Toename investeringen ondanks dalende tarieven voor klanten

Toename investeringen ondanks dalende tarieven voor klanten

Het resultaat na belastingen van Alliander steeg van € 161 miljoen over het eerste halfjaar van 2015 naar € 232 miljoen in 2016. Die stijging is met name het gevolg van een boekwinst op de verkoop van netwerkbedrijf Endinet aan Enexis. Verder gaf Alliander in 2016 voor het eerst een groene obligatielening uit, die is ingezet voor de financiering van duurzame investeringen.

Halfjaarcijfers 2016: netten Friesland en Noordoostpolder geïntegreerd

De uitruil van regionale netwerken in Friesland, Noordoostpolder en de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet) vond plaats op 1 januari 2016 en is verwerkt in de cijfers over het eerste halfjaar van 2016. De toevoeging van het nieuw verworven gebied in Friesland en de Noordoostpolder aan de cijfers zorgt ervoor dat de omzet per saldo steeg tot € 783 miljoen (2015: € 777 miljoen), ondanks lagere gereguleerde tarieven. Alliander maakt op de verkoop van netbeheerder Endinet een boekwinst van € 176 miljoen, waarvan voor een bedrag van € 115 miljoen aan synergie en waardegroei van de activa is gerealiseerd. Die boekwinst zorgt in de eerste helft van 2016 voor een stijging van het resultaat. Deze toename van het resultaat werd voor een deel tenietgedaan door hogere kosten voor inkoop, uitbesteed werk, operationele kosten en hogere afschrijvingen. Deze stijging van de kosten was onder andere het gevolg van de integratie van de overgenomen netwerken in Friesland en de Noordoostpolder, alsmede het feit dat in de kosten van 2015 een bijzondere bate van € 66 miljoen was verwerkt. Het resultaat na belastingen exclusief de bijzondere posten daalde met € 52 miljoen.

In april 2016 gaf Alliander een groene obligatielening voor een bedrag van € 300 miljoen uit. De opbrengst is gebruikt voor de financiering van onder meer de investeringen in slimme netten, met als hoofdcomponenten de slimme meters en het duurzaam gerenoveerde kantoor in Duiven.

Kosten

De totale kosten (exclusief bijzondere posten) bedroegen € 729 miljoen in de eerste helft van 2016, tegenover € 657 miljoen in 2015. De toename van de kosten betreft onder meer hogere afschrijvingen, een stijging van de precariolasten en hogere personeelskosten. Ook de kosten voor inkoop, uitbesteed werk en de operationele kosten namen, zoals eerder vermeld, toe.

De kosten voor precario - de gemeentelijke heffing die Alliander moet betalen voor het gebruik van openbare grond - blijven hoog: in de eerste helft van 2016 bedroegen de kosten € 65 miljoen (tegenover € 46 miljoen in de eerste helft van 2015). Deze lokale heffingen leiden tot een verhoging van de tarieven voor alle klanten (ongeveer € 44 per klant per jaar), terwijl precario door slechts een aantal gemeentes wordt geheven. Alliander ondersteunt daarom het initiatief van Minister Plasterk om precarioheffing te begrenzen en af te bouwen, ook al is de voorziene overgangsperiode erg lang.

Investeringen

Om de robuustheid van het net te blijven garanderen, investeert Alliander in de netten. De investeringen stegen, ondanks de daling van de gereguleerde tarieven. In de eerste helft van 2016 werd € 254 miljoen uitgegeven aan vervanging en aanleg van de energie-infrastructuur (eerste helft 2015: € 212 miljoen). De kosten voor onderhoud en storingen bleven met € 117 miljoen nagenoeg gelijk aan 2015 (€ 121 miljoen).

Van de totale investeringen werd € 53 miljoen geïnvesteerd in de grootschalige aanbieding van de slimme meter, die in de eerste helft van 2016 werd aangeboden aan 201.000 klanten. Eind 2020 wil Liander conform de wettelijke verplichting de slimme meter aan alle klanten hebben aangeboden. Een omvangrijke operatie, die nodig is omdat de energievoorziening snel en ingrijpend verandert. De slimme meter vormt een cruciale schakel in het toekomstige energiesysteem. In combinatie met onder andere apps van derden kunnen data uit de slimme meter klanten helpen de juiste keuzes te maken, bijvoorbeeld door inzicht te geven in het energiegebruik en in mogelijkheden voor energiebesparing. 

Klanttevredenheid en uitvalduur

Onder particuliere klanten van Liander was de tevredenheid 91 procent (eerste helft 2015: 93 procent). De klanttevredenheid in het zakelijke segment bedroeg 83 procent (eerste helft 2015: 87 procent). 
De uitvalduur voor elektriciteit was met 23,4 minuten in de eerste helft van 2016 iets hoger dan in de eerste helft van 2015 (20,5 minuten) en ligt daarmee boven de doelstelling (<21 minuten). De hogere uitvalduur werd met name veroorzaakt door een omvangrijke laagspanningsstoring in Amsterdam in januari, een hoogspanningsstoring in Alphen in februari en een tweetal middenspanningsstoringen in Bemmel en Purmerend in april. Liander werkt aan het verlagen van de uitvalduur door onder meer te investeren in de preventie van graafschade, storingsverklikkers en de ‘smart cable guard’, die storingen kan voorkomen door een sluimerend defect in een ondergrondse kabel vroegtijdig te lokaliseren, zodat dit preventief gerepareerd kan worden. 
Het eerste halfjaar van 2016 kende ook een gasincident met grote impact. Op vrijdag 3 juni verwoestte een gasexplosie meerdere huizen op Urk, nadat bij werkzaamheden door derden aan de riolering een gasleiding was geraakt.

Veranderende energievoorziening

Klanten zijn de drijvende kracht achter de energietransitie. Zo neemt het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt, bijvoorbeeld met zonnepanelen, al jaren sterk toe. Ook de eerste helft van 2016 laat een stijging zien: 127.000 tegenover 88.000 in de eerste helft van 2015. De extra piekbelasting die dit oplevert heeft lokaal mogelijk consequenties voor de stabiliteit van het netwerk. Door steeds meer decentrale opwek en teruglevering van energie wordt de energievraag onvoorspelbaarder. Dit vraagt om innovatie van Alliander, met als fundament een betrouwbaar energienetwerk. 

Per 1 mei 2016 is Kenter een zelfstandig bedrijfsonderdeel binnen Alliander geworden. Kenter was voorheen het meetbedrijf van Liander. Kenter geeft ondernemers 24/7 inzicht in hoeveel energie ze waar, wanneer en waarvoor gebruiken. Het bedrijf plaatst meters, levert betrouwbare meetdata en online overzichten met verbruiksanalyses aan grootzakelijke klanten.

Door nieuwe activiteiten te ontwikkelen, krijgt Alliander inzicht in energiedistributie en werkt het bedrijf aan een energievoorziening die ook in de toekomst betrouwbaar, betaalbaar en bereikbaar is voor iedereen. Zo ontwikkelt Alliander bijvoorbeeld nieuwe infrastructuren. Via Allego levert Alliander nieuwe laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit in Nederland, Duitsland en België. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling is betrokken bij warmtenetten in Nijmegen en Hengelo. Met deze warmtenetten wordt restwarmte gebruikt om huizen te verwarmen. Op diverse plekken in Nederland werkt Alliander aan nieuwe, open warmtenetten. 

Verder krijgt het nieuwe bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark de komende jaren de mondiale primeur van het eerste publieke gelijkstroomnet. Bedrijven die zich hier vestigen hebben straks zowel een ‘traditionele’ aansluiting met wisselstroom als een met gelijkstroom. Met een gelijkstroomnet is een mogelijke energiebesparing van 10 procent haalbaar.

Raad van commissarissen

Per 1 juli 2016 is mevrouw Jorritsma-Lebbink benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van Alliander N.V. Zij volgt hiermee de heer d’Hondt op die per diezelfde datum op eigen verzoek aftreedt als commissaris.

Bekijk het Halfjaarbericht 2016

Bekijk gerelateerd nieuws:

Gelijkstroomnet maakt energiebesparing mogelijk

Gelijkstroomnet maakt energiebesparing mogelijk

In Lelystad wordt de komende jaren het eerste publieke gelijkstroomnet ter wereld aangelegd. Het nieuwe bedrijventerrein ...

Lees artikel

Diefstal energiedata 2 miljoen huishoudens

Diefstal energiedata 2 miljoen huishoudens

Netbeheer Nederland en Energie-Nederland maken vandaag de vermoedelijke diefstal van energiedata van twee miljoen huisho ...

Lees artikel