Lokaal programmeren

Lokaal programmeren

“We hebben een overall plan en een planning per wijk.”

Op basis van een overzicht van de mogelijkheden in uw gemeente en de planningen van alle partijen stelt u met de betrokken partijen een energievisie of warmtetransitieplan vast (mogelijk al verankerd in omgevingsvisie) voor uw hele gemeente. Onderdeel van dit plan is de prioritering van wijken en mogelijke alternatieven.

Wat levert dit op?

Het resultaat van deze fase is een besluit van de  Gemeenteraad over;

  • de tijdslijn waarbinnen de duurzame warmtevoorziening wordt gerealiseerd,
  • de prioritering en volgorde van wijken waarin de planningen van de diverse partijen en de kansen voor de verschillende oplossingen zijn meegenomen,
  • plan van aanpak voor de eerste wijken die omschakelen naar een duurzame warmtevoorziening,
  • procesafspraken met betrekking tot de omschakeling en de uitvoeringsorganisatie.

Hoe pakt u dit aan?

De eerste stap is het in kaart brengen van de prioritering van wijken door te kijken naar de planningen van investeringen van in ieder geval grondroerders, vastgoedbedrijven zoals woningcorporaties en netbeheerders op elkaar te leggen. Eventueel aangevuld met een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA), met daarin alle kosten en baten van de (des)investeringen van de te nemen maatregelen .

Om vervolgens de grove planning vast te stellen voor de transitie naar een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050. Reserveer budget voor de uitvoering van uw plan.

Tip: zorg ervoor dat de het Warmtetransitie plan voor uw gemeente uiterlijk in 2021 gereed is (conform de eisen van het Rijk) en geborgd is in uw omgevingsvisie.  

Wat kan Liander voor u betekenen?

Met behulp van onze analyse applicatie kunnen wij u helpen de wijkprioritering te bepalen. We gebruiken hiervoor de volgende data:

  • vervangingsplannen ten aanzien van de aardgas- en elektriciteitsnetten,
  • opgave voor isolatie op basis van energiegebruiksdata per gebied,
  • kans rijkheid van verschillende warmteoplossingen,
  • capaciteit van het aanwezige elektriciteitsnet,
  • indicatie van de kosten en de impact voor MKBA.

Liander zal met name inzichten aanleveren vanuit het netbeheerdersperspectief en gebaseerd op data en informatie die zij beschikbaar heeft. Daarnaast zijn data en inzichten van andere partijen nodig: onder andere van woningcorporaties, grondroerders, potentiele warmteleveranciers.  

Wat mag u verwachten van andere betrokken partijen?

Zorg ervoor dat de andere betrokken partijen als grondroerders, woningcorporaties, ruimtelijke ordening in deze fase informatie over oplossingen, kosten, planningen, doorlooptijden, bouwbesluiten, schetsen van technische oplossingen en dergelijke aanleveren