Inzicht in de ouderdom van het gasnet

Gaskaarten

Liander stelt met online gaskaarten data over de gemiddelde ouderdom van het gasnet per postcode 6-gebied beschikbaar. Daarmee bieden we inzicht in het gasnet binnen uw gemeente. De online gaskaarten kunnen voor u een aanleiding vormen om met ons in gesprek te gaan over verduurzamingskansen en de kosten voor het aanpassen van de bestaande gasnetten zo laag mogelijk te houden.

Behalve inzicht kunnen de gaskaarten, in combinatie met andere GIS-lagen, antwoord geven op vragen zoals welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. Neem voor een juiste interpretatie van een gaskaart altijd contact op met uw relatiemanager of contactpersoon van Liander. Ook als u behoefte heeft aan toelichting of advies. Heeft u behoefte aan meer of andere data, kijk dan hier voor een overzicht van onze data- en informatiediensten.

Waarom biedt Liander u de gaskaarten aan?

Nederland wil zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een samenleving zonder CO2-uitstoot, realiseren. Daarbij staan we voor de grote opgave in alle woonwijken te stoppen met het gebruik van aardgas. In het verzorgingsgebied van Liander gaat het om ongeveer duizend woonwijken binnen honderdzestig gemeenten. Wij delen onze kennis over de huidige energienetten en over technische en financiële consequenties van gewenste duurzame energievoorzieningen graag met u. Zo kunt u weloverwogen beslissingen nemen over welke buurten en wijken het meest geschikt zijn om plannen voor verduurzaming te ontwikkelen. 

Gebruik online gaskaarten

Lees meer over hoe u de online gaskaarten kunt gebruiken.

Veelgestelde vragen

  • Nee. Op de kaart ziet u hoe oud het gasnet is. Wanneer we het gasnet vervangen is niet alleen afhankelijk van de ouderdom maar ook van de planning van andere werkzaamheden zoals rioleringsvervangingen. Het streven is om zoveel mogelijk graafwerkzaamheden samen te laten vallen zodat de straat maar een keer open hoeft.

  • Uit veiligheidsoverwegingen zijn de exacte locaties van de gasleidingen niet zichtbaar. Op de kaart is de veroudering van het gasnet zichtbaar op pandniveau.

  • Alle gasleidingen houden we continu en zorgvuldig in de gaten en beoordelen we op veiligheid. Bij een geconstateerd veiligheidsrisico, grijpen we direct in. De gaskaart zoals u die te zien krijgt, is niet bestemd voor de interpretatie van de veiligheid van de gasleidingen.