Marktconsultatie in Amsterdam-West

Marktconsultatie in Amsterdam-West

In Amsterdam gaat er de komende jaren veel gebeuren. Door ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie ontstaat er een grote opgave voor het energiesysteem in Amsterdam. Daarom heeft Liander samen met gemeente Amsterdam de mogelijkheden verkend naar een efficiënt elektriciteitsnet in de vorm van een marktconsultatie.

Met deze marktconsultatie verwachtten Liander en gemeente Amsterdam een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden van flex-oplossingen. Onder flex-oplossingen verstaan we: oplossingen die bijdragen aan een efficiënt energiesysteem, door het optimaliseren van vraag en aanbod zodat de gevraagde transportcapaciteit op het net wordt gereduceerd. Door gebruik te maken van deze slimme oplossingen voorkomen we onnodige en kostbare netuitbreidingen en mogelijke knelpunten op het net. Op deze manier streeft Liander er naar om meer klanten sneller van capaciteit te voorzien. 

Resultaten marktconsultatie

De marktconsultatie heeft een goed beeld gegeven van de huidige markt en de belanghebbende partijen in Amsterdam. Uit de inzendingen blijkt dat er met name drie thema´s zijn waarin de markt de meeste potentie ziet voor de gestelde problematiek: Opslag, Mobiliteit en Platform (p.a. uitwisseling van vraag en aanbod). Alle thema´s zijn interessant voor een vervolg. Zij kunnen op hun eigen manier bijdragen aan de grote opgave in Amsterdam.

Volgende stappen

Om de capaciteitsproblemen op het Amsterdamse stroomnet aan te pakken hebben Liander, TenneT, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam een taskforce opgezet. Deze zet zich in om de netuitbreidingen te versnellen en tijdelijke oplossingen te stimuleren. Inzichten die opgedaan zijn tijdens de marktconsultatie vergroten de kennis over het handelingsperspectief om de congestieproblematiek op te lossen.

Inzichtelijk maken van oplossingen voor het verhelpen van congestie

Vanuit de taskforce wordt gewerkt aan het inzichtelijk maken van oplossingen om congestie te verhelpen. Marktpartijen spelen een belangrijke rol bij deze oplossingen. De verwachting is dat vanuit de taskforce komend jaar concrete trajecten worden opgestart.

Congestiemanagementonderzoek Hemweg

De komende maanden wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor congestiemanagement in het verzorgingsgebied van station Hemweg. Er wordt een uitvraag gedaan bij (ruim 80) grootverbruik klanten in het gebied, om via vraag- en aanbodsturing de capaciteit op het net beter te verdelen.

Aanbesteding voor pilot congestiemanagement volgens de nieuwe netcode

In 2022 worden er nieuwe netcodes van kracht die netbeheerders méér ruimte geven voor het toepassen van congestiemanagement, waardoor er meer klanten kunnen worden aangesloten. Vooruitlopend op deze netcode start Liander een drietal pilots. Eén van deze pilots wordt gestart op een station in Amsterdam West. De verwachting is dat in de loop van 2022 de eerste uitvraag naar extra flexibel vermogen  wordt uitgezet. Deelnemers aan de marktconsultatie worden hierover geïnformeerd. Mochten er vragen zijn over of partijen zijn die kunnen bijdragen aan congestiemanagement oplossingen, dan kan er contact worden opgenomen via stef.lammers@alliander.com.

Bekijk hier de presentatie: Terugkoppeling marktconsultatie Amsterdam-West (2021)

Transportschaarste

Het is druk op het elektriciteitsnet. Hierdoor kan het gebeuren dat zakelijke klanten niet direct het elektrische vermogen krijgen dat ze vragen voor hun grootverbruikaansluiting. 

Thema Studie Amsterdam

De belasting van het elektriciteitsnet in Amsterdam groeit met een factor 3 tot 4,5 tot 2050. Dat komt onder andere door de groei van de stad, de energietransitie en de toenemende digitalisering van de samenleving. Dit staat in de nieuwe update van de Themastudie Elektriciteit Amsterdam. 

Achtergrond

  • In Amsterdam-West zijn er ook veel ontwikkelingen op het gebied van industrie, woningbouw, datacenters, mobiliteit en de warmtetransitie. De industriële groei vindt plaats dicht bij een verstedelijkt gebied waardoor er weinig ruimte is voor infrastructuur. Doordat we de groeiende vraag nu al zien aankomen, stellen we alles in het werk om het elektriciteitsnet tijdig te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere kabels in de grond en nieuwe verdeelstations voor elektriciteit. Het realiseren hiervan duurt over het algemeen jaren. Daarom kijken we ook naar alternatieve slimme oplossingen. 

  • We zien een reële kans om de uitdaging van groeiende vraag naar elektriciteit samen met de markt aan te gaan. Door slimme oplossingen toe te passen in het net, kunnen we enerzijds tijd winnen terwijl het net verzwaard wordt en kunnen we anderzijds structureel slimmer met het net omgaan. Op die manier ontstaat er gedeelde verantwoordelijkheid. Door slimme oplossingen toe te passen, hoeven we minder elektriciteitsnet uit te breiden. Daarmee besparen we maatschappelijk geld. Bijkomend positief effect is dat we minder ruimte van de stad moeten gebruiken voor het energienet en is er minder overlast door werkzaamheden.