Netcode versus onderzoek naar congestiemanagement

Netcode versus onderzoek naar congestiemanagement

De nieuwe Netcode heeft ook impact op nieuwe congestiemanagementonderzoeken die Liander gaat doen. Voor alle nieuwe aanvragen die leiden tot congestie doet Liander congestiemanagementonderzoeken volgens de nieuwe code. De eerdere onderzoeken van de gebieden van Liander met congestie voor opwek als voor afname op stationsniveau en in de onderliggende netten worden herhaald op basis van de nieuwe code. 

Liander streeft ernaar om binnen één jaar na publicatie van het definitieve codebesluit het grootste gedeelte van de opwek congestiegebieden onderzocht te hebben, zodat we met behulp van congestiemanagement een tijdelijke oplossing kunnen bieden totdat de netuitbreidingen gerealiseerd zijn. 

Start heronderzoeken congestiegebieden volgens nieuwe Netcode in mei

Liander is al in 2021 met pilots gestart om congestiemanagement volgens de nieuwe spelregels toe te passen en deed eerder al ervaring op met congestiemanagement in Neerijnen volgens de oude Netcode. Deze ervaring draagt eraan bij dat we in mei 2022 konden starten met het heronderzoeken van congestiegebieden (met schaarsteniveau rood) die onder de oude regelgeving zijn onderzocht. In deze gebieden bood congestiemanagement volgens de oude regelgeving geen oplossing. Begin juli 2022 zijn er bij Liander 107 stations met verbruikscongestie en 93 stations met opwekcongestie. 

Start onderzoek nieuwe congestiegebieden volgens nieuwe Netcode in september

Daarnaast is Liander in september 2022 gestart met onderzoek naar congestiemanagement volgens de nieuwe spelregels voor congestiegebieden (met schaarsteniveau oranje) waar nog geen onderzoek naar congestiemanagement volgens de oude regelgeving is gedaan. 

We prioriteren de volgorde van de onderzoeken

Liander ziet verschil in complexiteit in de onderzoeken en prioriteert daarom de onderzoeksvolgorde. Naast de complexiteit proberen we bij de prioritering ook rekening te houden met gebieden waar het toepassen van congestiemanagement de meeste waarde gaat toevoegen. Hierbij wordt rekening gehouden met de periode die overbrugd moet worden tot de daadwerkelijke verzwaring en het aantal transportbeperkingen wat daarbij kan worden opgeheven.

Zodra Liander meer zicht heeft op de planning waarop congestieknelpunten volgens de nieuwe Netcode worden (her)onderzocht, informeren we onze klanten via onze website. Klanten met een gecontracteerd vermogen vanaf 1MW worden via een e-mail of brief geïnformeerd als in hun gebied congestiemanagement (opnieuw) wordt onderzocht.

Veelgestelde vragen

  • Op het moment dat de onderzoeken zijn afgerond komt er duidelijkheid in hoeverre er nog ruimte is voor additionele aansluitruimte. De resultaten van de congestieonderzoeken worden gepubliceerd op de website van de netbeheerders.

    Meer informatie over de lopende congestieonderzoeken van TenneT is hier te vinden. Meer informatie over netcapaciteit en congestiemanagement door Liander is hier te vinden.