Liander werkt aan netontwikkelingen Nijmegen-Noord

netontwikkelingen Nijmegen-Noord

Nijmegen-Noord is volop in ontwikkeling. In korte tijd zijn er veel woningen en voorzieningen gerealiseerd. Dit gebied is ook de komende jaren nog volop in ontwikkeling en breidt uit met een aantal windmolens, zonneweides en nog zo'n 3.000 tot 3.500 extra woningen. Hierdoor groeit de vraag naar elektriciteit in Nijmegen-Noord. Het huidige transformatorstation, dat hier elektriciteit levert, zit aan de maximale capaciteit. Daarom werken TenneT en Liander in Nijmegen-Noord aan een nieuw onderstation (transformatorstation) met voldoende capaciteit. Dat gebeurt in overleg met de gemeente Nijmegen.

Planning (voorlopig) Wat gaat Liander doen?
Q2 en Q3 2020

Start bestemmingsplanprocedure

Eind 2020

Bouw nieuw onderstation in Nijmegen-Noord

2023

Werkzaamheden gereed

Soort werkzaamheden

 • Om de bouw van dit transformatorstation mogelijk te maken is een nieuw ontwerp-bestemmingsplan gemaakt. Van 11 maart tot 23 april 2020 heeft het ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Op 8 juli 2020 stelde de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan vast. Op het ontwerpbestemmingsplan kwamen 5 zienswijzen binnen. Deze heeft de gemeente onderzocht en zij hebben het ontwerpbestemmingsplan op bepaalde punten aangepast. Dat leidde tot het gewijzigde bestemmingsplan. Het bestemmingsplan, het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de bijbehorende stukken lagen van 16 juli tot 27 augustus 2020 ter inzage. Bekijk de stukken online via Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Valburg - 20 (Transformatorstation afslag A15)

  Het nieuwe transformatorstation komt bij de entree naar Nijmegen. Daarom is het belangrijk hoe het eruit komt te zien. Bij dit ontwerpbestemmingsplan hoort daarom een beeldkwaliteitplan (BKP). In een BKP staan eisen en aanbevelingen voor de kwaliteit van een bebouwd gebied. Bijvoorbeeld over de gewenste vorm en structuur van een gebouw en de inpassing in het landschap. De uitkomsten van de onderzoeken en het beeldkwaliteitplan (pdf 9 MB) vindt u bij de stukken over het ontwerpbestemmingsplan.

 • TenneT en Liander bouwen het nieuwe onderstation in Nijmegen-Noord, ten zuiden van de A15, vlakbij bedrijventerrein Park15, regio Oosterhout. TenneT bouwt een open schakeltuin met tien 150 kV-velden en Liander bouwt een gesloten 150/20 kV station met drie vermogenstransformatoren. Deze transformatoren worden aan drie zijden omsloten en zijn onderdeel van het gebouw.

Veelgestelde vragen

 • Heeft u nog vragen over het project? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt mailen met transformatorstation@nijmegen.nl. Als u daarbij ook uw telefoonnummer vermeld, kijken wij of we uw vragen het beste via mail of telefonisch kunnen beantwoorden.

 • We ontvangen veel aanvragen van (grote) klanten voor extra vermogen of om energie te kunnen terugleveren aan het netwerk. Daardoor zijn we met onze huidige regelstations niet meer in staat om te voldoen aan alle nieuwe (duurzame) aanvragen voor vermogen.

 • TenneT is beheerder en eigenaar van het hoogspanningsnetwerk (> 110kV) in Nederland. Liander is één van de beheerders en eigenaren van het midden- en laagspanningsnet in o.a. de provincie Gelderland. Het nieuwe onderstation komt te staan op grondgebied van de gemeente Nijmegen.

 • Het ontwerp bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens de ter inzagelegging kunnen belanghebbenden een inspraakreactie –zienswijze- op het plan geven. Gemeente Nijmegen beoordeelt op basis van de zienswijzen of het bestemmingplan moet worden aangepast. Na vaststelling van het bestemmingsplan, ligt het plan opnieuw zes weken ter inzage. Belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen in deze periode bezwaar maken.

 • TenneT en Liander informeren, samen met de gemeente Nijmegen, betrokkenen (stakeholders) regelmatig over de voortgang van het project. Het informeren gaat via verschillende kanalen waaronder de website van TenneT en Liander, inloopbijeenkomsten, brieven en (social) media. Daarnaast spreken TenneT en Liander op verschillende momenten met bedrijven en grondeigenaren in de omgeving.

 • Het nieuwe onderstation komt in Nijmegen Noord, nabij de A15 en Rietgraaf. Op dit moment staat op deze locatie een hoogspanningsmast van TenneT.

 • Grote afnemers zitten dichtbij deze locatie en op deze locatie is ruimte voor de bouw van een onderstation.

 • TenneT bouwt een centraal dienstgebouw voor de TenneT besturing- en beveiligingsapparatuur en een schakeltuin met tien stuks 150 kV-velden en bliksempieken. Liander bouwt een gebouw met 20 kV-installaties, besturing- en beveiligingsapparatuur en drie transformatorcellen met drie 150/20 kV-vermogenstransformatoren.