naar grondzaken@reddyn.nl

Planning Wat gaat Liander doen?
Vanaf maart 2022 Uitvoering aanleg ondergrondse kabelverbinding en bouw transformatorstation Zuilichem en uitbreiding station Zaltbommel.
2023 Verwachte afronding werkzaamheden en ingebruikname station.


Klik op de afbeelding voor een vergroting

Werkzaamheden

Ondergrondse 150 kV-kabelverbinding

Volker Energy Solutions heeft als uitvoerende aannemer de kabel aangelegd tussen station Zaltbommel en Zuilichem. Op dit moment is de aannemer de werkzaamheden rondom het tracé aan het afronden. Begin 2023 voert Volker Energy Solutions nog werkzaamheden op de stationsterreinen in Zaltbommel en Zuilichem uit. Zij monteren daar de kabels af op de nieuwe installaties. Aansluitend worden er nog diverse testen uitgevoerd. Wanneer alle testen positief zijn doorstaan wordt de kabel eind 2023 in bedrijf worden genomen.

Er komt daarmee een eind aan een project die goed zichtbaar was in het landschap. De beelden van de werkzaamheden gingen zelfs internationaal tijdens de Vuelta (wielerwedstrijd). In totaal is er 72 kilometer aan kabel aangelegd, waarvan meer dan één derde is aangelegd door middel van gestuurde boringen.
   

Station Zuilichem

Inmiddels zijn de werkzaamheden op het station in Zuilichem volop in uitvoering. De bouwkundige werkzaamheden zijn al ver gevorderd. In de loop van dit jaar wordt het bouwwerk verder opgeleverd. We gaan dan verder met de installatie werkzaamheden in de gebouwen zelf. Ook worden de transformatoren geplaatst in de transformatorruimtes.

In 2023 leveren we het terrein op en richten we deze in. Er worden bomen en struiken ingepland. Daarnaast wordt de watergang aan de westzijde verbreed. De provincie Gelderland gaat in de wegberm van de N322 ter hoogte van station Zuilichem de bestaande bomenrij aanvullen.

   
Klik op de afbeelding voor een vergroting

Station Zaltbommel

Station Zaltbommel is een belangrijk elektriciteitsknooppunt voor de regio. Op dit moment zijn er al werkzaamheden gaande, zoals de bouw van het nieuwe 150/20 kV schakelgebouw. Op het stationsterrein in Zaltbommel zijn, voor zowel TenneT als Liander, de komende jaren veel werkzaamheden nodig. De verwachting is dat de werkzaamheden in de loop van 2023 gereed zijn.

Het gebouw is bouwkundig aan de buitenzijde gereed en in de komende maanden worden de installaties in het gebouw aangebracht. Op dit moment is de aannemer volop bezig met de aanleg van de kabelgoten. 
​​​​​​​Klik op de afbeelding voor een vergroting​​​​​​​

Archief

 • Bestemmingsplannen in de gemeente Zaltbommel

  Op 11 november 2021 is het bestemmingsplan ‘Zuilichem, Mertstraat transformatorstation’ en het bestemmingsplan ‘Zaltbommel, Bommelsekade 18’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaltbommel. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op beide ontwerpbestemmingsplannen en het definitieve plan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

  In het bestemmingsplan ‘Zuilichem, Mertstraat transformatorstation’ is tevens de 150 kV-kabelverbinding Zaltbommel-Zuilichem opgenomen. 

  De bestemmingsplannen in de gemeente Zaltbommel zijn inmiddels onherroepelijk.

  Bestemmingsplan in de gemeente Maasdriel

  De gemeenteraad van de gemeente Maasdriel heeft op 9 december 2021 het bestemmingsplan ‘buitengebied herziening 2021, 150kV Zaltbommel-Zuilichem’ vastgesteld. In dit bestemmingsplan is het tracé opgenomen dat is gelegen in de gemeente Maasdriel.  Ook hier zijn op het ontwerp bestemmingsplan geen zienswijzen binnen gekomen en is het definitieve bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.

  Alle bestemmingsplannen zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl 

 • Ter plaatse van het kabeltracé gaf het uitgevoerde archeologisch onderzoek aanleiding om een vervolgonderzoek uit te voeren. Het kabeltracé doorkruist namelijk enkele stroomruggen en oeverwallen. Een stroomrug is een in het landschap zichtbare voormalige rivierloop met oeverwallen, gekenmerkt door de verhoogde ligging. Deze ruggen lagen relatief hoog in het toenmalige landschap en waren daarmee aantrekkelijk voor bewoning. In oktober 2021 en januari 2022 is daarom, op een aantal locaties langs het tracé, een archeologisch proefsleuven onderzoek uitgevoerd. Er zijn geen archeologische waarden aangetroffen. Er is geen vervolgonderzoek meer nodig.

 • Aannemer Volker Energy Solutions was aan het werk met de aanleg van de 150 kV-kabelverbinding tussen Zuilichem en Zaltbommel. Hierbij elke beelden van het aanleggen van de kabels, klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

   

 • Vanaf maart 2022 vinden er op het stationsterrein van station Zuilichem werkzaamheden van TenneT en Liander plaats. De doorlooptijd van de bouw- en testwerkzaamheden is ongeveer 1,5 jaar. Het is de verwachting dat het station in het najaar van 2023 in bedrijf wordt genomen. Hierbij elke beelden van de werkzaamheden bij station Zuilichem, klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

   

   

 • Station Zaltbommel is een belangrijk elektriciteitsknooppunt voor de regio. Op dit moment zijn er al werkzaamheden gaande, zoals de bouw van het nieuwe 150/20 kV schakelgebouw. 

   

Veelgestelde vragen

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Wout Abbink, omgevingsmanager bij Reddyn via grondzaken@reddyn.com

 • Reddyn is voor TenneT en Liander de gezamenlijke service provider op het gebied van Hoogspanning en complexe Middenspanning. Beide partijen zijn 50 procent aandeelhouder. Reddyn zet medewerkers van Qirion in voor de uitvoering van deze werkzaamheden. Reddyn werkt alleen voor TenneT en Liander. In opdracht van Liander is Reddyn gestart met het treffen van de werkzaamheden die nodig zijn voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden.

 • In dit gebied is er een grote vraag naar elektriciteit en het bestaande regelstation heeft onvoldoende capaciteit om hierin te kunnen voldoen. Hiervoor is aanleg van twee 150kV-verbindingen noodzakelijk. Dit zijn dikkere kabels en met een hoger voltage dan die er nu liggen. Het alternatief is dat er een veelvoud van 20kV-verbindingen worden aangelegd, die een grotere impact hebben op de omgeving. Om de elektriciteit van een hoge spanning te kunnen omzetten naar middenspanning is het noodzakelijk om een  transformatorstation (een type elektriciteisverdeelstation) op te richten.

 • Open ontgraving houdt in dat de nieuwe kabel via sleuven in de grond wordt gegraven. Hiervoor worden eerst sleuven gegraven. Met een graafmachine wordt een sleuf gegraven tot een diepte van ongeveer 2 meter. We scheiden de grond die we eruit halen in drie lagen zodat we deze na de werkzaamheden weer in omgekeerde werkvolgorde terug kunnen leggen.

 • Wanneer graven van een sleuf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een sloot, rivier, dijk of weg wordt er geboord (zogeheten gestuurde boring). Via een ‘gestuurde boring’ kan er toch een kabel getrokken worden. Er wordt dan een kleine tunnel geboord waardoor een mantelbuis wordt getrokken. De kabel wordt vervolgens door de mantelbuis getrokken.

 • Ja, het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzagelegging kan eenieder een inspraakreactie op het plan geven. Het bevoegd gezag (gemeente) beoordeeld op basis van de inspraakreacties of het plan moet worden aangepast. Na vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan, ligt het ontwerp bestemmingsplan plan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het plan. Het bevoegd gezag beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken.

 • Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor deze locatie:

  • Grote afnemers zitten dichtbij deze locatie en op deze locatie is al een regelstation van Liander aanwezig.
  • Liander heeft deze grond reeds in eigendom en een deel daarvan heeft al de juiste bestemming en daarmee geschikt voor uitbreiding naar een transformatorstation.
  • Door te kiezen voor een andere locatie van het station moeten veel bestaande kabels verlegd worden naar de nieuwe locatie wat kostbaar en tijdrovend is en voor extra hinder zorgt.
 • Ja, er is ruimte op het terrein om het transformatorstation Zaltbommel en Zuilichem landschappelijk in te passen. Landschappelijke inpassing is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven.

 • Bij een landschappelijke inpassing gaat het om het inpassen van een gebouw of een gebruik in het landschap. Bij een goede inpassing wordt rekening gehouden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschap door de inrichting van het terrein en de aanplant van gebiedseigen beplanting.

 • Ja er is een ontwerp gerealiseerd waarbij er wordt voldaan aan wet- en regelgeving.

 • Geïnteresseerden voor deze nieuwsbrief kunnen zich aanmelden door dan een mail te sturen naar: grondzaken@reddyn.com

 • De vorige nieuwsbrieven vindt u hier