netcapaciteit Noord-Holland Gelderland

Nieuwe congestiegebieden in Noord-Holland en Gelderland

Nieuwe congestiegebieden in Noord-Holland en Gelderland

In delen van Noord-Holland en Gelderland neemt de vraag naar stroom in korte tijd sneller toe dan voorzien. Er wordt zowel veel stroom verbruikt als terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Daarom breiden we het net fors uit, maar dat kost tijd. Op een aantal plekken is nog beperkt ruimte beschikbaar op het stroomnet. En op andere locaties heeft het net de grenzen van zijn capaciteit al bereikt.

In Noord-Holland zorgt een aantal ontwikkelingen voor de druk op het elektriciteitsnet. Door de bouw van grote windparken en een sterke groei van het aantal zonneweiden- en daken wordt er steeds meer elektriciteit teruggeleverd aan het net. Anderzijds verbruiken het toenemend aantal datacenters steeds meer stroom. In veel Gelderse agrarische gebieden neemt het aantal windmolens, zonneweides en zonnepanelen op daken van bedrijfspanden sterk toe. De capaciteit van het elektriciteitsnet is hier niet op berekend. Om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid op lange termijn te kunnen garanderen is het nodig de capaciteit uit te breiden.

Uitbreiding elektriciteitsnet

We werken flink aan het elektriciteitsnetwerk in Noord-Holland. Elektriciteitskabels- en verdeelstations worden verzwaard of nieuw aangelegd. Zo bouwen we transformatorstation De Weel dat in 2020 in gebruik wordt genomen en bespreken we de bouw van een nieuw station in de gemeente Schagen. Ook in Gelderland werken we hard om het elektriciteitsnet te versterken. Zo verzwaren we middenspanningsnetten en leggen we nieuwe, zwaardere kabels aan.

Congestiemanagement

Op de plekken waar meer elektrisch vermogen dan beschikbaar wordt aangevraagd en waar meer zonne- en windstroom wordt teruggeleverd aan het net, hebben we congestiemanagement – het afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit – onderzocht. Als congestiemanagement geen oplossing biedt zijn we genoodzaakt om transportbeperkingen af te kondigen.  

Oranje en rode gebieden

In Noord-Holland en Gelderland is sprake van zogenaamde oranje en rode gebieden. In oranje gebieden is nog beperkt ruimte op het stroomnet beschikbaar. Per aanvraag bekijken we hoeveel ruimte er nog is. In deze gebieden onderzoeken we de mogelijkheid van congestiemanagement. In rode gebieden heeft onderzoek uitgewezen dat congestiemanagement geen oplossing biedt. Dit betekent dat klanten die extra elektrisch vermogen aanvragen, helaas moeten wachten totdat het stroomnet hier is uitgebreid. Nieuwe klanten worden wel aangesloten, maar krijgen zeer beperkt vermogen toegewezen. Onderstaand een overzicht van de gebieden. Het gaat hier om delen van de gemeenten. In onze vooraankondigingen staat aangegeven om welke postcodes het gaat.

Rood

Oranje

Melden

Meer informatie over de situatie per gebied is te vinden op de regiopagina’s van Noord-Holland en Gelderland. Verder vragen we ondernemers en organisaties die plannen hebben om grootschalig wind- of zonnestroom terug te leveren of zich willen vestigen in de genoemde gebieden zich te melden bij ons. Zo kunnen we samen de situatie beoordelen en kijken wat er mogelijk is.

Bekijk gerelateerd nieuws: