Werkzaamheden Liander in Haarlemmermeer

Werkzaamheden Haarlemmermeer

De vraag naar energie in de regio Haarlemmermeer neemt steeds meer toe. Om aan deze vraag te voldoen gaat Liander het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer uitbreiden met een aantal middenspanningsverbindingen en een hoogspanningsverbinding. Hieronder leest u welke werkzaamheden Liander hiervoor uitvoert. 

 
Start werkzaamheden Januari 2019
Verwachte einddatum werkzaamheden December 2019
Soort werkzaamheden Aanleggen 20kV en 50 kV elektriciteitsverbindingen
Uitvoering namens Liander Heijmans
 

Liander breidt het elektriciteitsnet uit in Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer is door haar ligging nabij Schiphol en een wereldwijd internetknooppunt populair bij datacenters. De Haarlemmermeer is ook in trek als gebied voor grootschalige glastuinbouw én voor woningbouw. De bedrijven kennen een grote vraag naar energie. Ook Schiphol vraagt om meer elektriciteit. Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het elektriciteitsnet verzwaren. Om dit te realiseren voert Liander verschillende werkzaamheden uit, waaronder de aanleg van een hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg, en de aanleg van extra middenspanningsverbindigingen naar Schiphol-Rijk.

Werkzaamheden Haarlemmermeer

Aanleg hoogspanningsverbinding tussen transformatorstations Haarlemmermeer en Rozenburg

Om het elektriciteitsnet in de regio te versterken, legt Liander een nieuwe ondergrondse hoogspanningsverbinding aan van transformatorstation Haarlemmermeer naar transformatorstation Rozenburg. Deze verbinding loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de IJtocht en Het Overbos, parallel aan de Geniedijk tot aan de Rijksweg A4, door Schiphol Trade Park naar het station Rozenburg op bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Aanleg extra middenspanningsverbindingen naar Schiphol-Rijk

Tegelijkertijd met het aanleggen van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen station Haarlemmermeer en station Rozenburg, legt Liander zes middenspanningsverbindingen aan. Deze middenspanningsverbindingen zijn nodig om klanten in Schiphol-Rijk te kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet. Twee van deze middenspanningsverbindingen liggen in hetzelfde tracé als de hoogspanningsverbinding.

Het tracé van de overige vier verbindingen loopt vanaf station Haarlemmermeer parallel aan de Bennebroekerweg naar de Nelson Mandeladreef parallel aan de Rijksweg A4, onder de Rijksweg door, weer parallel aan de Rijksweg aan de oostzijde, onder de Geniedijk door Schiphol Trade Park naar bedrijventerrein Schiphol-Rijk. 

Het volledige tracé van de aanleg van zowel de hoogspannings- als middenspanningsverbinding ziet u op onderstaand kaartje. In totaal legt Liander over een lengte van ca. 20 km ongeveer 140 km elektriciteitskabels in de grond. 

Aannemer Heijmans voert namens Liander de werkzaamheden voor de aanleg van de elektriciteitsverbindingen uit.
Nieuwsgierig hoe Liander en Heijmans samenwerken in dit omvangrijke project? Lees het artikel over de bijzondere samenwerkingsvorm tussen deze twee partijen. 

Werkzaamheden Haarlemmermeer

 

Planning werkzaamheden Haarlemmermeer

De aanleg van de elektriciteitsverbindingen vindt in verschillende fases plaats:

Planning Waar is Liander aan het werk
Mei - december 2019 Woonwijken Hoofddorp/Geniedijk/klein deel landbouwgebied
Juli - augustus 2019 Aanleg kabelroute IJtocht
Augustus - september 2019 Ondergrondse boringen middenberm Fokkerweg

Weten waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen (wegafsluitingen / halve wegafsluitingen)? Kijk op: http://live.andes.nl/haarlemmermeer 

September/oktober: Aanleg kabelroute IJtocht 

De afgelopen periode zijn er boringen uitgevoerd tussen het onderstation Haarlemmermeer en de Bennenbroekerweg. Er vonden werkzaamheden plaats ter hoogte van de Biesheuvelstraat en de Bep van Klaverenstraat. Helaas kon aannemer Heijmans niet alle werkzaamheden uitvoeren binnen de uitvoeringstijd die zij aanvankelijk in gedachte had. Alle boringen, die het meeste overlast veroorzaakten, zijn wel geheel uitgevoerd. Op dit moment moet er nog langs het water worden gegraven moeten we de kabel nog  aanbrengen. Daarnaast gaat Heijmans lokaal nog laswerkzaamheden uitvoeren. Deze werkzaamheden vinden nu plaats en zijn naar verwachting eind oktober afgerond. De werkzaamheden brengen geen extra overlast voor u met zich mee. Onze kranen zijn zichtbaar, maar wij blijven achter de bestaande hekken en de geen wegen en fietspaden blijven gewoon bereikbaar.

September - eind november: Waterwolf

Op de Geniedijk tussen de Hoofdweg Westzijde en de N201 in de voet van de Geniedijk vinden werkzaamheden plaats. Nabij de watergang bij Waterwolf legt aannemer Heijmans een tijdelijke dam in de sloot om de werkzaamheden uit te voeren. Om de kabels aan te leggen voeren we boringen en ontgravingen uit. Vervolgens graven we smalle gleuven tussen de boorgaten in. Daarna trekken we in één keer de kabels door zowel de boorgaten als de sleuven. Na afloop van de werkzaamheden herstellen we de bodem, zaaien we nieuw het gras en zijn de kabels niet meer zichtbaar. Op het bouwterrein voert Heijmans laswerkzaamheden uit. Omwonenden hebben een PDF iconBewonersbrief Waterwolf.pdf over de werkzaamheden ontvangen.

Wat merkt u ervan?

U kunt mogelijk last hebben van het geluid tijdens het uitvoeren van de onze werkzaamheden. Het bouwverkeer nabij Waterwolf neemt wat toe.  Elke boring duurt circa 2 weken en brengt mogelijk geluidsoverlast met zich mee. Ter hoogte van de dam komt opslag van ons materiaal. Wij zetten onze materialen achter gesloten hekken en u kunt in de wijk mogelijk een bouwkeet van ons zien en mantelbuizen die we aanbrengen zodra de boorwerkzaamheden klaar zijn. Wij werken in de berm op de Geniedijk. Het is tijdens de werkzaamheden niet altijd mogelijk om met de fiets langs de werkzaamheden te rijden. Daar waar de ruimte nodig is om veilig te kunnen uitvoeren, sluiten wij het fietspad tijdelijk af. Deze afsluitingen kondigen wij aan met borden langs de weg.

Werkzaamheden vanaf 9 september

Vanaf 9 september brengen wij de dam aan. Vanaf dat moment voeren wij graaf- en voorbereidende werkzaamheden uit voor de boringen in de voet van de Geniedijk. De dam en het werkterrein blijven tot eind november 2019 in gebruik. Hierna verwijderen wij de dam en herstellen we het terrein. Vanaf maandag 16 september starten wij met de boringen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur. Bij uitloop in de planning is het mogelijk dat wij incidenteel langer doorwerken tot maximaal 19.00 uur.

September - eind november: Wilsonpad

Tussen de Hoofdweg Westzijde en de Paxlaan in de voet van de Geniedijk vinden werkzaamheden plaats. Nabij het Wilsonpad legt aannemer Heijmans een tijdelijke dam in de sloot om de werkzaamheden uit te voeren. Nabij het Wilsonpad is een verkeersregelaar aanwezig om fietsers veilig langs de werkzaamheden te leiden. Het is tijdens de werkzaamheden niet mogelijk om met de auto en fiets langs de tijdelijke dam te rijden. Vanaf 16 september t/m eind november 2019 is de hoek van de Ramaerstraat afgesloten voor verkeer. Bewoners kunnen te allen tijde hun huis bereiken via de zijde Raadhuislaan. Voor voetgangers blijft de Ramaerstraat te allen tijde bereikbaar. Omwonenden hebben een PDF iconBewonersbrief Wilsonpad.pdf over de werkzaamheden ontvangen.

Wat merkt u ervan?

Langs deze route rijdt gedurende deze periode bouwverkeer. U kunt mogelijk last hebben van het geluid tijdens het uitvoeren van de onze werkzaamheden. Ter hoogte van de dam komt een recyclingmachine (eind september/begin oktober) te staan. Deze blijft zo’n 4 weken staan en het is mogelijk dat u een brommend geluid hoort.

Werkzaamheden vanaf 16 september

Vanaf maandag 16 september start Heijmans met het inrichten van de bouwplaats. De boringen vinden eind september/begin oktober plaats. De werkzaamheden duren tot eind november 2019 en vinden plaats van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 - 17.00 uur. Bij uitloop in de planning is het mogelijk dat wij incidenteel langer doorwerken tot maximaal 19.00 uur.

Oktober - december: Nieuwe Bennebroekerweg

Aanvankelijk zou aannemer Heijmans half augustus starten op de Nieuwe Bennebroekerweg. Bewoners zijn in juli geïnformeerd met een brief (pdf Nieuwe Bennebroekerweg). Echter, deze werkzaamheden zijn uitgesteld. De werkzaamheden zoals beschreven in de PDF iconBewonersbrief Nieuwe Bennebroekerweg.pdf vinden plaats vanaf eind september, oktober, november tot uiterlijk begin december. Een exacte datum is op dit moment nog niet goed aan te geven.


Sept - eind november: Saturnuspad – Dik Trompad

Langs de Geniedijk in de groenstrook tussen het Saturnuspad en de Hoofdweg vinden werkzaamheden plaats. De werkzaamheden in dit gebied starten op maandag 23 september en duren tot eind november 2019. Omwonenden hebben een PDF iconBewonersbrief Saturnuspad Diktrompad.pdf over de werkzaamheden ontvangen.

Wat merkt u ervan?

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het fietspad Dik Trompad afgesloten van maandag 30 september t/m maandag 1 december 2019.  Fietsers worden in deze periode omgeleid via het Jan Dekkerpad en de Achterweg. Er worden graafwerkzaamheden uitgevoerd. Overdag rijden af en toe vrachtwagens of ander werkverkeer langs de groenstrook van de Geniedijk. De nieuwe verbindingen (kabels) wordehngrotendeels met open ontgraving aangelegd. Dit betekent dat we sleuven graven waar we de kabels in leggen. Hierna maken we de sleuf dicht. Daarnaast wordt een verbinding aangelegd via de watergang tussen de Geniedijk het transformatorstation nabij de Pieter Verhoogstraat. Na afloop van de werkzaamheden herstelleb we de bodem en is de verbinding niet meer zichtbaar.

 

Okt - jan 2020: Leenderbos e.o.

Langs de IJtocht, in de groenstrook van de Leenderbos tot aan het elektriciteitsstation Haarlemmermeer brengen wij elektriciteitskabels aan. Dit doen wij door middel van 2 lange boringen en door het graven van sleuven. Langs de Leenderbos nabij de rotonde in de groenstrook richten wij een bouwplaats in waar onze boormachine komt te staan.Omwonenden hebben een PDF Icon Bewonersbrief Leenderbos e.o.pdf over de werkzaamheden ontvangen.

Wat merkt u ervan?

Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren wordt het fiets- en voetpad afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen via de overzijde van de weg hun weg vervolgen. Er worden graaf- en boorwerkzaamheden uitgevoerd binnen de hekken. Overdag rijden af en toe vrachtwagens of ander werkverkeer langs de groenstrook van Leenderbos. In totaal zijn wij circa 5 weken aan het boren. Onze machines zijn zichtbaar en mogelijk hoorbaar. Voor het leggen van kabels in open ontgraving worden sleuven gegraven waar de kabels ingelegd worden. Hierna wordt de sleuf gedicht. Na afloop van de werkzaamheden wordt de bodem hersteld en is de verbinding niet meer zichtbaar.

Werkzaamheden vanaf 21 oktober 

De werkzaamheden in dit gebied starten op maandag 21 oktober 2019 en duren tot eind januari 2020. De werkzaamheden vinden van maandag t/m vrijdag plaats tussen 07.00 -17.00 uur. Bij uitloop in de planning is het mogelijk dat wij langer doorwerken maar maximaal tot 19.00 uur. In het weekend wordt niet gewerkt. 

 

Veelgestelde vragen werkzaamheden Haarlemmermeer

 • Heeft u vragen of klachten over de werkzaamheden voor dit project? Neemt u dan contact op met aannemer Heijmans. Dit kan door het contactformulier in te vullen op de website van Heijmans. Neemt u liever telefonisch contact op? Bel dan Heijmans via telefoonnummer 073-5435111.

 • Liander wil dat de omgeving zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden. Toch is dit niet te voorkomen op momenten dat Liander bezig is met het aanleggen van een nieuwe elektriciteitskabel. We zorgen er in ieder geval voor dat direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren. 

  Omwonenden en passanten kunnen mogelijk overlast ervaren van de werkzaamheden door:

  • snelheidsbeperkingen;
  • omleidingen voor fietsers en auto's;
  • Verminderde bereikbaarheid woningen/bedrijven/fietsroutes door opengebroken straten en paden;
  • materieel op en langs het te graven trace (haspelwagens, , aggregaten, kranen, tractors, aannemer bus);
  • Geluidshinder door bemalingspompen.

  Naast zo efficient mogelijk werken probeert Liander deze hinder te beperken door duidelijke verkeersaanduidingen te verstrekken en de aangepaste verkeersmaatregelen zo kort mogelijk te houden. Op deze website ziet u waar in Haarlemmermeer actuele werkzaamheden plaatsvinden met tijdelijke verkeersmaatregelen: http://live.andes.nl/haarlemmermeer.

  Geluidshinder proberen we te minimaliseren door het inzetten van geluidsarme bemalingspompen, stille aggregaten en geluidwerende bouwdoeken.

   

 • Op deze website leest u de laatste stand van zaken over de werkzaamheden die Liander in de regio Haarlemmermeer uitvoert.

  Daarnaast laten we direct omwonenden met een brief tijdig weten wat voor soort overlast ze kunnen verwachten en tot hoe lang de werkzaamheden duren.
  Vragen over het project kunt u stellen aan Heijmans via VDH@heijmans.nl of bellen naar 073-5435111 ovv Project Verbindingen De Hoek – Mw. Annemiek Verheijden.