Tarieven 2020 voor grootzakelijke klanten

Tarieven 2020

Hieronder vindt u de tarieven van 2020 voor de verschillende producten en diensten die wij aanbieden.

De tarieven veranderen in 2020

In 2020 stijgen de tarieven die u betaalt voor de transport- en aansluitdienst. Deze tarieven worden vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de toezichthouder op de energiemarkt. 

Stijging door precario en netverliezen

Zowel voor gas als elektriciteit komt de stijging vooral door de kosten die gemeentes bij Liander in rekening brengen voor het gebruik van de grond voor kabels en leidingen (precario). De tarieven voor gas stijgen daarnaast door het toevoegen van de kosten voor netverlies aan de taken van de netbeheerder. Dat zijn de kosten die verbonden zijn aan het transporteren en leveren van gas. Deze kosten hebben een technische en administratieve  oorzaak. Denk hierbij aan meetverschillen en diefstal. Netbeheerders die werken in een gereguleerde markt moeten deze kosten per 1 januari 2020 doorberekenen in de tarieven. Vóór 2020 werden deze kosten via de energieleveranciers in rekening gebracht. Voor elektriciteit was de inkoop van netverliezen al een wettelijke taak voor de netbeheerders.

Regulering gasaansluiting

Een andere ontwikkeling die van invloed is op de stijging van de tarieven voor gas is de regulering van de gasaansluiting: Per 1 januari 2020 krijgen netbeheerders de wettelijke taak om de hele gasaansluiting voor grootzakelijke klanten aan te leggen en te onderhouden. Voorheen was de netbeheerder alleen verplicht tot het aanleggen van het aansluitpunt voor de gasaansluiting; de rest van de aansluiting (van aansluitpunt tot installatie van de klant) was een vrije domein activiteit en mocht tegen een commercieel tarief door Liander of door een derde partij worden aangelegd. Deze regulering heeft impact op de periodieke tarieven voor deze dienst. Voor de meeste aansluitingen stijgen de tarieven; een klein aantal klanten gaat hierdoor maandelijks fors meer betalen voor de aansluitdienst gas. De klanten die dit betreft, informeren wij hierover.

Uw tarieven op maat in Mijn Liander

Wat de tariefwijzigingen voor uw organisatie, pand of object betekenen, hangt af van de diensten die u bij ons afneemt. In Mijn Liander kunt u uw tarieven voor 2020 bekijken. Ook vindt u er belangrijke informatie over uw aansluitingen en uw facturen en u kunt hier zelf uw gegevens wijzigen. 

Bekijk uw tarieven voor 2020


Heeft u nog geen Mijn Liander? Meld u dan snel aan door op onderstaande button te klikken.

Aanmelden Mijn Liander

 

U kunt ook de pdf's van de periodieke tarieven van 2015 t/m 2020 downloaden. De tarieven vindt u in de tabel hieronder en op het tarievenoverzicht van 2020.

Waarvoor gebruiken wij de inkomsten?

We besteden onze inkomsten om elektriciteitskabels en gasleidingen aan te leggen en om het energienetwerk in uw regio te beheren. Zo voorzien we dagelijks ruim 3 miljoen consumenten en bedrijven van gas en elektriciteit. We investeren in technische oplossingen, bijvoorbeeld om storingen te voorkomen of sneller op te lossen.  Ook maken we ons sterk voor een verdere verduurzaming van het energienet door onze netten geschikt te maken voor teruglevering van opgewekte energie aan het net.

Tarieven 2020 - Stroom en Gas

   • Aansluittarieven 2020 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar) 1

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € excl. btw
    groter dan 2 MVA t/m 5 MVA 567,00
    groter dan 5 MVA t/m 10 MVA 672,75
    groter dan 10 MVA Op aanvraag

    Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel2

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € per meter excl. btw
    groter dan 3 MVA t/m 10 MVA (alleen AC6) 0,15
    groter dan 10 MVA Op aanvraag

    1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar. 2 Meerlengte: elke meter boven de standaard lengte van 25 meter aansluitkabel.

   • Aansluittarieven 2020 voor grootverbruikers

    Capaciteit per aansluiting Tarief standaardaansluiting per maand in € excl. btw Toeslag LDE-aansluiting per maand in € excl. btw
    groter dan 3x80A af LS-net 2,71
    groter dan 3x80A en t/m 100kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 10,78 5,39
    groter dan 100kVA t/m 160kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 12,01 6,00
    groter dan 160kVA t/m 630kVA met transformator en LS-meting 1 45,67 22,83
    groter dan 630kVA t/m 1MVA met vermogensschakelaar, transformator en LS-meting 1 45,67 30,01
    groter dan 1MVA t/m 2MVA 86,73
    groter dan 2MVA t/m 5MVA 3 567,00
    groter dan 5MVA t/m 10MVA 3 672,75
    groter dan 10MVA Op aanvraag

     

    Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel 2

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in  € per meter (excl. btw)
    3 MVA t/m 10 MVA 0,15
    groter dan 10 MVA Op aanvraag

    1 Exclusief huur transformator 2 Meerlengte:  het totale aantal meters dat de aansluitkabel langer is dan de standaard lengte van 25 meter . 3 Geldt ook voor grootverbruikers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur per jaar. 

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-, en Zuid-Holland met een HS, HS/MS, TS of TS/MS elektriciteitsaansluiting met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur (zakelijke grootverbruikers).

    Transportdienst Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf. Welk tarief u daarvoor betaalt, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld.

    Indeling in deelmarkten (HS, HS/MS, TS/MS) Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan: het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor het transport van elektrische energie via zijn aansluiting. Het optredende maximale transportvermogen mag de fysieke aansluitcapaciteit niet overschrijden. Gebeurt dit wel, dan dient er overleg plaats te vinden over aanpassing van de aansluiting. Het gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar.

    Het gecontracteerde transportvermogen kan maximaal eenmaal gedurende het jaar naar beneden of boven worden aangepast, indien er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de afnemer die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien. In alle gevallen geldt dat bij overschrijding het gecontracteerde transportvermogen wordt aangepast en de nieuwe waarde geldt voor het gehele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet.

    Opbouw transporttarief Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en een variabel deel. Het vaste deel, ‘vastrecht transport’, is een vast bedrag per maand, per energierichting. Als u zowel afneemt als (terug)levert, betaalt u tweemaal vastrecht. Het variabele deel wordt wekelijks berekend op basis van de totale omvang van het gecontracteerde transportvermogen en het gemeten maximum transportvermogen. Het variabele deel betaalt u alleen voor de afname van het net.

    Transporttarieven 2020 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar)1

    Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Variabele tarieven - kW contract in € excl. btw Variabele tarieven - kW max. per week in € excl. btw
    TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 0,91 0,78
    TS groter dan 2.000 kW 230,00 0,87 0,76
    HS2 groter dan 2.000 kW 230,00 0,44 0,38

    1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar. 2 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV-niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère (zakelijke grootverbruikers).

    Transportdienst Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw organisatie. Welk tarief dat is, hangt af van de deelmarkt (tariefcategorie) waarin u bent ingedeeld. Indeling in deelmarkten Op basis van uw gecontracteerde transportvermogen delen wij u in een deelmarkt in (zie onderstaande tabel). Voor de transportdienst kan echter niet in een zwaardere categorie worden ingedeeld dan passend is bij het type van de aansluiting, zoals in de tabel 'Periodieke aansluitvergoeding' is beschreven.

    Wijzigen gecontracteerd transportvermogen In uw overeenkomst met Liander staat welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet ‘gecontracteerd transportvermogen'. Het is het maximale vermogen dat u op enig moment in een kalenderjaar mag afnemen. 

    U kunt uw gecontracteerde transportvermogen wijzigen. Welke regels daarvoor gelden, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld. U kunt niet kiezen voor een hogere deelmarkt voor transport dan die past bij het type aansluiting. 

    Deelmarkten middenspanning (MS) en midden-/laagspanning (MS/LS)  Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. U mag het transportvermogen op elk moment verhogen, als dit past binnen de capaciteit van uw aansluiting. Verlagen kan onder bepaalde voorwaarden. In de volgende gevallen past Liander uw gecontracteerde waarde aan:

    • U vraagt zelf om een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de kalendermaand na de maand waarin u het verzoek deed. Wilt u verlagen? Dat kan alleen als u uw gecontracteerde transportvermogen de afgelopen 12 maanden niet verhoogd heeft.
    • Komt u boven uw gecontracteerde transportvermogen uit? Dan verhogen wij uw gecontracteerde vermogen automatisch. De verhoging gaat in op de eerste dag van de kalendermaand van de overschrijding.
    • U liet uw gecontracteerde transportvermogen naar beneden aanpassen. Maar binnen 12 maanden na dit verzoek overschrijdt u toch de verlaagde waarde. Dan passen wij uw gecontracteerde vermogen met terugwerkende kracht aan naar boven. De verhoging gaat in op de datum dat u de verlaging aanvroeg. Voorbeeld: u vraagt op 1 februari een verlaging aan. Op 1 juli overschrijdt u het vermogen. Dan betaalt u voor het hogere transportvermogen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari.

     

    Deelmarkten tussen-/middenspanning (TS/MS), hoog-/middenspanning (HS/MS), tussenspanning (TS) en hoogspanning (HS)  Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar. U mag het tussentijds één keer verhogen of verlagen. Maar alleen als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet had kunnen voorzien. Vraagt uw installatie meer vermogen dan het gecontracteerde vermogen? Dan overschrijdt u het gecontracteerde vermogen. Wij verhogen dan uw gecontracteerd vermogen automatisch. Het nieuwe vermogen geldt voor het hele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet. 

     

    Opbouw transporttarief Het transporttarief bestaat uit:

    • Een tarief voor vastrecht transport.
    • Een tarief voor gecontracteerd vermogen.
    • Een tarief voor het werkelijk getransporteerde vermogen.
    • Een tarief voor het maximum transportvermogen dat die maand is gemeten.
    • Een tarief voor de afgenomen hoeveelheid blindenergie.

    Voor terugleveren van elektriciteit betaalt u geen transportkosten.

    Transporttarieven 2020 voor grootverbruikers

    Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Per kWh - hoog in € excl. btw Per kWh - laag in € excl. btw per kW per maand - kW contract in € excl. btw kW max. mnd in € excl. btw
    LS t/m 50 kW 1,50 0,0333 0,0164 0,70 -
    MS/LS groter dan 50 t/m 136 kW 36,75 0,0097 0,0097 1,76 1,6
    MS groter dan 136 t/m 2.000 kW 36,75 0,0097 0,0097 1,12 1,6
    TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,82 2,27
    TS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,74 2,2
    HS1 groter dan 2.000 kW 230,00 - - 0,88 1,11

    1 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

   • Voor een nieuwe standaard aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander gelden de volgende eenmalige tarieven.

    Tarieven 2020 nieuwe elektriciteitsaansluiting voor grootverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitkabel

    Type aansluiting Tarief standaard aansluiting in € excl. btw
    groter dan 3x80 A tot en met 100 kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 4.313,00
    groter dan 100 kVA tot en met 160 kVA op algemeen voedingspunt 4.802,00
    groter dan 160kVA tot en met 630kVA met transformator en LS-meting 17.651,00
    groter dan 630kVA tot en met 1MVA met transformator en LS-meting 24.014,00
    groter dan 1MVA tot en met 2MVA 34.740,00
    groter dan 2MVA tot en met 5MVA 226.725,00
    groter dan 5MVA tot en met 10MVA 269.250,00
    groter dan 10MVA Op aanvraag
   • Tarieven 2020 tijdelijke aansluiting voor grootverbruikers

    Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
    groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
    groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
   • De tarieven voor een bouwaansluiting exclusief verwijdering voor MS (middenspanning) en LS (laagspanning).

    Tarieven 2020 bouwaansluiting voor grootverbruikers

    Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
    groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
    groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
   • Bij verplaatsingen of wijzigingen in elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère, maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'Offerte-aanvraag'

   • Voor het verwijderen van elektriciteitsaansluitingen boven de 3x80 ampère heeft Liander geen standaard tarief. Wij maken hiervoor een afzonderlijke berekening. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'Offerte-aanvraag'.

   • Tarieven 2020 storing en herstel elektriciteit

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS Op aanvraag Op aanvraag
    Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 82,04 67,80
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 119,06 98,40
    Storingsmelding binneninstallatie 1 82,04 67,80
    Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 114,59 94,70
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 186,95 154,50
    Storingsmelding binneninstallatie 1 114,59 94,70
    Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 114,59 94,70
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 205,82 170,10
    Storingsmelding binneninstallatie 1 114,59 94,70
    Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 57,71 47,70
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude Op aanvraag Op aanvraag
   • In onderstaande pdf staat een overzicht met daarin de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit 2020

   • Bij werkzaamheden door derden aan de aansluiting (bijvoorbeeld vervanging van een transformator), waarbij er geen wijziging is van de aansluitcategorie en aansluitconfiguratie.

    Inregeling beveiliging elektriciteit 2020

     
   • Vrijschakelen elektriciteit 2020

     
   • Tarieven 2020 meerlengte bij elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruikers

    Meerlengte Tarief per meter in € excl. btw
    groter dan 3 x 80 A t/m 100 kVA vanaf secundaire zijde transformator 44,40
    groter dan 100 kVA t/m 160 kVA vanaf secundaire zijde transformator 52,40
    groter dan 160 kVA t/m 630 kVA met LS-meting 105,00
    groter dan 630 kVA t/m 1 MVA met LS-meting 105,00
    groter dan 1 MVA t/m 2,0 MVA 105,00
    groter dan 2 MVA t/m 5,0 MVA 105,00
    groter dan 5 MVA t/m 10,0 MVA 175,50
    groter dan 10 MVA op aanvraag
    • A = ampère
    • LS-meting = meting aan de laagspanningszijde van de MS/LS-transformator
    • kVA = kilovoltampère (elektrisch vermogen)
    • MVA = megavoltampère (elektrisch vermogen)
    • De lengte van de kabel wordt berekend vanaf het dichtstbijzijnde aansluitpunt in het net tot de meteropstelling. Indien deze lengte meer is dan 25 meter, berekenen wij afzonderlijke kosten voor de meerlengte van de kabel volgens onderstaande tabel.
    • Deze tarieven zijn per meter en inclusief normaal graaf- en straatwerk.
    • Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
   • Voor het toevoegen van extra meetpunten (secundaire allocatiepunten) in uw aansluiting rekent Liander geen eenmalige kosten. Ook worden er voor een extra meetpunt geen extra kosten voor de periodieke aansluitvergoeding in rekening gebracht. 

   • Periodieke tarieven zijn de periodiek terugkerende kosten voor het beheer en onderhoud van een aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.

    Voor grootzakelijke klanten onderscheiden we de volgende netwerkkosten:

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3 (n)/uur en zonder telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

    Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

    Aansluitdienst 2020 voor profielgrootverbruikers

    Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Lage druk - per maand in € excl. btw Hoge druk - per maand in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 29,09 79,38
    G65 groter dan 65 t/m 100 40,05 110,08
    G100 groter dan 100 t/m 160 73,70 141,16
    G160 groter dan 160 t/m 250 73,70 143,22
    G250 groter dan 250 t/m 400 73,70 150,63
    G400 groter dan 400 t/m 650 81,33 154,81
    G650 groter dan 650 t/m 1000 81,33 154,81

    1 Bent u aangesloten op het lagedruknet? Dan bent u ingedeeld op basis van het type gasmeter van uw gasaansluiting. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar), dan bent u ingedeeld op basis van de door ons vastgestelde capaciteit van uw aansluiting. 2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 oC) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).  

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een gas aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur met telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

    Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

    Tarieven 2020 aansluitdienst voor telemetriegrootverbruikers en invoeders

    Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Tarief lage druk in € per maand excl. btw Tarief hoge druk in € per maand excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 29,09 79,38
    G65 groter dan 65 t/m 100 40,05 110,08
    G100 groter dan 100 t/m 160 73,70 141,16
    G160 groter dan 160 t/m 250 73,70 143,22
    G250 groter dan 250 t/m 400 73,70 150,63
    G400 groter dan 400 t/m 650 81,33 154,81
    G650 groter dan 650 t/m 1000 81,33 154,81
    G1000 groter dan 1000 t/m 1600 81,33 154,81
    G1600 groter dan 1600 t/m 2500 Maatwerk Maatwerk
    G2500 groter dan 2500 Maatwerk Maatwerk
    groter dan G4000 groter dan 4000 Maatwerk Maatwerk
   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur en zonder telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

    Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen: vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.

    Transportdiensttarieven 2020 voor profielgrootverbruikers

    Vastrecht transport Tarief per maand in € excl. btw
    Per aansluiting 1,50

     

    Transporttarieven 2020 voor profielgrootverbruikers

    Afnemersgroep1 Capaciteit in Nm3/h Tarief per maand in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 104,00
    G65 groter dan 65 t/m 100 169,00
    G100 groter dan 100 t/m 160 260,00
    G160 groter dan 160 t/m 250 416,000
    G250 en groter groter dan 250 650,00

    1 De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan volgens de tabel. 2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 oC) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’). 

     

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur 1 met telemetriemeting op basis van uuruitlezing.

    Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en variabel deel. Het vastrecht transport is een vast bedrag per maand. Het variabele deel wordt maandelijks berekend op basis van de totale omvang van de gecontracteerde transportcapaciteit.

    Transportdienst tarieven 2020 voor telemetrie grootverbruikers

    Het transport van gas vindt plaats onder hoge of lagedruk. Voor beide drukniveaus zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld.

    De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld per aansluiting (EAN-code). Bij overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit wordt de overschrijding van de contractwaarde in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief dat voor de gecontracteerde transportcapaciteit geldt, met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar.

    Vastrecht transport Tarief in € per maand excl. btw
    Per aansluiting 71,25
    Gecontracteerde capaciteit Per Nm3/h in € per maand excl. btw
    Hoge druk 1,80
    Lage druk 1,80

    Aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit

    Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaalde tijd. Op schriftelijk verzoek wordt uw gecontracteerde capaciteit aangepast, indien:

    • U verzoekt om verlaging van de gecontracteerde transportcapaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verhoging.
    • Liander op de gewenste termijn over voldoende transport capaciteit kan beschikken.
    • U bereid bent een door Liander vast te stellen bijdrage te betalen voor de aanpassing van de transportcapaciteit in het netwerk van Liander, die wordt uitgevoerd op een door haar aangegeven redelijke termijn.

    Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met ingang van de maand volgend op de instemming met en uitvoering van het verzoek door Liander.

    Overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit Overschrijding betekent dat de gemeten transportcapaciteit hoger is dan de gecontracteerde transportcapaciteit (de contractwaarde). Het verschil bepaalt de overschrijding.

    Het tarief voor overschrijding 2 van de contractwaarde bestaat uit twee delen; het tarief voor de maand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan en het tarief voor de in het betreffende kalenderjaar nog resterende maanden.

    Indien zich in hetzelfde kalenderjaar opvolgende overschrijdingen voordoen, wordt alleen een aanvullend tarief in rekening gebracht indien de opvolgende overschrijdingen hoger zijn geweest dan de voorgaande. In dat geval dient als uitgangspunt voor de aanvullende berekening het verschil tussen de opvolgende overschrijding minus de eerste overschrijding, die aanleiding was voor het heffen van een tarief voor overschrijding van de contractwaarde. Een verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit heeft geen terugwerkende invloed op het in rekening gebrachte tarief.

    Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding:

    • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding wordt bepaald door de overschrijding te vermenigvuldigen met het aantal kalendermaanden vanaf 1 januari tot en met de maand van de overschrijding. Het product wordt vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur (hogedruk of lagedruk).
    • Indien zich een overschrijding voordoet na een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit in hetzelfde kalenderjaar, dan wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde berekend vanaf het van kracht worden van deze nieuwe gecontracteerde transportcapaciteit.

    Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar:

    • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar wordt bepaald door de zich voorgedane overschrijding maandelijks te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur.
    • Indien in een kalenderjaar de aansluiting wordt afgesloten door uw opzegging overeenkomstig de voorwaarden, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde toegepast tot en met de maand van afsluiting.
    • Indien in een kalenderjaar de gecontracteerde capaciteit is verlaagd na een overschrijding, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde blijvend in rekening gebracht voor de resterende kalendermaanden.

    1 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 oC) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’). 2 Het tarief voor de overschrijding is gelijk aan het tarief voor de gecontracteerde transportcapaciteit.

   • Voor het beschikbaar stellen en houden van de gecontracteerde transportcapaciteit voor invoeders voor gas zijn op grond van besluiten van de ACM geen vergoedingen verschuldigd.

   • Voor een nieuwe standaardaansluiting op het gasnet geldt een eenmalig aansluittarief. Het tarief is afhankelijk van de grootte van de aansluiting, de doorlaatcapaciteit van de gasmeter en de netdruk bij de aansluiting:

    • Bij een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het lage druk-net (LD-net).
    • Bij een aansluitcapaciteit van boven de 160 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het hoge druk-net (HD-net).
    • Voor aansluitingen vanaf 100 t/m 160 Nm3/h is het afhankelijk van de betreffende situatie of de aansluiting op het LD-net of het HD-net wordt gemaakt.

    Aansluitingen op het HD-net met een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maken wij alleen als er in de omgeving geen LD-net beschikbaar is. 

    Tarieven 2020 nieuwe lage-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 7.721,00
    G65 groter dan 65 t/m 100 7.721,00
    G100* groter dan 100 t/m 160 12.131,00

    1 Dit tarief is exclusief de kosten per meter (€ 105,40 excl. btw, bij lengtes tussen 0 t/m 300 meter) voor de aansluitleiding.

    Tarieven 2020 nieuwe hoge-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 22.000,00
    G65 groter dan 65 t/m 100 22.000,00
    G100 groter dan 100 t/m 160 23.573,00
    G160 groter dan 160 t/m 250 23.573,00
    G250 groter dan 250 t/m 400 24.792,00
    G400 groter dan 400 t/m 650 25.610,00
    G650 groter dan 650 t/m 1000 25.610,00
    G1000 groter dan 1000 t/m 1600 25.610,00
    G1600 groter dan 1600 t/m 2500 Op aanvraag
    G2500 groter dan 2500 Op aanvraag
    groter dan G4000 groter dan 4000 Op aanvraag
   • Bij verplaatsingen of wijzigingen van de gasaansluiting maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'offerte-aanvraag'

   • Bij het verwijderen van uw gasaansluiting herstellen we het aansluitpunt en verwijderen we de aansluitleiding en de meet-en regelinstallatie. Liander zorgt voor het afvoeren van de gedemonteerde materialen. We stellen uw meetbedrijf op de hoogte van het verwijderen van de gasaansluiting. Het meetbedrijf is verantwoordelijk voor het demonteren van de meter.

    Tarieven 2020 verwijdering gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € excl. btw
    G40 t/m G65 lage druk (aansluitpunt + meet en regelset) Vanaf 40 t/m 100 2.125,50
    G100 lage druk (aansluitpunt + meet en regelset) Vanaf 100 t/m 160 2.125,50
    >G100 (aansluitpunt + meet en regelset) Vanaf 160 2.125,50
    Lage druk aansluitleidingen G40 en groter (tarief per meter) 58,00

     1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'offerte-aanvraag'. Hier kunt u ook een offerte aanvragen voor het verwijderen van een gasaansluiting op het hogedruk gasnet van Liander. Het tarief geldt alleen als er geen verontreinigde grond aanwezig is. Als dit wel het geval is, worden er werkelijke kosten in rekening gebracht.

    Voor grootverbruikaansluitingen kunnen ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk zijn en is vooraf een opdracht voor de werkzaamheden noodzakelijk. Een spoedaanvraag is hiervoor normaal gesproken niet mogelijk.

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    Tarieven verwijderen elektriciteitsaansluiting

    Tarieven voor het verwijderen van de elektriciteitsaansluiting

   • Tarieven 2020 storing en herstel gas

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 82,04 67,80
    Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 114,59 94,70
    Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 114,59 94,70
     

    Tarieven 2020 voor herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 57,71 47,70
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

    1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

    Storing en herstel

   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Afsluiten en heraansluiten gas 2020