Flexmarktontwikkeling

Flexmarktontwikkeling

We wekken met z’n allen steeds meer duurzame energie op. Tegelijkertijd neemt de vraag naar elektriciteit toe. Hierdoor nemen pieken op het elektriciteitsnet toe. Verzwaren van het net is niet altijd de beste oplossing. Om het elektriciteitsnet betrouwbaar en betaalbaar te houden, vindt Liander het belangrijk om vraag en aanbod van energie beter op elkaar af te kunnen stemmen. Eén van de manieren om dit te doen is gebruik te maken van flexibiliteit. Binnen het innovatieprogamma Vraag/Aanbodsturing van Liander onderzoeken we deze mogelijkheid in een flexibiliteitsmarkt voor elektriciteit.

In Heerhugowaard hebben we het pilotproject EnergieKoplopers waarbij we een flexmarkt voor huishoudens hebben onderzocht inmiddels afgerond. 

Naast de flexmarkten werkt Liander ook aan diverse andere innovatie flexoplossingen om congestie in het net te verminderen, zoals: cablepooling, netschakelen, GOPACS, slim laden en dynamische tarieven.

Veelgestelde vragen

  • Om het elektriciteitsnet ook in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar te houden is het van belang dat vraag en aanbod beter in balans worden gebracht. Een van de manieren om dit te doen is een flexibiliteitsmarkt. Binnen het project Flexmarktontwikkeling doen we op een aantal locaties ervaring op met een lokale flexibiliteitsmarkt zoals in Nijmegen-Noord en tot voor kort Heerhugowaard.

  • Voor Liander als netbeheerder is een flexibiliteitsmarkt belangrijk omdat hiermee de pieken in vraag een aanbod van elektriciteit kunnen worden opgevangen. Grote investeringen in bijvoorbeeld een (tijdelijke) nieuwe kabel zijn dan niet nodig. Terwijl de energievoorziening wel betaal- en betrouwbaar blijft. Op een flexibiliteitsmarkt koopt Liander flexibiliteit in bij zogenaamde agggregators. Binnen DYNAMO Flexmarktontwikkeling willen we ervaring opdoen met de inkoop van flexibiliteit en de samenwerking met alle partijen binnen een flexibiliteitsmarkt. Ook willen we ons voorbereiden op de inkoop van flexibiliteit.

  • Liander wil nu ervaring opdoen met het inkopen van flexibiliteit. Binnen de projecten vinden we het belangrijk dat dit op een open en voor iedereen toegankelijke manier gebeurt. Zodat gebruikers ook in een flexibiliteitsmarkt de optimale keuze kunnen maken.

    Liander wil onderzoeken of en in welke situaties, het inkopen van flexibiliteit in de toekomst een alternatief voor netverzwaring kan zijn. Als dit het geval blijkt te zijn en er draagvlak voor is, zal de regelgeving hierop moeten worden aangepast en zullen ook landelijke spelregels voor de flexibiliteitshandel moeten worden vastgesteld.

  • Bent u geïnteresseerd in de ontwikkeling van de flexibiliteitsmarkt? Wilt u met ons meedenken over de uitdagingen? Of wilt u misschien op een van de locaties diensten aan gebruikers aanbieden om flexibiliteit beschikbaar te maken? Met vragen kunt u terecht bij het projectteam via dit mailformulier. U kunt zich via dit formulier ook aanmelden voor onze nieuwsbrief of aanmelden voor onze klankbordgroep.