Nieuw elektriciteitsverdeelstation Sint Maartensbrug

Nieuw elektriciteitsverdeelstation Sint Maartensbrug

In de regio Sint Maartensbrug is voor de komende jaren een forse toename van de elektriciteitsvraag voorzien door nieuwbouw van woningen, bedrijven en de Energy & Health Campus in Petten. Ook de opwek van duurzame stroom neemt in de regio fors toe. Al deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een nieuw elektriciteitsstation nodig is.

Planning Wat gaat Liander doen?
September 2022 Vaststellen bestemmingsplan.
Midden 2023 Start bouw elektriciteitsstation.
2025 Werkzaamheden gereed.

Vanwege de energietransitie schakelen steeds meer consumenten en bedrijven over op elektriciteit. Neem bijvoorbeeld de overgang naar elektrisch vervoer en de overgang naar gasloze woningen. Een gasloze woning gebruikt drie tot vier keer meer stroom dan woningen op aardgas. Verder neemt het aantal zonnepanelen in de regio fors toe. Ook de landbouw en industrie stappen langzaam over naar elektriciteit. Voor het aansluiten van nieuwe bedrijven én de vraag van bestaande bedrijven en woonwijken op het elektriciteitsnetwerk, zijn nieuwe elektriciteitsstations noodzakelijk.

Locatie van dit station

Vanuit elektriciteitsstation De Weel, dat Liander eerder al in gebruik heeft genomen, moet de regio Sint Maartensbrug de komende jaren worden voorzien van extra benodigde capaciteit. Daarvoor is het wel nodig dat er een nieuw verdeelstation wordt gebouwd die, net als de stations in Schagen en Warmenhuizen, de elektriciteit dieper de regio in kan transporteren. Liander heeft samen met de gemeente Schagen een zoekproces doorlopen om tot de locatie van het station te komen. Deze locatie ligt op voldoende afstand van woningen. Het station komt in Sint Maartensbrug aan de Sint Maartensweg.


Klik op de afbeelding voor een vergroting. 

Wat gaan we bouwen

Het elektriciteitsstation in Sint Maarten bestaat uit drie transformatoren met bijbehorende installaties. Liander heeft samen met de gemeente Schagen een ontwerp gemaakt dat zo goed mogelijk rekening houdt met de landschappelijke inpassing van het station. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschapstype. Liander heeft samen met de gemeente een ontwerp gemaakt. Zie de sfeerimpressie.

Bestemmingsplanprocedure

Het voorgestelde ontwerp is door Burgemeester en wethouders van gemeente Schagen goedgekeurd en is daarmee officieel ter inzage gelegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. U heeft vanaf 15 april zes weken  de gelegenheid het ontwerpbestemmingsplan in te zien en hier op te reageren. De gemeente beoordeelt op basis van de ingediende zienswijzen of het plan aanpassingen nodig heeft. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode nog bezwaar maken. De verwachting is dat het bestemmingsplan in september 2022 door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Veelgestelde vragen

 • Door nieuwbouw van huizen, bedrijven, vakantiewoningen, de Energy & Health Campus in Petten, maar ook door de teruglevering d.m.v. zonne-energie is het te transporteren stroom naar en van de regio Sint Maarten enorm gegroeid. Daarom is het noodzakelijk de capaciteit van het elektriciteitsnet in deze regio te vergroten.

  De huidige verbindingen vanuit de bestaande stations in Schagen en Warmenhuizen kunnen deze capaciteitsvergroting niet faciliteren. Liander heeft eerder haar infrastructuur uitgebreid met een 150/20kV-station in De Weel. Vanuit dit station kan de genoemde regio worden gevoed. Echter, om dat te realiseren moet tussen het 150/20kV-station in De Weel een 20/10kV-station komen. Dit station maakt het mogelijk om het distributienet in de regio te voeden en grote klanten rechtstreeks aan te sluiten.

 • Het ontwerp bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden konden een inspraakreactie –zienswijze- op het plan geven. Gemeente Schagen beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken. Om zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van omwonenden gaat Liander met hen in gesprek over de verschillende mogelijkheden voor het reflectief gevelmateriaal en de terreininrichting.

 • Dit heeft meerdere redenen. Om de stroomlevering te kunnen garanderen moeten we beschikken over een betrouwbaar netwerk. Daarom is het belangrijk dat er meerdere stations zijn. Er is onvoldoende ruimte op de bestaande stations voor de grote energievraag die er is. Het 150/20kV-station De Weel is gebouwd met het oog op de energietransitie en daarom is hier nog ruimte beschikbaar om de regio te voeden. Daarnaast is spreiding van stations nodig om te zorgen voor een veilig en betrouwbaar elektriciteitsnetwerk. Deze worden zo goed mogelijk gespreid om niet té veel kabels in de ondergrond te hoeven leggen én om zo dicht mogelijk bij de stroomvragers gesitueerd te zijn.

 • Op een elektriciteitsverdeelstation wordt middenspanning getransformeerd naar een andere middenspanning. De elektriciteit wordt vervolgens gedistribueerd via de middenspanningsinstallatie naar de transformatorhuisjes in de wijk of naar bedrijven.

 • Het elektriciteitsverdeelstation zal worden voorzien van drie transformatoren en de daarbij horende installaties. De capaciteit bedraagt 40MVA. Het station zal worden uitgevoerd op basis van een schakeling van standaard elementen die beschikbaar zijn binnen het programma “modulair bouwen” van Liander.

 • De oppervlakte van het station is ca 740 m2. Het perceel is circa 7.200m2. De transformatoren worden opgesteld in halfopen cellen. Bij de inrichting kijken we heel goed naar de omgeving; het moet passen bij de rest van de omgeving. Het regelstation wordt landschappelijke ingepast.

 • Op dit moment zijn dat gemeente Schagen, Liander en de provincie Noord-Holland (ARO).

 • Ja, het regelstation wordt landschappelijk ingepast. Dit betekent dat we zoveel mogelijk rekening houden met de typische kenmerken en kwaliteiten van het landschapstype. Dit moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de techniek en het uitgangspunt dat we maatschappelijk geld uitgeven. Liander heeft samen met de gemeente het ontwerp voorgelegd aan de welstandscommissie en de ARO.

 • De verwachting is dat de gemeenteraad in het najaar van 2022 het bestemmingsplan kan vaststellen. In dat geval start de bouw van het elektriciteitsstation in het najaar van 2023 en is het in 2025 gereed. Daarmee is het elektriciteitsnet in de regio Sint Maartensbrug klaar voor de toekomst.

 • Neem dan gerust contact met omgevingsmanager Andras Groot, andras.groot@qirion.nl. Wanneer u daarbij ook uw telefoonnummer vermeld, kijken wij of we uw vragen het beste via mail of telefonisch kunnen beantwoorden.