Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Nieuw elektriciteitsverdeelstation A4-zone

Er is grote behoefte aan extra stroom in een groot deel van de Haarlemmermeer, voor woningbouw, (nieuwe) bedrijven, bedrijfsuitbreiding en vanwege de energietransitie. De vraag naar stroom is de laatste tijd alleen maar groter geworden en de maximale capaciteit is bereikt.

Liander kan sinds oktober 2020 in Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout nieuwe bedrijven (grootverbruik) niet meer aansluiten. Er is geen capaciteit meer voor op het elektriciteitsnet. Er moeten daarom zo snel mogelijk extra transformatorstations komen. Eerst ging het om één nieuw transformatorstation, inmiddels zijn er aan de oostkant van de Haarlemmermeer twee transformatorstations nodig. 

Bestemmingsplan onherroepelijk

Er zijn geen beroepen binnengekomen op het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’. Daarmee is het bestemmingsplan nu onherroepelijk. 

Waar staan we?

Maandag 23 mei heeft Liander de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Deze komt in het najaar van 2022 ter inzage te liggen. Liander verwacht in het najaar van 2022 ook te starten met de grondwerkzaamheden. Hiervoor wordt een tijdelijke inrit aangelegd. In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw van het Liander deel van het station. TenneT vraagt medio 2023 de omgevingsvergunning aan voor het TenneT-deel van het station. In het voorjaar van 2024 start de aannemer met de bouw van het TenneT-deel van het station.

Passend in de omgeving

Er is veel aandacht besteed aan het ontwerp van de gebouwen. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Ook wordt het Geniepark, bestaande uit fruitbomen, tussen het transformatorstation en de Geniedijk aangelegd. Zo zorgen we ervoor dat het transformatorstation in de omgeving past.

Kabelverbindingen

Ook het tracé van de ondergrondse kabels van TenneT, die het station aansluiten op het hoogspanningsnet, is met het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan vastgelegd. De komende tijd worden er grondonderzoeken gedaan, onder meer om de gronddichtheid in kaart te brengen. Dit is van belang voor het boren en graven. Ook de aanwezige dieren en planten worden onderzocht. Hier is contact over met de grondeigenaren.  Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties. Vanaf 2023 volgen ook onderzoeken en contact met de grondeigenaren over de uitgaande kabelverbindingen van Liander naar de bedrijven in de omgeving. 

Vragen?

Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u bellen met Frans Breg (projectmanager gemeente) via telefoonnummer 06-26 56 02 91. U kunt bellen met Dirk-Jan Pasma, omgevingsmanager namens Liander. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-21 58 64 38 of per e-mail via haarlemmermeer@liander.nl. U kunt ook terecht bij  Paul van de Kragt, omgevingsmanager namens TenneT. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06-46676961 of per mail via a4zone@tennet.eu.

2025 in gebruik 

Het stroomtekort voor nieuwe woonwijken en bedrijven in de omgeving Hoofddorp, Schiphol-Rijk en Rijsenhout is voorlopig nog niet opgelost. De netwerkbedrijven proberen met noodoplossingen de levering van elektriciteit gaande te houden, bijvoorbeeld door de uitbreiding van omliggende elektriciteitsstations, zoals in Vijfhuizen. De bouw van een transformatorstation duurt gemiddeld twee jaar. Naar verwachting duurt het nog tot 2025 voor het nieuwe transformatorstation aan de Incheonweg in gebruik kan worden genomen. 

Video’s

Rondleiding door een transformatorstation                                   Opname informatieavond 21 januari 2021 

 

 

 

 

 

 

Tweede transformatorstation

Er zijn twee transformatorstations nodig om het stroomtekort op te lossen in Haarlemmermeer. De locatie aan de Incheonweg is het beoogde eerste station. Ondertussen zijn Liander, TenneT en de gemeente in gesprek over een tweede locatie, aan de westkant van de A4. De spreiding van de stations is nodig om zo dicht mogelijk bij de gebruikers te zitten. Het tweede station krijgt waarschijnlijk een plek in de buurt van of op Schiphol Trade Park. 

Op de website van TenneT en de gemeente Haarlemmermeer kunt u ook lezen over het transformatorstation.

Meer weten over de grote elektriciteitsvraag in Haarlemmermeer? Lees dan ook deze pagina.

Archief

 • Op 3 maart 2022 is het gewijzigde bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Haarlemmermeer. Dat betekent dat de netbeheerders kunnen starten met de voorbereidingen voor de bouw van het transformatorstation en de bijbehorende kabels. Met de komst van het nieuwe transformatorstation kan er straks weer stroom worden geleverd aan bedrijven en woningbouw.

  Passend in de omgeving
  Het te bouwen station wordt ingepast in de omgeving. Het hoogspanningsdeel van het station komt in een gebouw te staan. Het ontwerp van stationsgebouw is markant aanwezig op het bedrijventerrein Schiphol Logistics Park. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het terrein wordt een bloemenweide. Inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk. 

  Zienswijzen en vraag naar gebruik restwarmte
  Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijzen gingen onder andere over, de locatie, de landschappelijke inpassing, en er was ook een vraag over het mogelijke gebruik van restwarmte. De netbeheerders laten onderzoeken wat de (technische) mogelijkheden zijn om restwarmte van de transformatoren in de toekomst te hergebruiken. Op dit moment is dat nog niet mogelijk vanwege technische beperkingen en wetgeving.

  Kabelverbinding
  Het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen zijn verder uitgewerkt. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

  Planning
  De stukken van het vastgestelde bestemmingsplan zijn te vinden op Ruimtelijkeplannen.nl.
  De netbeheerders hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft 18 januari 2022 besloten de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan maakt een nieuw transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg mogelijk. De datum voor de behandeling in de gemeenteraad is nog niet bekend.

  Zienswijzen
  Op 29 september was er een informatiebijeenkomst in de Arendshoeve over het ontwerpbestemmingsplan.  Buurtbewoners hebben toen ook het schetsontwerp van het bouwplan en de landschappelijke inpassing kunnen bekijken. Naar aanleiding van het ontwerpbestemmingsplan zijn diverse zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. De zienswijzen over het transformatorstation gaan vooral over het geluid, de locatie, de landschappelijke inpassing en de vraag hoe de regels wordt nageleefd om hinder in de toekomst te voorkomen.

  Reactie gemeente Haarlemmermeer
  Het college van B en W reageert met erop te wijzen dat het geluid ruim binnen de norm blijft. TenneT en Liander hebben daarnaast nog extra maatregelen genomen om het geluid te beperken door verdere afscherming van de transformatoren en door stillere spoelen te gebruiken. Het hoogspanningsdeel van het beoogde station komt in een gebouw te staan. Het station neemt daarmee minder ruimte in dan wanneer dit deel in de open lucht zou staan. Het gebouw sluit goed aan op de al aanwezige bebouwing op het bedrijventerrein SLP. De inpassing van het station gebeurt ook door de aanleg van het Geniepark met bomen tussen het transformatorstation en de Geniedijk. Het onverharde oostelijke en zuidelijke deel van het transformatorterrein zelf wordt een bloemenweide. Als het transformatorstation niet voldoet aan de eisen van de vergunning, dan kunnen TenneT en Liander daar op aangesproken worden. De Omgevingsdienst zal hierop in opdracht van de gemeente op toezien en handhaven.

  Overleg en beroep
  Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vast stelt, kunnen belanghebbenden tegen dit besluit beroep instellen bij de Raad van State. Liander, TenneT en de gemeente blijven in overleg met de omwonenden en andere betrokkenen. TenneT en Liander hopen uiteindelijk het transformatorstation in de tweede helft van 2025 in bedrijf te kunnen nemen zodat het stroomtekort wordt opgelost.

  Kabelverbinding
  De plannen voor het transformatorstation zijn nu in detail uitgewerkt, net zoals het tracé van de ondergrondse kabels die naar het station lopen. Over de exacte ligging van de kabels binnen de ruimte die het bestemmingsplan biedt, vindt de komende tijd verdere afstemming plaats met de verschillende grondeigenaren en instanties.

 • Het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenburg Incheonweg transformatorstation en kabels’ voor het transformatorstation Rozenburg-Zuid aan de Incheonweg. Dit bestemmingplan lag van vrijdag 3 september t/m donderdag 14 oktober ter inzage. In deze periode kon u op het ontwerpbestemmingsplan reageren. TenneT, Liander en gemeente Haarlemmermeer organiseerde op woensdag 29 september 2021 een inloopbijeenkomst. De bijeenkomst was in de Arendshoeve Aalsmeerderdijk 438 Aalsmeerderbrug. Kijk hier voor het plan; Ruimtelijkeplannen.nl (zoek op plannaam -> Rozenburg).

 • Voorafgaand, tijdens en na de informatieavonden van januari en februari 2021 zijn er diverse vragen gesteld. In dit document vindt u de alle vragen die gesteld zijn over de haalbaarheidsstudie van het transformatorstation aan de Incheonweg. Vindt u uw vraag niet terug, of heeft u een nieuwe vraag? Stuur deze dan naar: transformatorstation@haarlemmermeer.nl. 

   

 • In januari 2021 maakte TenneT en Liander deze factsheet over het transformatorstation aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg.

 • TenneT en Liander hebben grond aangekocht van provincie Noord-Holland aan de Aalsmeerderweg en Incheonweg in Rijsenhout. Voordat het transformatorstation aan de Incheonweg kan worden gebouwd, moet het bestemmingsplan worden gewijzigd. Naar verwachting komt het ontwerpbestemmingsplan in september ter inzage te liggen. Gedeputeerde provincie Noord-Holland Esther Rommel (Grondzaken en Natuur): “Als provincie zorgen we ervoor dat het energienetwerk de toekomstige veranderingen aankan. De energietransitie, woningbouwplannen en een circulaire economie vragen steeds meer elektriciteit. Om te voorkomen dat er knelpunten ontstaan, verkopen we deze gronden daarom aan TenneT en Liander. Op die manier versterken we tegelijk de economie in de regio.”

 • De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft 27 mei 2021 ingestemd met definitieve locatie van een transformatorstation aan de Incheonweg in Rozenburg. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure opgestart kan worden. Liander en TenneT zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer. Lees meer

 • Bewoners hebben veel vragen over elektromagnetische velden en geluid. Het nieuwe transformatorstation voldoet aan de wettelijke eisen voor geluid, maar daar boven op hebben TenneT en Liander besloten om een vierde wand te plaatsen rond de zes transformatoren en de twee spoelen die buiten staan. Netbeheerders willen hiermee recht doen aan de specifieke situatie in deze omgeving, waar al veel geluidsbronnen aanwezig zijn zoals Schiphol, snelwegen en bedrijventerreinen.  TenneT is bereid om te onderzoeken of aanvullende geluidsreductie mogelijk is. Dat onderzoek richt zich op de grootste geluidsbronnen van het station. Dit onderzoek vraagt verdere concrete uitwerking. Dit zal voorafgaand aan het ontwerpbestemmingsplan worden uitgevoerd, zodat iedereen bij de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan kan zien wat aanvullend door TenneT en Liander gedaan wordt om tegemoet te komen aan de zorgen rond geluid in deze omgeving. Peutz heeft het effect van een vierde wand om transformatoren en de spoelen onderzocht, zie onderzoek.  Op 24 februari heeft de werkgroep nog aanvullende vragen gesteld. In dit document zijn alle antwoorden verzameld op de opmerkingen en vragen naar aanleiding van het geluidsrapport.

 • Het college van de gemeente Haarlemmermeer heeft besloten om de haalbaarheidsstudie aan de raad voor te leggen. Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond. De locatie voldoet aan de gestelde eisen. Het college van B&W stelt nu de gemeenteraad voor de locatie definitief aan te wijzen. Dat heeft het college op 6 april 2021 besloten. TenneT en Liander zijn blij dat hiermee de volgende stap gezet kan worden voor het oplossen van het stroomtekort in de Haarlemmermeer. TenneT en Liander hopen dat de raad eind april het locatiebesluit neemt zodat het ontwerp bestemmingsplan verder voorbereid kan worden en rond de zomer ter inzage kan worden gelegd. Iedereen heeft dan nog de gelegenheid om op de plannen te reageren. Bekijk hier het raadsvoorstel over het definitief locatiebesluit transformatorstation (pdf)

 • Op donderdag 21 januari organiseerde gemeente Haarlemmermeer samen met TenneT en Liander een online informatiebijeenkomst over het haalbaarheidsonderzoek naar een transformatorstation aan de Incheonweg. Zij hebben deze avond meer dan 140 mensen bijgepraat over de laatste stand van zaken rond het mogelijke transformatorstation in de Haarlemmermeer. De gemeente heeft een voorlopig locatiebesluit genomen voor de Incheonweg bij  Schiphol Logistic Park. Er wordt op dit moment een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar onder andere geluid, elektromagnetische velden en de inpassing in de omgeving. Ook wordt er met de omgeving gesproken over de plannen. De concept onderzoeken staan hieronder in pdf ter inzage.. Mensen kunnen t/m 21 februari een reactie geven op de onderzoeken, via transformatorstation@haarlemmermeer.nl Deze reacties worden meegenomen in het collegebesluit. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad het besluit of het transformatorstation aan de Incheonweg gebouwd mag worden.

 • Op donderdag 28 januari worden direct belanghebbenden bijgesproken. Zij zijn persoonlijk uitgenodigd. U moet zich aanmelden via haarlemmermeer@liander.nl, daarna ontvangt u een link voor de bijeenkomst. In dit document treft u de vragen en antwoorden van de verdiepingssessie van donderdag 28 januari, deze staan ook in het totaal overzicht van alle gestelde vragen en antwoorden.

 • Op 27 november 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer aangekondigd dat ze, samen met TenneT en Liander, gaat onderzoeken of er een transformatorstation kan komen aan de Incheonweg, bij bedrijventerrein Schiphol Logistics Park (SLP) in Rozenburg. De gemeente heeft daarbij de eis gesteld dat het transformatorstation grotendeels in een gebouw wordt opgenomen.

 • De mogelijke locatie voor een transformatorstation ligt aan de zuidkant van de Incheonweg, ongeveer in het midden tussen de Aalsmeerderweg en de Aalsmeerderdijk. De grond waar het om gaat is eigendom van de provincie Noord-Holland. Deze locatie ligt dichtbij de bedrijven die aangesloten moeten worden op het nieuwe transformatorstation. Dat is gunstig omdat de kabels dan korter zijn, zodat er minder schaarse ruimte in de grond nodig is. En met korte kabels is er minder energieverlies.

 • Anders dan bij de plannen voor het eerdere transformatorstation, dichtbij Rijsenhout, is het plan om alle hoogspanningsvelden van een nieuw transformatorstation op deze plek in een gebouw op te nemen in plaats van ze in de open lucht te plaatsen. Het gebouw sluit dan in omvang en uitstraling beter aan bij de bebouwing op Schiphol Logistics Park en neemt minder ruimte in dan wanneer de hoogspanningsvelden in de open lucht staan. Andere delen van de installatie, zoals de transformatoren, komen wel in de open lucht te staan.

 • De locatie aan de Incheonweg heeft nu de voorkeur voor het eerste nieuwe transformatorstation. TenneT, Liander en de provincie Noord-Holland verwachten het eens te kunnen worden over de verkoop van de grond aan TenneT en Liander. De locatie wordt nu verder onderzocht op de haalbaarheid. Dat onderzoek gaat over milieuaspecten, landschappelijke inpassing, geluid, elektromagnetisch velden en techniek. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is ook dat de omgeving wordt gehoord en dat belangen van bewoners en bedrijven worden meegewogen in de inpassing. 

 • Onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is het onderzoeken van de milieukundige kwaliteit van de bodem. Daarom voeren we bodemonderzoek uit op het perceel. U kunt daarom in het gebied medewerkers van Liander en/of ingehuurde partijen tegenkomen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in week 1 van 2021, met een uitloop naar week 2. Mocht u vragen hebben kunt u een e-mail sturen naar: haarlemmermeer@liander.nl