Concept-investeringsplannen 2022 gepubliceerd

Concept-investeringsplannen 2022 gepubliceerd

De veranderingen in het energiesysteem zijn revolutionair en raken alle sectoren. Zeker nu de capaciteit op het elektriciteitsnet eerlijk verdeeld moet worden, doordat de vraag naar transportcapaciteit zeer snel toeneemt. Juist daarom vraagt het verdelen en prioriteren ervan om het betrekken van alle belanghebbenden. Dat gebeurt tijdens de openbare consultatiefase, van 1 tot en met 29 november, voor de concept-investeringsplannen 2022 van de netbeheerders.

Het is de tweede keer dat consultatie deel uitmaakt van de investeringsplannen ‘nieuwe-stijl’, sinds de introductie in 2020. De reden hiervoor is dat naast de permanente inzet van mensen en middelen - om de betrouwbaarheid van de Nederlandse netten op het huidige hoge peil te houden - de energietransitie een complexe opgave is: faciliteren van de snel groeiende vraag naar transport op het elektriciteitsnet én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur. Daarom is het belangrijk dat de netbeheerders diverse landelijke en regionale belanghebbende partijen zo goed en transparant mogelijk informeren en consulteren.

Nieuwe opzet voor meer betrokkenheid

De nieuwe opzet van de investeringsplannen biedt aan belanghebbende partijen de mogelijkheid om inzicht te krijgen. Ter voorbereiding op de openbare consultatie heeft Liander onlangs zeven webinars georganiseerd om het proces van de totstandkoming van het Liander investeringsplan 2022 aan ruim 100 geïnteresseerden toe te lichten. Hiermee heeft Liander een eerste stap gezet in de wens van stakeholders om beter betrokken te worden bij de totstandkoming van het investeringsplan. Kanttekening: de investeringen in het energiesysteem van de toekomst kunnen nooit een eenvoudige bundeling zijn van alle wensen. In de realisatie ervan bestaat namelijk afhankelijkheid van factoren als beschikbaarheid van materialen, middelen en fysieke ruimte in de boven- en ondergrond. Daarnaast kampen de netbeheerders, net als de gehele technische sector, met een groot tekort aan mensen.

Investeringsplannen zichtbaar

In de concept-plannen is concreet te zien welke transformatorstations de netbeheerders uitbreiden of bouwen, hoeveel kilometers kabel aangelegd of verzwaard wordt en waar het gasnet wordt vervangen of aangepast. Doel is steeds inzichtelijk te maken wat wáár gebeurt. Veel daarvan is direct te koppelen aan de energietransitie: het aansluiten van grote zonneweides en windparken, het leggen van extra kabels om alle duurzame opwek te transporteren.

Doel van investeringen

Investeringen (zowel onderhoud, vervanging en uitbreiding) moeten een veilig, betrouwbaar energiesysteem opleveren dat álle maatschappelijke sectoren zo kostenefficiënt en doelmatig mogelijk faciliteert. Concreet betekent dit op de lange termijn:

  • verdubbeling van het elektriciteitsnet;
  • aanleg van infrastructuur voor waterstof;
  • waar mogelijk creëren van voldoende capaciteit voor invoeding van groen gas in het bestaande gasnet.

Trajecten Klimaatakkoord al zichtbaar in investeringen

De vele trajecten die gestart zijn vanuit het Klimaatakkoord zijn al zichtbaar in de investeringsplannen. Denk bijvoorbeeld aan de Regionale Energie Strategieën (RES’en), laad-infrastructuur voor elektrisch vervoer, de warmtetransitie en natuurlijk de verduurzaming van de industrie. Al deze trajecten vragen om enorme uitbreiding van het elektriciteitsnet, aanpassing van het gasnet en flexibele middelen om de grote verschillen tussen aanbod en vraag van (duurzame) energie te overbruggen. Uitgangspunt voor investeringen van de netbeheerders is een gedegen inschatting van het toekomstige aanbod en de vraag op basis van deze trajecten en concrete plannen voor woningbouw en bedrijventerreinen. Landelijke en regionale bronnen zijn onder andere doorrekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), SDE+ aanvragen, publieke en private projectontwikkelingen en systeemstudies.

Inspelen op behoeften

Minder zichtbaar - maar minstens zo belangrijk - is de instandhouding van de Nederlandse netten. Nederlandse huishoudens en bedrijven rekenen vanzelfsprekend op het veilige transport van gas en elektriciteit, tegen reële en betaalbare (transport)tarieven. Het publieke belang is dat vervangingsinvesteringen voldoende hoog moeten zijn om leveringszekerheid en veiligheid te kunnen garanderen. En investeringen moeten kostenefficiënt zijn om het transport van energie zo betaalbaar mogelijk te houden. De netbeheerders willen maatschappelijke partijen eerder betrekken bij de volgende editie van de tweejaarlijkse investeringsplannen. Dat geeft meer mogelijkheden om in te spelen op de behoeften in de samenleving en maakt tegelijkertijd duidelijk wat er wel en niet mogelijk is. Hoe dit precies vorm verder zal krijgen, wordt in overleg met belanghebbenden bepaald. Een eerste aanzet is al gegeven, zoals hier in een bericht van Netbeheer Nederland te lezen is.

Actualiteit van investeringsplannen

Het opbouwen van een langetermijninvesteringsplan, met een tweejaarlijkse aanpassings-cyclus, is voor alle netbeheerders een uiterst zorgvuldig proces. Daarbij moet steeds op enig moment gekozen worden welke informatie wel of niet (meer) verwerkt kan worden. De dynamiek van de energietransitie vraagt om een zo kort mogelijke doorlooptijd van de investeringsplannen. Dat verbetert de aansluiting op de actuele marktontwikkelingen en tussen de investeringsplannen voor de landelijke elektriciteitsnetten (TenneT) en die van de regionale netbeheerders.

Hoe doet Liander dat?

Bekijk ook Programma NuLelie (Netuitbreiding Lelie), een van de Liander-projecten uit de investeringsplannen.

Bekijk gerelateerd nieuws:

TenneT en Liander bouwen duurzaam transformatorstation in Oosterhout (Gld)

TenneT en Liander bouwen duurzaam transformatorstation in Oosterhout (Gld)

In Oosterhout, vlakbij Nijmegen, bouwen netbeheerders TenneT en Liander een nieuw transformatorstation. TenneT heeft in ...

Lees artikel

Regionale netbeheerders winnen Computable Awards 2021

Regionale netbeheerders winnen Computable Awards 2021

Op 3 november hebben de vakjury van de Computable Awards én het publiek het programma C-ARM tot winnaar uitgeroepen in ...

Lees artikel