Grondaankoop

Grondaankoop

Om ons energienet uit te kunnen breiden is het nodig om gebruik te maken van gronden waarvan Liander geen eigenaar is. Het betreft meestal gemeentegrond. Voor het plaatsen van MSR-en sluit Liander koopovereenkomsten dan wel opstalovereenkomsten met gemeenten, om zodoende het plaatsen en in stand houden van MSR-en goed te regelen en mogelijk te maken. De MSR-en spelen een cruciale rol, vanuit deze ruimtes worden namelijk de inwoners en bedrijven die zich hebben gevestigd in de betreffende gemeenten aangesloten op het elektriciteitsnet van Liander. In onderling overleg met de gemeenten worden de geschikte locaties bepaald. Dit alles is cruciaal om aan onze wettelijke taak als netbeheerder te kunnen voldoen, namelijk ervoor zorgen dat de huizen warm zijn en het licht kan branden. 

Kenmerken van de locatiekeuze 

Om de elektriciteitsvoorziening veilig en betrouwbaar te houden, zijn de volgende kenmerken voor een locatiekeuze van belang: 

  • De monteur moet 24/7 vanaf de openbare weg, met een busje toegang hebben tot het station. Deze mag niet achter een hekwerk, slagboom of andere belemmering zitten. 
  • Er moet voldoende ruimte rond het station zijn om veilig te kunnen werken. 
  • Er moet gelegenheid zijn voor het parkeren van een bus, in de nabijheid van het station. 
  • Bij een inpandig station moet de ruimte “voor” het station vrij blijven van obstakels. 
  • Het station moet, eventueel met te nemen maatregelen, beschikbaar zijn voor een vrachtwagen / kraan, ten behoeve van realisatie van het gebouw en toekomstige vervangingswerkzaamheden. 
  • De locatie moet bereikbaar zijn voor de kabels zonder dat deze door een greppel moeten of onder gebouwen komen te liggen. Dat laatste maakt namelijk het herstel van een kabelstoring onmogelijk. 

Hoe leggen we afspraken juridisch vast? 

Zodra er plannen zijn om een MSR te plaatsen maken wij hierover afspraken. Dit doen wij door middel van koopovereenkomsten dan wel opstalovereenkomsten met gemeenten. Bij een koopovereenkomst koopt Liander het perceel grond onder het station en wat ruimte om het station heen aan (voor het onderhoud en de veiligheid). U krijgt dan een koopovereenkomst aangeboden. In deze overeenkomst leggen we de afspraken vast over het gebruik van de grond, de vergoeding en welke rechten en plichten beide partijen hebben. Het uitgangspunt van Liander is om hierbij zo min mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken bij de uitvoering van de werkzaamheden.  

Het is ook mogelijk om een opstalovereenkomst af te sluiten. In deze overeenkomst blijft u de grondeigenaar en het energienet blijft van Liander, met de daarbij behorende rechten en plichten. In deze overeenkomst leggen we onder andere vast dat Liander het recht heeft om het station te gebruiken, te onderhouden en te vervangen. Ook leggen we vast dat de zakelijk gerechtigde(n) en gebruikers niets zullen doen wat het station kan schaden. Vanzelfsprekend leggen we ook de verplichting van Liander vast, om zo min mogelijk belemmering, hinder en schade te veroorzaken. Ontstaat er wel schade? Dan vergoeden we die, mits deze voldoet aan de daarvoor gestelde vereisten, volledig. De opstalovereenkomsten sluiten we af voor onbepaalde tijd.