Taskforce Amsterdam toont effect van intensieve samenwerking aan minister

Taskforce Amsterdam toont effect van intensieve samenwerking aan minister

Gemeente Amsterdam, Port of Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander werken samen in een taskforce om de gevolgen van het volgelopen Amsterdamse elektriciteitsnet aan te pakken. Door de uitbreiding van de energie-infrastructuur gezamenlijk te coördineren wil de taskforce de ‘drukte op het net’ (congestie) versneld oplossen. Hoe dit in de praktijk opgepakt wordt en wat er verder nog nodig is, daarover gingen minister Jetten en de taskforce vandaag met elkaar in gesprek.

De minister kon tijdens zijn werkbezoek zien hoe de intensieve samenwerking van de taskforce -artners er in de praktijk uitziet. Tijdens een fietstocht langs verschillende hoofdstedelijke locaties, waar de gevolgen van de energietransitie zichtbaar zijn, kon de minister zien hoe de taskforce op lokaal niveau werkt aan de energie-infrastructuur, wat dit (tot nu toe) concreet heeft opgeleverd en wat Amsterdam - vanuit het Rijk – nog meer nodig heeft: versnellen van ruimtelijke inpassingsprocessen, het slimmer benutten van het net en het efficiënt kunnen sturen in tijden van (materiële en personele) schaarste.

Spoedpakket noodzakelijk

Zo is er, vooruitlopend op de introductie van de nieuwe Energiewet, een spoedpakket aan wet- en regelgeving nodig om de bestaande stroomcapaciteit beter in te kunnen zetten voor bestaande en nieuwe klanten op het elektriciteitsnet. Daarmee kunnen we zowel in congestiegebieden als ook in dreigende congestiegebieden klanten die op de wachtlijst staan tóch toegang geven tot het elektriciteitsnet. Op die manier vergroten we de benuttingsgraad van het net, terwijl we ondertussen de betrouwbaarheid en leveringszekerheid van het net blijven waarborgen. Wat daarnaast nodig is om de energietransitie te versnellen, is het verkorten van de doorlooptijden voor ruimtelijk inpassing.

Om de congestieproblematiek te verzachten, is het noodzakelijk dat er één integrale planning komt, dat processen gestandaardiseerd worden én dat er slimme kortetermijnoplossingen uitgewerkt worden. Alleen zo kan de schaarse ruimte op het net op een maatschappelijk verantwoorde manier verdeeld worden, de uitvoering van plannen versneld worden en - waar mogelijk - doorbraken geforceerd worden.

Daan Schut, CTO Alliander: “Ik ben verheugd dat minister Jetten vandaag in de praktijk kon zien en ervaren wat er nodig is om één integrale planning uit te werken voor alle Amsterdamse energieprojecten. En dit geldt niet alleen voor Amsterdam. Ook in de rest van Nederland is multidisciplinaire samenwerking hét kernelement om de energietransitie te kunnen sturen. Ik ben enorm blij dat we als taskforce vandaag aan de minister hebben kunnen laten zien wat er in Amsterdam al gebeurt én nog nodig is. Binnen de taskforce in Amsterdam proberen we te komen tot een versnelling bij het realiseren van elektriciteitsinfrastructuur. Zo werken we er samen hard aan om bestemmingsplanprocedures parallel te laten verlopen met stedenbouwkundige inpassingen, of al tijdens het opstellen van inpassingseisen de welstandscommissie inschakelen. Hierdoor kunnen we uiteindelijk doorlooptijden verkorten. Tegelijk hebben we het Rijk ook hard nodig om onze noodzakelijke plannen concreet te maken, het net slimmer te benutten en het efficiënt kunnen sturen in tijden van (materiële en personele) schaarste.”

Amsterdam groeit, vraag naar stroom neemt toe

In Amsterdam groeit de vraag naar stroom enorm snel. Door de energietransitie, aanhoudende economische groei en digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar stroom snel toe. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol door onder andere de toename van elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven. Voor al deze ontwikkelingen is een betrouwbare elektriciteitsvoorziening nodig, nu en in de toekomst. De capaciteit van het Amsterdamse elektriciteitsnet zal daarom snel moeten worden uitgebreid en is het nodig de beschikbare capaciteit beter te benutten.

Foto's: © Roos Trommelen, Gemeente Amsterdam