Netbeheerders en gemeente presenteren gezamenlijk plan van aanpak uitbreiding elektriciteitsnet Amsterdam

Netbeheerders en gemeente presenteren gezamenlijk plan van aanpak uitbreiding elektriciteitsnet Amsterdam

Ook in Amsterdam groeit de vraag naar stroom enorm snel. Om knelpunten op te lossen en alle consumenten en ondernemers in hun vraag te kunnen blijven voorzien moeten tot 2035 onder meer 29 nieuwe elektriciteitsstations worden gebouwd en 12 bestaande stations worden uitgebreid. Het elektriciteitsnet uitbreiden in een zeer dicht bebouwd gebied als Amsterdam is een complexe puzzel.

Zowel ondergronds als bovengronds is de ruimte beperkt. Daarom hebben de gemeente Amsterdam en netbeheerders TenneT en Liander een plan van aanpak gemaakt, het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’. Hierin beschrijven de drie partijen gezamenlijk de contouren waar, wanneer en hoe de belangrijkste onderdelen van het elektriciteitsnet uitgebreid kunnen worden. 

Door de energietransitie, aanhoudende economische groei en digitalisering van de samenleving neemt de vraag naar stroom in Amsterdam snel toe. In 2050 is de vraag naar elektriciteit in Amsterdam drie- tot vierenhalf keer hoger dan nu, zo blijkt uit studies van Liander en de gemeente. Verduurzaming speelt daarbij een belangrijke rol: met onder andere elektrisch vervoer, warmtepompen voor woningen en elektrische boilers voor bedrijven. Daarnaast hebben andere factoren in Amsterdam minstens zo grote impact op de vraag naar stroom: datacenters, economische ontwikkelingen en nieuwbouw van woningen.

Om een betrouwbare elektriciteitsvoorziening te kunnen blijven garanderen moet de capaciteit van het elektriciteitsnet snel worden uitgebreid. Naast de bouw van nieuwe en uitbreiding van bestaande elektriciteitsstations moet Liander tot 2030 ruim 1000 transformatorhuisjes in de stad plaatsen en vele kilometers extra elektriciteitskabel leggen. Dit is daarmee de grootste verbouwing die ons honderdjarig elektriciteitsnet ooit gekend heeft. En dat terwijl er een chronisch tekort is aan technici, materialen en ruimte. Naast de uitbreiding van het net zetten de partijen in op efficiënter gebruik van ons energiesysteem. Ze werken aan innovaties en slimme oplossingen en vragen onder meer aanpassing van wet- en regelgeving en financiële ondersteuning.

Amsterdam

Om in Amsterdam aan de vraag naar elektriciteit te kunnen blijven voldoen, zijn er tot 2035 29 nieuwe elektriciteitsstations nodig en moeten er 12 bestaande stations worden uitgebreid. TenneT en Liander investeren gezamenlijk zo’n 1,4 miljard euro om de geplande uitbreiding te realiseren. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 2023 en 2028.

Het ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’ geeft richting. Waar en wanneer moet welke uitbreiding plaats vinden? Hoe kunnen de nieuwe stations er uit zien en wanneer moeten ze klaar zijn? Daarnaast moet het kader bijdragen aan een effectievere, snellere en efficiëntere ontwikkeling van de hoofd elektriciteitsinfrastructuur in de gemeente Amsterdam. Voor een aantal gebieden ligt de locatie voor kabels of stations al vast. Voor andere gebieden zijn alleen zoekgebieden vastgesteld waarbinnen voorkeurslocaties moeten worden gezocht. Daar moeten de exacte locaties nog bepaald worden. Vervolgens moeten procedures, bijvoorbeeld voor een bestemmingsplan, worden gevolgd en vergunningen worden verleend.

Impact op bewoners

De opgave die er ligt is noodzakelijk voor de toekomst van de stad en iedere Amsterdammer gaat er vroeg of laat iets merken. Dat kan zijn door de bouw van een elektriciteitsstation in de buurt, het openbreken van de straat voor extra kabels of het plaatsen van transformatorhuisjes in de wijken. TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam streven naar de beste aanpak, zodat bewoners zo min mogelijk overlast ervaren. Daarnaast gaan de partijen de bewoners zo vroeg en goed mogelijk bij de veranderingen in hun omgeving betrekken en ze daarover informeren.

Taskforce

Om problemen op het Amsterdamse elektriciteitsnet op te lossen is een Taskforce opgericht. Het is een samenwerking tussen netbeheerders TenneT en Liander, Port of Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De Taskforce zoekt manieren om het netwerk versneld uit breiden en om de schaarse ruimte op het Amsterdamse elektriciteitsnet beter te verdelen. Ook bedenkt de Taskforce slimme oplossingen om de drukte op het net te verminderen, onder meer door bedrijven te bewegen hun stroomverbruik naar rustige momenten te verschuiven. 

Dankzij de Taskforce is de samenwerking tussen de verschillende partijen inmiddels geïntensiveerd. Hierdoor zijn inmiddels verkorte procedures voor het uitbreiden van het net gerealiseerd waardoor klanten sneller aangesloten kunnen worden. Een ander succes zijn de vernieuwende technische oplossingen in de elektriciteitsstations waardoor er meer capaciteit beschikbaar komt.