Disclaimer open data

Disclaimer

Wij verzoeken u deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.cc by

Algemeen

De voorwaarden van deze Disclaimer zijn van toepassing op de internetsite www.liander.nl/opendata en de daarop gepubliceerde datasets van Liander N.V., welke vennootschap haar hoofdkantoor heeft aan de Utrechtseweg 68 te Arnhem (Postbus 50, 6920 AB Duiven) en is ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 08021677 (hierna “ Liander”). Liander N.V. te Arnhem maakt deel uit van Alliander.

Gebruik van deze internetsite

 • De databestanden die via deze internetsite aangeboden worden zijn bedoeld voor gebruik in open data toepassingen en bevatten geen enkele interpretatie. De informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Liander tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Liander expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 
 • Liander beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland ten behoeve van de door Liander aangeboden diensten in Nederland. Liander staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor ander gebruik. 
 • Liander garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Liander, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie en datasets (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Liander is het niet toegestaan links naar sites van Liander aan te bieden.

Gebruiksvoorwaarden

De gegevens worden beschikbaar gesteld onder de volgende voorwaarden:

 • De gegevens mogen worden gekopieerd, verspreid, doorgegeven of hergebruikt, mits de naam van Liander wordt vermeld: “Liander” gevolgd door het jaartal van publicatie.
 • Liander behoudt zijn intellectuele eigendomsrechten (zoals het databankenrecht).

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Liander zendt, is niet gegarandeerd. Liander raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Liander te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Liander te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Liander en/of haar Serviceproviders of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Liander op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 1. Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite.
 2. De informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden.
 3. Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Liander of aan u wordt gezonden.
 4. De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite.
 5. Misbruik van deze internetsite.
 6. Verlies van gegevens.
 7. Het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld.
 8. Aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Liander.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer of de internetsite discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal leidend.

Wijzigingen

Liander behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.