Noord-Holland

Noord-Holland

Noord Holland heeft een grote (versnelde) nieuwbouwopgave, datacenters vestigen zich en de glastuinbouw kan niet zonder betrouwbare energielevering. Er is bovendien veel ruimte voor duurzame opwek. Met name in het stedelijk gebied in Noord-Holland Zuid legt het geheel aan woonwijken, werklocaties, datacenters, forse mobiliteitsstromen en de luchthaven Schiphol druk op alle lagen van het elektriciteitsnetwerk. In Noord-Holland Noord vragen vooral de groei van datacenters en het groeiende aanbod van zon- en windenergie om uitbreiding van de capaciteit van het elektriciteitsnet.

Impact op het elektriciteitsnet

De vraag naar elektriciteit wordt steeds groter, terwijl de capaciteit van het netwerk daarvoor niet toereikend is. Om de beschikbaarheid van energie en betrouwbaarheid van het net ook op de lange termijn te kunnen garanderen, is het nodig om tijdig maatregelen te nemen. 

Uitbreiding en innovaties

Ons streven is ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten. Liander is daarom met TenneT bezig het elektriciteitsnet uit te breiden. In Amsterdam worden de onderstations Nieuwe Meer en Watergraafsmeer uitgebreid.  In de driehoek Schagen, Hoogwoud en Heerhugowaard is een nieuw transformatorstation nodig. Naar verwachting wordt het station eind van het jaar in gebruik genomen. Ook breiden we de capaciteit uit van de bestaande stations in Haarlemmermeer, Rozenburg en Hoofddorp. In de A4 zone en in Amstelveen – Zuid wordt momenteel gezocht naar een geschikte locatie voor de bouw van een nieuw onderstation.

Deze uitbreidingen zijn nodig om de toename van duurzame energie te faciliteren, waaronder de uitbreiding van het windpark in het Wieringermeer. Deze uitbreidingen zijn noodzakelijke versterkingen om in de (nabije) toekomst de knelpunten op te lossen.

Naast uitbreiding van het elektriciteitsnet, zijn op de langere termijn investeringen nodig in waterstof -en warmtenetten. Dit blijkt uit onderzoek van de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Port of Amsterdam in samenwerking met netbeheerders Gasunie, TenneT en Alliander. Hiervoor werken wij samen aan innovatieve pilots.

Onderzoek

Op een aantal locaties raakt het elektriciteitsnet vol. Op die knelpunten wordt meer vermogen gevraagd dan beschikbaar is, of wordt meer wind- of zonnestroom teruggeleverd dan het net aankan. Als het elektriciteitsnet vol raakt, onderzoekt Liander eerst of een systeem van congestiemanagement - het afstemmen van vraag en aanbod -  in het gebied toe te passen is. Hiermee vangen we pieken op in het net. Wanneer congestiemanagement geen oplossing blijkt, kan het zo zijn dat u als grootzakelijke klant een transportbeperking opgelegd krijgt. Onderzoek kan ook uitwijzen dat er geen probleem is. In dat geval verandert er niks aan uw situatie. Wijzigt uw situatie naar aanleiding van het onderzoek? Dan informeert Liander u hierover.
De resultaten per regio vindt u hier: 

Situatie per regio

Contact

Wilt u meer vermogen of een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

 • Heeft u extra vermogen nodig? Laat ons dit graag weten via Mijn Liander.
 • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
 • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
 • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.

Veelgestelde vragen

 • Congestiemanagement is een in de Netcode Elektriciteit vastgelegd systeem om de beschikbare capaciteit op het net eerlijk en zo efficiënt mogelijk te verdelen als in een bepaald deel van het net onvoldoende capaciteit is voor alle klanten die energie afnemen of terugleveren. Dit gebeurt op basis van marktwerking: als het stroomaanbod of de stroomvraag groter is dan het netwerk in een bepaald gebied aankan, doet de netbeheerder een oproep aan aangesloten partijen om meer of minder elektriciteit te gebruiken of in te voeden. Marktpartijen geven vervolgens aan tegen welke prijs zij willen op- of afregelen.

  Als een netbeheerder in een gebied waar congestie speelt er niet in slaagt om genoeg geschikte partijen te vinden die kunnen of willen deelnemen aan congestiemanagement, is de vervolgstap dat er transportbeperkingen opgelegd worden aan afnemers of producenten.

 • Op dit moment is duurzame opwek uitgesloten van congestiemanagement. Dat is vastgelegd in wetgeving. We onderzoeken daarom een vrijwillige flexmarkt. Er loopt op dit moment een aanpassingstraject van de Netcode op het gebied van congestiegebied. Verwachting is dat dit deze in de zomer van 2020 van kracht wordt.

 • Wanneer de uitbreiding van het stroomnet minder snel gaat dan dat de vraag naar of het aanbod van elektriciteit toeneemt, is Liander soms genoodzaakt om een transportbeperking op te leggen. De netbeheerder kan namelijk de gewenste transportdienst niet leveren binnen de overeengekomen kwaliteitscriteria.

  Indien er sprake is van een transportbeperking, heeft een klant wel een aansluiting voor elektriciteit, maar krijgt hij tijdelijk geen mogelijkheid de volledige gewenste capaciteit van de aansluiting te gebruiken.

  Heeft een klant al een aansluiting en wil hij meer verbruiken? Dan kan hij mogelijk niet volledig doorgroeien tot het maximale vermogen dat hoort bij de aansluitcategorie van zijn aansluiting.

  Zodra het net verzwaard is, wordt de transportbeperking opgeheven.

 • Op plekken waar meer transportcapaciteit wordt gevraagd dan het net aankan breidt Liander zijn net uit. Deze investeringen moeten met veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Omdat deze uitbreiding soms langer duurt dan klanten kunnen en willen wachten, ontstaat er een tekort. Die situatie heet congestie. Omdat Liander in zo’n geval zijn net versterkt, is congestie altijd van tijdelijke aard. Verder zoeken we naar kortetermijnoplossingen waarmee we al mogelijk meer aanvragen kunnen honoreren in de tussentijd.

 • Liander investeert volop in de uitbreiding en versterking van het elektriciteitsnet. Deze investeringen moeten met veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit van Liander en haar aannemers schaars. Daarom is de uitbreiding en versterking van het net niet direct afgerond. Daarom kijken we of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement.

  Op de website van Liander is per provincie te zien waar het net zijn capaciteit bereikt heeft en wat Liander doet om de knelpunten op te lossen.