Ruimte voor middenspanning

Ruimte voor middenspanning

We gebruiken en produceren steeds meer elektriciteit. Voor verlichting, verwarming van onze woningen, elektrisch koken en het opladen van elektrische auto’s. Een belangrijk deel van de uitbreiding van het energienet vindt plaats op middenspanningsniveau. Dit zijn deels kabels in de grond maar ook middenspanningsruimtes (MSR-en) in de wijken.  

Deze pagina geeft informatie voor gemeenten over wat u kunt doen om uitbreiding van de middenspanningsnet faciliteren en geeft feitelijke informatie over het middenspanningsnet zelf, participatie, grondzaken en de ruimtelijke inpassing. 

Vroegtijdig samen aan de slag 

Op (openbare) grond van de gemeente is de aanleg van een MSR meestal vergunningsvrij. Liander moet wel een vergunning voor de kabels aanvragen. Vanaf het moment van het vinden van een geschikte locatie duurt de realisatie van een MSR een aantal maanden. Momenteel gaat de meeste tijd zitten in het vinden van een geschikte locatie. Het is daarom van groot belang dat we samen vroegtijdig op zoek gaan naar geschikte locaties. Wanneer er concrete plannen zijn kan Liander een beter ontwerp maken van de benodigde stations en kabels in een wijk. Hiervoor moet een goede inschatting worden gemaakt van de groei van de vraag en productie van elektriciteit in een wijk en de omliggende wijken, door het in beeld brengen van de ontwikkelingen van laadinfra, nieuwe warmteoplossingen en zonnepanelen. Deze inschattingen kunnen alleen samen met de verschillende stakeholders gemaakt worden. Het is daarom van groot belang om vroegtijdig met u hierover in gesprek te gaan. 

Wat kunt u nu alvast doen? 

Om het stichten van een MSR te versnellen zijn er een aantal instrumenten die u nu al kunt inzetten. 

Het inzetten van de instrumenten verkleint de kans op vertraging in het proces, zorgt voor heldere communicatie richting de stakeholders en bevordert de doorlooptijd van projecten. 

  • Stel bij gronduitgifte de voorwaarde aan projectontwikkelaars dat het verplicht is om ruimte te reserveren voor nutsvoorzieningen, het vestigen van een opstalrecht voor de kabels en verkoop van grond voor de MSR.   
  • Vraag projectontwikkelaars de grond n og nit te splitsen in appartmentsrechten en de gegevens van de gekozen notaris door te geven aan Liander. Liander kan de juridische zaken voor grondaankoop en opstalrechten dan op tijd regelen.
  • Het perceel kan pas gesplitst worden nadat er overleg is geweest met Liander én er duidelijkheid is over de locatie van de nutsvoorzieningen. Dit is in het gemeenschappelijk belang (zowel van de gemeente, de projectontwikkelaar en Liander).  
  • Raadpleeg Liander en nodig Liander uit bij nutsoverleggen, in een zo vroeg mogelijk stadium.   
  • Zorg er voor dat het aanlooptracé logisch past binnen de plannen.  
  • Houd bij de herontwikkeling van een gebied rekening met extra benodigde ruimte voor nutsvoorzieningen.  
  • Creëer voldoende draagvlak door bewoners/ omwonenden vroegtijdig en/of periodiek te informeren over de energietransitie, de werkzaamheden van Liander en wat dit betekent voor de omgeving. Wanneer er voldoende netcapaciteit is en het netwerk optimaal functioneert komt dit ten goede aan de omgeving.   
  • Zorg binnen uw gemeente voor een uniforme afstemming en visie betreft het realiseren van nutsvoorzieningen.  
  • Let er op dat er een duidelijk te volgen proces wordt gevolgd en er standaardafspraken worden gemaakt, in de gewenste juridische vorm en bijbehorende prijs.   
  • Plan ontwerp en uitvoering ruim; een inschatting van de benodigde capaciteit in een gebied is alleen mogelijk in samenwerking tussen de gemeente en de netbeheerder. Start dus tijdig met samenwerken.  

 

Vragen? Wij helpen u graag! Heeft u vragen of wilt u met ons het gesprek aan over uw wijk en mogelijke groei van het elektriciteitsnet? Neem contact op met uw relatiemanager bij Liander of lees hier meer over aardgasloos-wonen.