Netontwikkelingen Zaltbommel – Zuilichem

netontwikkelingen Zaltbommel – Zuilichem

De vraag naar energie in de Bommelerwaard neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in het westelijk deel van de Bommelerwaard uitbreiden. De uitbreiding maakt economische ontwikkelingen en energietransitie in dit gebied mogelijk. De werkzaamheden zijn naar verwachting in eind 2022/begin 2023 gereed. Hieronder vindt u informatie over de werkzaamheden die wij uitvoeren voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet in de Bommelerwaard.

 

Planning Wat gaat Liander doen?
December 2019 – voorjaar 2020 Gesprekken bevoegde gezagen en grondeigenaren en andere rechthebbenden

Mei 2020 (Voor)ontwerp bestemmingsplan
Eind 2020 - begin 2021 Vergunningen en aanbesteding
Voorjaar 2021 Start uitvoering
Maart 2021 Uitvoering kabeltracé en bouw transformatorstation
2023 Verwachte afronding werkzaamheden en ingebruikname station

Soort werkzaamheden

 • Tussen de Mertstraat / Van Heemstraweg (N322) en de Maas-Waalweg in Zuilichem is reeds een 20/10kV Liander regelstation aanwezig. In de eerste fase wordt dit regelstation uitgebreid naar een 150/20kV onderstation. Naar verwachting is de uitbreiding in 2022 gereed. Er is ruimte voor landschappelijke inpassing van dit onderstation.

  Procedures

  Het nieuwe onderstation Zuilichem, de uitbreiding op onderstation Zaltbommel en het 150 kV-kabeltracé moeten planologisch worden vastgelegd. Daarvoor wordt een bestemmingsplan opgesteld.

  In januari 2020 heeft het college van B&W van gemeente Zaltbommel een positief principebesluit verleend. Hierdoor kan Liander nu aan de slag met het ontwerpbestemmingsplan. De verwachting is dat het ontwerp bestemmingsplan in mei wordt gepubliceerd. Liander zal dit op deze website bekend maken. Voorafgaand aan het ontwerp bestemmingsplan wordt een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Dit plan wordt binnenkort gepubliceerd op rumtelijkeplannen.nl en staat open voor inspraak. 

  Landschappelijke inpassing

  Er is ruimte op het terrein om het onderstation Zuilichem en Zaltbommel landschappelijk in te passen. Landschappelijke inpassing is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven. Graag gaat Liander in het voorjaar van 2020 met gemeente, dorpsraad van Zuilichem en directe omwonenden in overleg om hier gezamenlijk vorm aan te geven.

 • Voor het verbinden van onderstation Zaltbommel en toekomstig onderstation Zuilichem zal er over een totale lengte van circa 12km een dubbele ondergrondse 150kV-kabelverbinding worden aangelegd. Op dit moment is er een voorkeur kabeltracé.

  • Kabels worden doorgaans in een open ontgraving aangelegd.
  • Bij kruisingen onder wegen, spoorwegen, watergangen worden boringen toegepast. Op die manier worden ook andere obstakels gekruist.
  • Bij het ontwerpen van het voorkeurstracé zijn de potentiële ruimtelijke belemmeringen op hoofdlijnen in kaart gebracht.
  • Het voorkeurstracé is getoetst aan een aantal objectieve criteria, gebaseerd op wet- en regelgeving.

  Veldonderzoeken

  Ter voorbereiding op de bouw van het onderstations en het leggen van de ondergrondse kabelverbindingen gaat Liander dit voorjaar (maart-april 2020) veldonderzoeken uitvoeren. Dit zijn onder andere bodemonderzoek, flora- faunaonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet gesprongen explosieven. Liander voert delen van alle onderzoeken buiten uit. U kunt daarom in het gebied medewerkers van Liander en/of ingehuurde partijen tegenkomen.

 • Om de 150kV-kabelverbinding aan te sluiten is de bouw van een aantal schakelvelden op het bestaande stationsterrein Zaltbommel noodzakelijk. Daarnaast willen zowel TenneT en Liander de mogelijkheid hebben om in de toekomst, naast de 150kV kabelverbinding naar Zuilichem, kabels aan te kunnen sluiten op onderstation Zaltbommel en deze routes ruimtelijk vast te leggen c.q. reserveren middels een dubbelbestemming in het bestemmingsplan. Gezien de ontwikkelingen rondom het onderstation, zoals de ontwikkeling van bedrijven, is de ruimte om dit station te kunnen ontsluiten nu al zeer beperkt. Door toekomstige ontsluitingsroutes voor kabelverbindingen planologisch vast te leggen, wordt voorkomen dat het station op ‘slot’ gaat. Op het station staan ook nog andere projecten op stapel i.v.m. de noodzaak om te gaan investeren in het noordelijk, zuidelijk en oostelijk deel van de Bommelerwaard als gevolg van de economische groei en energietransitie. Deze wijzigingen worden waar nodig meegenomen in de bestemmingsplanprocedure.

Klik op de afbeelding om te vergroten. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij Wout Abbink, omgevingsmanager bij Reddyn via grondzaken@reddyn.com

 • In dit gebied is er een grote vraag naar elektriciteit en het bestaande regelstation heeft onvoldoende capaciteit om hierin te kunnen voldoen. Hiervoor is aanleg van twee 150kV-verbindingen noodzakelijk. Alternatief is dat er een veelvoud van 20kV-verbindingen worden aangelegd, die een grotere impact hebben op de omgeving. Om dit te kunnen transformeren naar middenspanning is het oprichten van een transformatorstation noodzakelijk.

 • Open ontgraving houdt in dat de nieuwe kabel via sleuven in de grond wordt gegraven. Hiervoor worden eerst sleuven gegraven. Met een graafmachine wordt een sleuf gegraven tot een diepte van ongeveer 2 meter. We scheiden de grond die we eruit halen in drie lagen zodat we deze na de werkzaamheden weer in omgekeerde werkvolgorde terug kunnen leggen.

 • Wanneer graven van een sleuf niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij een sloot, rivier, dijk of weg wordt er geboord (zogeheten gestuurde boring). Via een ‘gestuurde boring’ kan er toch een kabel getrokken worden. Er wordt dan een kleine tunnel geboord waardoor een mantelbuis wordt getrokken. De kabel wordt vervolgens door de mantelbuis getrokken.

 • Ja, het voorontwerp bestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzagelegging kan eenieder een inspraakreactie op het plan geven. Het bevoegd gezag (gemeente) beoordeeld op basis van de inspraakreacties of het plan moet worden aangepast. Na vaststelling van het voorontwerp bestemmingsplan, ligt het ontwerp bestemmingsplan plan zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen op het plan. Het bevoegd gezag beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken.

 • Er zijn een aantal redenen om te kiezen voor deze locatie:

  • Grote afnemers zitten dichtbij deze locatie en op deze locatie is al een regelstation van Liander aanwezig.
  • Liander heeft deze grond reeds in eigendom en een deel daarvan heeft al de juiste bestemming en daarmee geschikt voor uitbreiding naar een transformatorstation.
  • Door te kiezen voor een andere locatie van het station moeten veel bestaande kabels verlegd worden naar de nieuwe locatie wat kostbaar en tijdrovend is en voor extra hinder zorgt.
 • Ja, er is ruimte op het terrein om het transformatorstation landschappelijk in te passen. Landschappelijke inpassing is mogelijk binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven. Graag gaat Liander in het voorjaar van 2020 met gemeente, dorpsraad en directe omwonenden in overleg om hier gezamenlijk vorm aan te geven. 

 • Ja, deze onderzoeken worden in 2020 opgestart. Er wordt een ontwerp gerealiseerd waarbij er wordt voldaan aan wet- en regelgeving.