Liander zet concrete stap in onderzoek congestiemanagement Westhaven

congestiemanagement Westhaven nieuwsbericht regiopagina

In Amsterdam groeit de vraag naar stroom enorm snel. Om ondernemers en consumenten in hun elektriciteitsvraag te blijven voorzien, wordt het elektriciteitsnet de komende jaren uitgebreid. Ondertussen werken we hard aan slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken om zo knelpunten op te lossen. Congestiemanagement is zo’n oplossing. In Westhaven stroopt Liander - samen met (groot)verbruikers en marktpartijen - de mouwen op om extra capaciteit te creëren. Dat gebeurt via een offerte-aanvraag, die vandaag gepubliceerd is. Daarmee kunnen grootverbruikers van stroom en marktpartijen hun concrete oplossingen voor verdeelstation Westhaven kenbaar maken, waarmee de beperkt beschikbare ruimte van het net efficiënter benut wordt en er eerder ruimte ontstaat voor nieuwe klanten. 

Westhaven is een van de vier pilotgebieden waar Liander sinds 2021 onderzoek naar congestiemanagement uitvoert op basis van de recent gepubliceerde spelregels door de ACM. Door de pilot en met behulp van de nieuwe ACM-spelregels streeft Liander ernaar om de aangedragen oplossingen van grootverbruikers en marktpartijen sneller door te kunnen voeren en klanten in een deel van het Westhaven-gebied van transportcapaciteit te voorzien. 

Amsterdam groeit, schaarste op net neemt toe  

Amsterdam is volop in beweging: het aantal inwoners groeit en de bedrijvigheid groeit mee. De belasting van het net groeit tot 2050 enorm als gevolg van deze ontwikkelingen: een verdriedubbeling ten opzichte van de jaren 70. De beschikbaarheid van elektriciteit zal de komende jaren daardoor steeds vaker onder druk komen te staan. Daar waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt, kunnen grootverbruikers die hier al gevestigd zijn (zoals supermarkten, grootschalige horeca, kantoren en fabrieken) niet méér stroom afnemen dan ze momenteel doen en dus ook niet uitbreiden. En ook kan Liander nieuwe (groot)verbruikers, die zich in dit gebied willen vestigen, geen capaciteit leveren. Om elektriciteit daar te krijgen waar het nodig is en structurele congestie op te lossen, breiden TenneT en Liander het net overal uit.  

Ondertussen werkt de netbeheerder, onder meer via de Taskforce Amsterdam - een samenwerking tussen netbeheerders Liander en TenneT, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam - aan een scala van slimme oplossingen om het net efficiënter te gebruiken, om zo meer ondernemers sneller de gewenste extra capaciteit te geven. Congestiemanagement is zo’n slimme oplossing.  

Congestiemanagement als flexibele oplossing 

Met congestiemanagement verdelen we de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet op momenten dat de elektriciteitsvraag hoger is dan wat het net aankan. Dit doen wij als netbeheerder door aan grootverbruikers en grote producenten van elektriciteit te vragen om tijdelijk minder elektriciteit af te nemen. Of juist meer elektriciteit aan het net te leveren. De extra ruimte die daarmee ontstaat, kunnen we verdelen onder de klanten op de wachtlijst, oftewel efficiënter gebruikmaken van de beschikbare ruimte, totdat de netuitbreiding gerealiseerd is.    

Nieuwe spelregels toegepast in pilot Westhaven 

Om meer mogelijkheden voor congestiemanagement te bieden heeft de ACM eind mei nieuwe regelgeving gepubliceerd. Met deze spelregels krijgen Liander en de andere netbeheerders meer mogelijkheden om lokaal flexibiliteit in te zetten op plaatsen waar het net zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Om zo snel mogelijk de nieuwe regelgeving door te voeren, is Liander al in 2021 proactief gestart met de voorbereiding: in vier gebieden, waaronder Westhaven, zijn we met pilots gestart om congestiemanagement volgens die nieuwe regelgeving toe te passen. Westhaven, een gebied binnen het westelijk havengebied van Amsterdam, kenmerkt zich door congestie voor verbruik van elektriciteit. 

Offerte-aanvraag Westhaven gepubliceerd  

Voorafgaand aan de start van de pilot in Westhaven hebben we een marktconsultatie uitgevoerd om te achterhalen wat voor oplossingen de markt denkt te kunnen inzetten om flexibel vermogen te realiseren in Amsterdam-West. Dat heeft ons geholpen bij het inschatten van de mogelijkheden in het gebied achter verdeelstation Westhaven. Om partijen mee te nemen in ons plan van aanpak, hebben we vervolgens op 23 maart jl. een informatiebijeenkomst gehouden, gevolgd door het versturen van een belangstellingenregistratie om te polsen of marktpartijen daadwerkelijk voornemens zijn te reageren op ons voorstel. 

Liander heeft vandaag de officiële offerte-aanvraag gepubliceerd, waarmee geïnteresseerde partijen hun aangedragen oplossingen voor verdeelstation Westhaven kenbaar kunnen maken. Na publicatie volgt de beoordelingsfase, waarin we geschikte oplossingen gaan toetsen op basis van gestelde geschiktheidseisen en prijs, effectiviteit en betrouwbaarheid. Op de informatiepagina congestiemanagement Westhaven informeren we over de pilot Westhaven en de nemen stappen. We streven ernaar om in het derde kwartaal van 2022 over te gaan tot contractering van de gevonden oplossing(en). Congestiemanagement is daarmee een flexibele oplossing, totdat de verzwaring van verdeelstation Westhaven (eind 2026) gerealiseerd is. 

Heeft u als grootverbruiker of marktpartij niet deelgenomen aan de eerdere marktconsultatie, informatiebijeenkomst en/of belangstellingsregistratie, maar bent u wel geïnteresseerd in deelname aan congestiemanagement voor Westhaven? Kijk dan op de informatiepagina congestiemanagement Westhaven of neem contact op met Liander voor meer informatie over de offerte-aanvraag in Westhaven. Klik hier voor meer algemene informatie over congestiemanagement.