Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt

Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven (grootverbruik) niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation, inmiddels zijn er aan de oostkant van de Haarlemmermeer twee transformatorstations nodig.

De gemeente Haarlemmermeer, Liander en TenneT onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg.
Ook benieuwd wat dat allemaal betekent? In deze factsheet wordt uitgelegd wat een transformatorstation precies inhoudt, geeft een impressie van hoe het eruit komt te zien en wat er nog onderzocht wordt en hoe de planning eruit ziet.

Informatiebijeenkomst haalbaarheidsonderzoek transformatorstation Incheonweg

Op donderdag 21 januari van 19.00 tot ongeveer 20.00 uur organiseert gemeente Haarlemmermeer samen met TenneT en Liander een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg. Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden via dit formulier. Op het formulier kunt u alvast vooraf vragen doorgeven. 

Elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Samen met landelijke netbeheerder TenneT willen we een nieuw elektriciteitsverdeelstation bouwen, in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het nieuwe verdeelstation wordt aangesloten op het bestaande elektriciteitsnetwerk met ondergrondse kabelverbindingen vanaf de transformatorstations Vijfhuizen in De Liede en Nieuwe Meer in Amsterdam. Vervolgens worden de uiteindelijke gebruikers/klanten vanuit dit transformatorstation van stroom voorzien. Het nieuwe verdeelstation zal toekomstige aansluitingen verzorgen in met name de gebieden Schiphol-Rijk, Schiphol Logistics Park, PrimA4a, Schiphol Trade Park, De President en De Hoek.

Onderzoek naar transformatorstation aan de Incheonweg

Op 27 november 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer aangekondigd dat ze, samen met TenneT en Liander, gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. De gemeente heeft daarbij de eis gesteld dat het transformatorstation grotendeels in een gebouw wordt opgenomen.

Incheonweg dichtbij bedrijven

De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies.


In de rode stippellijn ligt de voorkeurslocatie voor een nieuw transformatorstation. 

Hoogspanningsvelden in een gebouw

Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel in de open lucht te staan.

Haalbaarheidsonderzoek en betrekken van de omgeving

De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over milieuaspecten, landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetisch velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. 

Tweede transformatorstation

Het tweede station krijgt waarschijnlijk een plek in de buurt van of op Schiphol Trade Park. Liander en TenneT zijn in overleg met de gemeente Haarlemmermeer om een geschikte locatie voor het eerste transformatorstation te vinden. Zodra die locatie voorhanden is, informeren we belanghebbenden daarover en wordt de haalbaarheid in detail onderzocht.

Veldonderzoek

Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Daarom voeren we bodemonderzoek uit op het perceel. U kunt daarom in het gebied medewerkers van Liander en/of ingehuurde partijen tegenkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in week 1 van 2021, met een uitloop naar week 2. Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar: haarlemmermeer@liander.nl

Planning

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in Vijfhuizen. De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor een mogelijk nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen. Hiervoor zouden dan in 2021/2022 de bestemmingsplanprocedure en vergunningprocedure met inspraakmogelijkheden moeten lopen. Dan kunnen we in 2022/2023 overeenkomsten met grondeigenaren sluiten en de werkzaamheden uitvoeren. In de tussentijd zijn we ook bezig met andere werkzaamheden in Haarlemmermeer. Lees daarover meer op deze pagina.

Op deze website van TenneT kunt u ook lezen over het transformatorstation.

Meer weten over de grote elektriciteitsvraag in Haarlemmermeer? Lees dan ook deze pagina.