Congestie in Haarlemmermeer

Congestie in Haarlemmermeer

Op steeds meer plekken in het elektriciteitsnet zit ons netwerk aan zijn maximale capaciteit. De voornaamste oorzaken zijn de snelle groei van energie-opwek en de groeiende vraag naar transportcapaciteit van onder meer datacenters en glastuinbouwbedrijven. Alleen klanten met een grootverbruikaansluiting voor elektriciteit ondervinden hier mogelijk gevolgen van.

In veel gebieden, waaronder in de gemeente Haarlemmermeer, dreigt een tekort aan transportcapaciteit. Grootverbruikers kunnen daardoor niet meer worden aangesloten of hun vermogen uitbreiden. In deze gebieden zijn we druk bezig om het elektriciteitsnet uit te breiden, bijvoorbeeld door extra onderstations te bouwen. Maar deze bouwprojecten duren vaak jaren. De vraag naar vermogen groeit sneller dan de snelheid waarmee de uitbreidingen in de netinfrastructuur gerealiseerd kunnen worden. Om te kijken naar tijdelijke oplossingen, heeft Liander onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen in de regio Haarlemmermeer.

Uitkomst congestieonderzoek verdeelstation Haarlemmermeer

Op 28 mei 2019 heeft Liander een vooraankondiging van congestie gedaan voor het verdeelstation Haarlemmermeer. De mogelijkheden voor congestiemanagement zijn onderzocht voor het congestiebied in het gebied ten (zuid)oosten van Hoofddorp, ten zuiden van Schiphol en ten westen van Aalsmeer. Het gaat om de aangeslotenen op het 20 kV netvlak van het onderstation Haarlemmermeer en het daar onder gekoppelde schakelstation Hoofddorp. Het totale gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen in het desbetreffende gebied is 182,7 MVA. Uit het onderzoeken van Liander en DNV GL is gebleken dat congestiemanagement in Haarlemmermeer geen oplossing biedt.

Uitkomst congestieonderzoek verdeelstation Rozenburg

In Schiphol-Rijk is de vraag naar elektriciteit enorm toegenomen. Dat komt onder andere door de groei van bedrijvigheid, zoals datacenters en glastuinbouw, in de regio. Hoofdverdeelstation Rozenburg (nabij Schiphol-Rijk) heeft zijn maximaal beschikbare capaciteit bereikt, waardoor er geen extra vermogen geleverd kan worden. Liander heeft in december 2019 onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van congestiemanagement in het verzorgingsgebied van station Rozenburg. Congestiemanagement biedt geen oplossing in dit gebied.

De resultaten van het congestieonderzoek in de regio vindt u hier:

Onderbouwing resultaat congestieonderzoek

DNV GL heeft, als onafhankelijke partij, na het eerdere congestieonderzoek van Liander nogmaals onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Daarbij zijn opnieuw de klanten benaderd. Door DNV GL is vastgesteld dat het niet mogelijk is een congestiemarkt te realiseren, met de aangeslotenen op het 20 kV-onderstation Haarlemmermeer én de aangeslotenen op 20 kV-schakelstation Hoofddorp. Slechts één aangeslotene was geschikt om marktdeelnemer te worden. De andere aangeslotenen zijn niet geschikt. De datacenters hebben geen afschakelbare belasting en de zonneparken hebben geen stuurbare opwekking. De aangeslotenen hebben allemaal een vergelijkbaar belastingprofiel met weinig variatie. Ook kunnen ze vanwege de contracten met hun afnemers niet variëren in hun verbruik. Wanneer de datacenters maximaal gebruik gaan maken van hun gecontracteerde vermogen dan zal het extra toegekende vermogen dat onder congestiemanagement valt op dagelijkse basis vrijwel niet beschikbaar zijn.

Geen storingsreserve

Liander heeft, na ontheffing van de ACM, de voorwaarde van enkelvoudige storingsreserve losgelaten. Dit heeft tot gevolg dat in het betreffende deelnet van Liander congestiemanagement niet kan worden uitgevoerd zonder dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het bovenliggende net in het geding komt. Er is dan onvoldoende storingsreserve om snelle vermogenswisselingen op te kunnen vangen. Omdat de congestie in dit gebied gekenmerkt wordt door afnemers van elektriciteit zou dit er toe leiden dat bij elke onvoorziene overschrijding klanten in het gebied spanningsloos kunnen raken zonder dat Liander de tijd heeft hier via congestiebiedingen op te acteren.