Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt

Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven (grootverbruik) niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation, inmiddels zijn er aan de oostkant van de Haarlemmermeer twee transformatorstations nodig.

De gemeente Haarlemmermeer, Liander en TenneT onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg.
Ook benieuwd wat dat allemaal betekent? In deze factsheet wordt uitgelegd wat een transformatorstation precies inhoudt, geeft een impressie van hoe het eruit komt te zien en wat er nog onderzocht wordt en hoe de planning eruit ziet.

College Haarlemmermeer vindt locatie Incheonweg geschikt 

Het college van de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten om de haalbaarheidsstudie aan de raad voor te leggen. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De locatie voldoet aan de gestelde eisen. Het college van B&W stelt nu de gemeenteraad voor de locatie definitief aan te wijzen. Dat heeft het college op 6 april 2021 besloten. TenneT en Liander zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer. TenneT en Liander hopen dat de raad eind april het locatiebesluit neemt zodat het ontwerp bestemmingsplan verder voorbereid kan worden en rond de zomer ter inzage kan worden gelegd. Iedereen heeft dan nog de gelegenheid om op de plannen te reageren. Bekijk hier het raadsvoorstel over het definitief locatiebesluit transformatorstation (pdf)

Informatiebijeenkomst haalbaarheidsonderzoek transformatorstation Incheonweg

Op donderdag 21 januari organiseerde gemeente Haarlemmermeer samen met TenneT en Liander een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg. Zij hebben deze avond meer dan 140 mensen bijgepraat over de laatste stand van zaken rond het mogelijke transformatorstation in de Haarlemmermeer. De gemeente heeft een voorlopig locatiebesluit genomen voor de Incheonweg bij  Schiphol Logistic Park. Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar onder andere geluid, elektromagnetische velden en de inpassing in de omgeving. Ook wordt er met de omgeving gesproken over de plannen. De concept onderzoeken staan hieronder in pdf ter inzage.. Mensen kunnen t/m 21 februari een reactie geven op de onderzoeken, via transformatorstation@haarlemmermeer.nl Deze reacties worden meegenomen in het collegebesluit. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit of het transformatorstation aan de Incheonweg gebouwd mag worden.

Geluid beperken

Veel zorgen gaan over geluid. De onderzoeken laten zien dat de zes transformatoren en twee spoelen voldoen aan de geluidsnormen, maar dat lijkt omwonenden onvoldoende gerust te stellen. In de omgeving is al veel ander geluid te horen, onder andere van de industrie, Schiphol en de snelweg. Het onderzoeksbureau doet nog nader onderzoek naar de gevolgen van het geluid van het transformatorstation in combinatie met het geluid dat nu al in de omgeving ervaren wordt. Vooruitlopend op het onderzoek hebben TenneT en Liander besloten om voor zowel de transformatoren als de spoelen een extra wand te plaatsen. Daarmee staan ze tussen vier muren in plaats van drie, waar het ontwerp op gebaseerd was. De verwachting is dat dit zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de geluidsdruk die ervaren wordt. De netbeheerders hopen hiermee recht te doen aan de specifieke situatie van deze omgeving, waar immers al een relatief groot aantal geluidsbronnen zijn: Schiphol, snelwegen en het bedrijventerrein. Peutz heeft het onderzoek naar het effect van een vierde wand om transformatoren en de spoelen afgerond, zie onderzoek.  Op 24 februari heeft de werkgroep nog aanvullende vragen gesteld. In dit document zijn alle antwoorden verzameld op de opmerkingen en vragen naar aanleiding van het geluidsrapport.

Vragen en antwoorden 

Voorafgaand, tijdens en na de informatieavonden zijn er diverse vragen gesteld. In dit document vindt u de alle vragen die tot nu toe gesteld zijn over de haalbaarheidsstudie van het transformatorstation aan de Incheonweg. Deze versie is bijgewerkt tot en met 10 maart 2021. Vindt u uw vraag niet terug, of heeft u een nieuwe vraag? Stuur deze dan naar: transformatorstation@haarlemmermeer.nl. Vragen en reacties t/m 21 februari worden meegenomen in het collegebesluit. De reactietermijn is op verzoek van de omwonenden verlengd van 14 naar 21 februari 2021. Uiteraard kunt u ook na 22 februari vragen aan ons blijven stellen, wij staan u graag te woord.

U kunt deze online bijeenkomst hieronder terugkijken.

Vervolg bijeenkomst

Op donderdag 28 januari worden direct belanghebbenden bijgesproken. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd. U moet zich aanmelden via haarlemmermeer@liander.nl, daarna ontvangt u een link voor de bijeenkomst. In dit document treft u de vragen en antwoorden van de verdiepingssessie van donderdag 28 januari, deze staan ook in het totaal overzicht van alle gestelde vragen en antwoorden.

Elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Samen met landelijke netbeheerder TenneT willen we een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen, in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het nieuwe verdeelstation wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse kabelverbindingen vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam. Vervolgens worden de uiteindelijke gebruikers/klanten vanuit dit transformatorstation van stroom voorzien. Het nieuwe verdeelstation zal toekomstige aansluitingen verzorgen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek.

Onderzoek naar transformatorstation aan de Incheonweg

Op 27 november 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer aangekondigd dat ze, samen met TenneT en Liander, gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. De gemeente heeft daarbij de eis gesteld dat het transformatorstation grotendeels in een gebouw wordt opgenomen.

Incheonweg dichtbij bedrijven

De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies.


In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation. 

Hoogspanningsvelden in een gebouw

Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel in de open lucht te staan.

Haalbaarheidsonderzoek en betrekken van de omgeving

De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over milieuaspecten, landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetisch velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. 

Tweede transformatorstation

Het tweede station krijgt waarschijnlijk een plek in de buurt van of op Schiphol Trade Park. Liander en TenneT zijn in overleg met de gemeente Haarlemmermeer om een geschikte locatie voor het eerste transformatorstation te vinden. Zodra die locatie voorhanden is, informeren we belanghebbenden daarover en wordt de haalbaarheid in detail onderzocht.

Veldonderzoek

Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Daarom voeren we bodemonderzoek uit op het perceel. U kunt daarom in het gebied medewerkers van Liander en/of ingehuurde partijen tegenkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in week 1 van 2021, met een uitloop naar week 2. Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar: haarlemmermeer@liander.nl

Planning

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in Vijfhuizen. De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen. Hiervoor zouden dan in 2021/2022 de bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden moeten lopen. Dan kunnen we in 2022/2023 overeenkomsten met grondeigenaren sluiten en de werkzaamheden uitvoeren.

Op deze website van TenneT kunt u ook lezen over het transformatorstation.

Meer weten over de grote elektriciteitsvraag in Haarlemmermeer? Lees dan ook deze pagina.

Haarlemmermeer akkoord met locatie transformatorstation

De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Liander en TenneT zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer.