Sterke daling uitvalduur elektriciteit

Sterke daling uitvalduur elektriciteit

De uitvalduur elektriciteit van Liander is met 19,9 minuten aanzienlijk lager dan in 2013 (24,0 minuten). Het financiële netto resultaat van Alliander is gestegen van € 288 miljoen naar € 323 miljoen na belastingen, ondanks een daling van de gereguleerde tarieven.

Deze stijging werd veroorzaakt door twee bijzondere posten. Zonder bijzondere posten is het resultaat na belastingen gedaald van € 288 miljoen naar € 239 miljoen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2014 dat het netwerkbedrijf vandaag publiceert.

De bijzondere posten betroffen enerzijds de verkoop van het 25,4% belang in N.V. KEMA aan DNV GL Group, met een boekwinst na belasting van € 45 miljoen en anderzijds de vrijval van een voorziening gerelateerd aan cross border leases, die leidde tot een resultaat van € 60 miljoen na belasting.

De omzet is gedaald van € 1.744 miljoen in 2013 naar € 1.696 miljoen in 2014. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de lagere gereguleerde tarieven. De totale kosten van Alliander stijgen licht van € 1.378 miljoen naar € 1.399 miljoen. Deze stijging werd met name veroorzaakt door verder toenemende precariobelastingen en doorberekende kosten vanuit Tennet. De overige kosten, met name de kosten voor onderhoud van de netten, daalden. De bereikte besparingen zijn het resultaat van efficiencyprogramma’s die de afgelopen jaren gestart zijn. Daarnaast waren er kostendalingen als gevolg van vereenvoudigde klantprocessen. De ontwikkeling van de kosten voor precariobelasting (de belasting die sommige gemeenten heffen voor het gebruik van openbare grond) vormt reden tot zorg, omdat deze generiek de tarieven voor alle klanten verhogen. De  kosten voor precariobelasting stegen in 2014 met 36% (€ 80 miljoen in 2014 tegenover € 59 miljoen in 2013).

Investeringen

De investeringen zijn gelijk gebleven aan het niveau van 2013 en bedroegen € 570 miljoen. 

In 2014 investeerde Alliander in de voorbereiding van de grootschalige aanbieding van de slimme meter. Daarnaast kende 2014 veel investeringen op regionaal niveau, passend bij de energiebehoeften en mogelijkheden voor energieopwekking in die regio. Zo werden in Amsterdam drie onderstations verzwaard. In Zuid-Holland werden meerdere kleine bouwprojecten gerealiseerd, waarvoor de elektriciteitsnetten werden uitgebreid. In Gelderland werd geïnvesteerd in het energienet om het net klaar te maken voor de toekomst. Op een aantal plekken in Nederland werd geëxperimenteerd in proeftuinen, bijvoorbeeld in Lochem. Hier werd onder meer ervaring opgedaan met een modulair intelligent energienet en met energieopslag in elektrische auto’s.

Klanttevredenheid en uitvalduur

Onder particuliere klanten van Liander is de tevredenheid gestegen naar 95 procent (2013: 91 procent). De klanttevredenheid in het zakelijke segment bleef nagenoeg stabiel op 84 procent (2013: 85 procent). 

De uitvalduur voor elektriciteit in 2014 ligt substantieel onder het niveau van 2013. Voor Liander is de uitvalduur 19,9 minuten, tegenover 24,0 minuten in 2013. De uitvalduur elektriciteit is aanzienlijk gedaald, maar 2014 kende ook een aantal incidenten op gebied van gas, waaronder de gasexplosie in Diemen en twee gasstoringen in Apeldoorn.

Samenwerking

Alliander zoekt waar mogelijk samenwerking met andere netbeheerders. Daarmee worden kosten bespaard en kennis gedeeld. Stedin en Liander tekenden in 2014 een overeenkomst om te gaan samenwerken op het gebied van mobiel dataverkeer. Daartoe wordt een gezamenlijk mobiel communicatienetwerk gebouwd en beheerd. De belangrijkste toepassing is het uitlezen van slimme meters. Dit mobiele communicatienetwerk wordt ook gebruikt voor communicatie met andere (toekomstige) installaties in de energienetten.

In 2014 startten Alliander en Enexis een onderzoek naar de mogelijkheid van het ruilen van energienetwerken van Enexis in Friesland en de Noordoostpolder met die van Alliander in de regio Eindhoven en zuidoost-Brabant (Endinet).

Duurzaamheid

Ontwikkelingen op het gebied van decentrale opwek waren in 2014 duidelijk zichtbaar in de sterke toename van het aantal klanten dat zelf duurzame elektriciteit opwekt met zonnepanelen: van  48.000 in 2013 naar 72.500 in 2014, een stijging van ruim 50%.

Naast het werk aan de energienetten richt Alliander zich op activiteiten op het gebied van onder meer elektrische mobiliteit en duurzame gebiedsontwikkeling. Met deze activiteiten faciliteert Alliander de toegang tot nieuwe markten voor klanten, commerciële leveranciers en dienstenaanbieders. Zo zette Allego stappen in de richting van een landelijk dekkend snellaadnetwerk. In 2014 zijn in samenwerking met The New Motion 32 nieuwe snelladers geïnstalleerd. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling legt een warmtetransportnet aan in Nijmegen. Op termijn voorziet dit transportnet meer dan 10.000 nieuwe woningen van warmte die afkomstig is van een nabijgelegen afvalverwerkingsinstallatie (ARN).

Over Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet en Liandon. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet distribueren elektriciteit naar 3,1 miljoen klanten en gas naar 2,6 miljoen klanten in ruim een derde van Nederland. Liander en Endinet verzorgen het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van de netten in Gelderland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Friesland, Flevoland en Noord-Brabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren. 

Bekijk gerelateerd nieuws:

Grote stroomstoring in Noord-Holland

Grote stroomstoring in Noord-Holland

Vanavond is om 20.15 uur de stroom uitgevallen in een groot deel van Noord-Holland. Om 20.40 uur is deze storing opgelos ...

Lees artikel

Amsterdam Ondergronds

Amsterdam Ondergronds

Donderdag 5 maart opent Amsterdam Ondergronds, een expositie over de ondergrondse infrastructuur bij de Amsterdamse Zui ...

Lees artikel