Tarieven 2017 voor grootzakelijke klanten

Tarieven grootzakelijk

Hieronder vindt u de tarieven van 2017 voor alle producten en diensten die wij aanbieden.

U kunt ook de pdf's van de periodieke tarieven van 2011 t/m 2017 downloaden.

Bekijk ook de tarieven voor 2018 voor grootzakelijke klanten.

Tarieven 2017 - Stroom en Gas

   • Periodieke tarieven zijn de periodiek terugkerende kosten voor het beheer en onderhoud van een aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf. 

    Voor grootzakelijk klanten onderscheiden we de volgende netwerkkosten:

   • Aansluittarieven 2017 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar) 1

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € excl. btw
    groter dan 2 MVA t/m 5 MVA 560,00
    groter dan 5 MVA t/m 10 MVA 665,00
    groter dan 10 MVA op aanvraag

    Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel2

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in € per meter excl. btw
    groter dan 3 MVA t/m 10 MVA (alleen AC6) 0,15
    groter dan 10 MVA op aanvraag

    1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.
    2 Meerlengte: elke meter boven de standaard lengte van 25 meter aansluitkabel.

   • Aansluittarieven 2017 voor grootverbruikers

    Capaciteit per aansluiting Tarief standaardaansluiting per maand in € excl. btw Toeslag LDE-aansluiting per maand in € excl. btw
    groter dan 3x80A af LS-net 2,77
    groter dan 3x80A en t/m 100kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 10,50 5,25
    groter dan 100kVA t/m 160kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 11,75 5,87
    groter dan 160kVA t/m 630kVA met transformator en LS-meting 1 45,96 22,98
    groter dan 630kVA t/m 1MVA met vermogensschakelaar, transformator en LS-meting 1 45,96 30,71
    groter dan 1MVA t/m 2MVA 89,00
    groter dan 2MVA t/m 5MVA 3 560,00
    groter dan 5MVA t/m 10MVA 3 665,00
    groter dan 10MVA op aanvraag

     

    Periodieke vergoeding voor de meerlengte van de aansluitkabel 2

    Capaciteit per aansluiting Tarief per maand in  € per meter (excl. btw)
    3 MVA t/m 10 MVA 0,15
    groter dan 10 MVA op aanvraag

    1 Exclusief huur transformator
    2 Meerlengte:  het totale aantal meters dat de aansluitkabel langer is dan de standaard lengte van 25 meter .
    3 Geldt ook voor grootverbruikers met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur per jaar. 

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord-, en Zuid-Holland met een HS, HS/MS, TS of TS/MS elektriciteitsaansluiting met een bedrijfstijd van maximaal 600 uur (zakelijke grootverbruikers).

    Transportdienst
    Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw bedrijf. Welk tarief u daarvoor betaalt, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld.

    Indeling in deelmarkten (HS, HS/MS, TS/MS)
    Onder gecontracteerd transportvermogen wordt verstaan: het vermogen dat een afnemer redelijkerwijs verwacht maximaal op enig moment in het jaar nodig te hebben voor het transport van elektrische energie via zijn aansluiting. Het optredende maximale transportvermogen mag de fysieke aansluitcapaciteit niet overschrijden. Gebeurt dit wel, dan dient er overleg plaats te vinden over aanpassing van de aansluiting. Het gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar.

    Het gecontracteerde transportvermogen kan maximaal eenmaal gedurende het jaar naar beneden of boven worden aangepast, indien er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden bij de afnemer die vooraf niet in redelijkheid hadden kunnen worden voorzien. In alle gevallen geldt dat bij overschrijding het gecontracteerde transportvermogen wordt aangepast en de nieuwe waarde geldt voor het gehele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet.

    Opbouw transporttarief
    Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en een variabel deel. Het vaste deel, ‘vastrecht transport’, is een vast bedrag per maand, per energierichting. Als u zowel afneemt als (terug)levert, betaalt u tweemaal vastrecht. Het variabele deel wordt wekelijks berekend op basis van de totale omvang van het gecontracteerde transportvermogen en het gemeten maximum transportvermogen. Het variabele deel betaalt u alleen voor de afname van het net.

    Transporttarieven 2017 voor grootverbruikers (bedrijfstijd maximaal 600 uur per jaar)1

    Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Variabele tarieven - kW contract in € excl. btw Variabele tarieven - kW max. per week in € excl. btw
    TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 0,92 0,71
    TS groter dan 2.000 kW 230,00 0,835 0,70
    HS2 groter dan 2.000 kW 230,00 0,445 0,33

    1 Bedrijfstijd is de totale som getransporteerde kilowatturen in één kalenderjaar gemeten, gedeeld door de maximale gemeten transportcapaciteit in kilowatt in datzelfde jaar.
    2 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV-niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten met een elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère (zakelijke grootverbruikers).

    Transportdienst
    Naast het tarief voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van elektriciteit naar uw organisatie. Welk tarief dat is, hangt af van de deelmarkt (tariefcategorie) waarin u bent ingedeeld.

    Indeling in deelmarkten
    Op basis van uw gecontracteerde transportvermogen delen wij u in een deelmarkt in (zie onderstaande tabel). Voor de transportdienst kan echter niet in een zwaardere categorie worden ingedeeld dan passend is bij het type van de aansluiting, zoals in de tabel 'Periodieke aansluitvergoeding' is beschreven.

    Wijzigen gecontracteerd transportvermogen
    In uw overeenkomst met Liander staat welk vermogen wij voor u reserveren in het elektriciteitsnet. Dit heet ‘gecontracteerd transportvermogen'. Het is het maximale vermogen dat u op enig moment in een kalenderjaar mag afnemen. 

    U kunt uw gecontracteerde transportvermogen wijzigen. Welke regels daarvoor gelden, hangt af van de deelmarkt waarin u bent ingedeeld. U kunt niet kiezen voor een hogere deelmarkt voor transport dan die past bij het type aansluiting. 

    Deelmarkten middenspanning (MS) en midden-/laagspanning (MS/LS) 
    Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor onbepaalde tijd. U mag het transportvermogen op elk moment verhogen, als dit past binnen de capaciteit van uw aansluiting. Verlagen kan onder bepaalde voorwaarden. In de volgende gevallen past Liander uw gecontracteerde waarde aan:

    • U vraagt zelf om een aanpassing van het gecontracteerde transportvermogen. De aanpassing gaat in op de eerste dag van de kalendermaand na de maand waarin u het verzoek deed. Wilt u verlagen? Dat kan alleen als u uw gecontracteerde transportvermogen de afgelopen 12 maanden niet verhoogd heeft.
    • Komt u boven uw gecontracteerde transportvermogen uit? Dan verhogen wij uw gecontracteerde vermogen automatisch. De verhoging gaat in op de eerste dag van de kalendermaand van de overschrijding.
    • U liet uw gecontracteerde transportvermogen naar beneden aanpassen. Maar binnen 12 maanden na dit verzoek overschrijdt u toch de verlaagde waarde. Dan passen wij uw gecontracteerde vermogen met terugwerkende kracht aan naar boven. De verhoging gaat in op de datum dat u de verlaging aanvroeg. Voorbeeld: u vraagt op 1 februari een verlaging aan. Op 1 juli overschrijdt u het vermogen. Dan betaalt u voor het hogere transportvermogen met terugwerkende kracht vanaf 1 februari.

     

    Deelmarkten tussen-/middenspanning (TS/MS), hoog-/middenspanning (HS/MS), tussenspanning (TS) en hoogspanning (HS) 
    Uw gecontracteerde transportvermogen geldt voor een kalenderjaar. U mag het tussentijds één keer verhogen of verlagen. Maar alleen als er sprake is van sterk gewijzigde omstandigheden die u vooraf niet had kunnen voorzien. Vraagt uw installatie meer vermogen dan het gecontracteerde vermogen? Dan overschrijdt u het gecontracteerde vermogen. Wij verhogen dan uw gecontracteerd vermogen automatisch. Het nieuwe vermogen geldt voor het hele kalenderjaar waarin de overschrijding zich voordoet. 

     

    Opbouw transporttarief
    Het transporttarief bestaat uit:

    • een tarief voor vastrecht transport
    • een tarief voor gecontracteerd vermogen
    • een tarief voor het werkelijk getransporteerde vermogen
    • een tarief voor het maximum transportvermogen dat die maand is gemeten
    • een tarief voor de afgenomen hoeveelheid blindenergie

    Voor terugleveren van elektriciteit betaalt u geen transportkosten.

    Transporttarieven 2017 voor grootverbruikers

    Deelmarkt Gecontracteerd transportvermogen Vastrechttarief per maand in € excl. btw Per kWh - hoog in € excl. btw Per kWh - laag in € excl. btw per kWh per maand - kW contract in € excl. btw kW max. mnd in € excl. btw
    LS t/m 50 kW 1,50 0,0350 0,0166 0,46 -
    MS/LS groter dan 50 t/m 136 kW 36,75 0,0093 0,0093 1,87 1,56
    MS groter dan 136 t/m 2.000 kW 36,75 0,0093 0,0093 1,24 1,56
    TS/MS of HS/MS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,84 2,07
    TS groter dan 2.000 kW 230,00 - - 1,67 2,04
    HS1 groter dan 2.000 kW 230,00 - - 0,89 0,98

    1 Het betreft hier HS-netten in Flevoland en Noordwest-Veluwe van Liander. Alle overige netten op 110 kV-150 kV niveau en hoger maken sinds 1 januari 2008 deel uit van het landelijk hoogspanningsnet dat TenneT TSO BV beheert.

   • Voor een nieuwe standaard aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander gelden de volgende eenmalige tarieven.

    Tarieven 2017 nieuwe elektriciteitsaansluiting voor grootverbruikers, inclusief maximaal 25 meter aansluitkabel

    Type aansluiting Tarief standaard aansluiting in € excl. btw
    groter dan 3x80 A tot en met 100 kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 4.195,00
    groter dan 100 kVA tot en met 160 kVA op algemeen voedingspunt 4.700,00
    groter dan 160kVA tot en met 630kVA met transformator en LS-meting 17.880,00
    groter dan 630kVA tot en met 1MVA met transformator en LS-meting 24.570,00
    groter dan 1MVA tot en met 2MVA 35.470,00
    groter dan 2MVA tot en met 5MVA 223.980,00
    groter dan 5MVA tot en met 10MVA 265.990,00
    groter dan 10MVA Op aanvraag
   • Tarieven 2017 tijdelijke aansluiting voor grootverbruikers

    Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
    groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
    groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
   • De tarieven voor een bouwaansluiting exclusief verwijdering voor MS (middenspanning) en LS (laagspanning).

    Tarieven 2017 bouwaansluiting voor grootverbruikers

    Type aansluiting voor MS/LS Tarief excl. btw
    groter dan 3x80 A en t/m 100 kVA Op aanvraag
    groter dan 100 kVA en t/m 160 kVA Op aanvraag
   • Voor een LDE-aansluiting op het elektriciteitsnet van Liander gelden de volgende tarieven.

    Eenmalige tarieven 2017 LDE-aansluiting (terugleveraansluiting)

    Type aansluiting Tarief standaard aansluiting in € excl. btw
    groter dan 3x80 A tot en met 100 kVA aangesloten op algemeen voedingspunt 2.098,00
    groter dan 100 kVA tot en met 160 kVA op algemeen voedingspunt 2.350,00
    groter dan 160kVA tot en met 630kVA met transformator en LS-meting* 8.940,00
    groter dan 630kVA tot en met 1MVA met transformator en LS-meting* 12.285,00
   • Bij verplaatsingen of wijzigingen in elektriciteitsaansluiting groter dan 3x80 ampère, maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'Advies en offerte'

   • Voor het verwijderen van elektriciteitsaansluitingen boven de 3x80 ampère heeft Liander geen standaard tarief. Wij maken hiervoor een afzonderlijke berekening. De facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'Advies en offerte'.

   • Tarieven 2017 storing en herstel elektriciteit

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 1 x 25A gratis gratis
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging > MS Op aanvraag Op aanvraag
    Werkdagen 08.00-20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 77,44 64,00
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 112,29 92,80
    Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44 64,00
    Werkdagen 20.00-22:00 en zaterdagen 08.00 tot 20.00 Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 176,30 145,70
    Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
    Werkdagen 22.00-08.00, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Vervanging zekering hoofdbeveiliging t/m 3 x 80A 108,30 89,50
    Herstellen storing door aanspreken hoofdbeveiliging groter dan 3 x 80A t/m 250A 193,96 160,30
    Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
    Zegelverbreking Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude Op aanvraag Op aanvraag
   • In onderstaande pdf staat een overzicht met daarin de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het elektriciteitsnet. Het afsluiten van aansluitingen tot en met 3x80A kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Tarieven afsluiten en heraansluiten elektriciteit

   • Bij werkzaamheden door derden aan de aansluiting (bijvoorbeeld vervanging van een transformator), waarbij er geen wijziging is van de aansluitcategorie en aansluitconfiguratie.

    Inregeling beveiliging elektriciteit

   • Vrijschakelen elektriciteit

   • Tarieven 2017 meerlengte bij elektriciteitsaansluitingen voor grootverbruikers

    Meerlengte Tarief per meter in € excl. btw
    groter dan 3 x 80 A t/m 100 kVA vanaf secundaire zijde transformator 43,70
    groter dan 100 kVA t/m 160 kVA vanaf secundaire zijde transformator 51,90
    groter dan 160 kVA t/m 630 kVA met LS-meting 108,90
    groter dan 630 kVA t/m 1 MVA met LS-meting 108,90
    groter dan 1 MVA t/m 2,0 MVA 108,90
    groter dan 2 MVA t/m 5,0 MVA 108,90
    groter dan 5 MVA t/m 10,0 MVA 182,00
    groter dan 10 MVA op aanvraag
    • A = ampère
    • LS-meting = meting aan de laagspanningszijde van de MS/LS-transformator
    • kVA = kilovoltampère (elektrisch vermogen)
    • MVA = megavoltampère (elektrisch vermogen)
    • De lengte van de kabel wordt berekend vanaf het dichtstbijzijnde aansluitpunt in het net tot de meteropstelling. Indien deze lengte meer is dan 25 meter, berekenen wij afzonderlijke kosten voor de meerlengte van de kabel volgens onderstaande tabel.
    • Deze tarieven zijn per meter en inclusief normaal graaf- en straatwerk.
    • Voor bijzondere constructies brengen wij extra kosten in rekening.
   • Periodieke tarieven zijn de periodiek terugkerende kosten voor het beheer en onderhoud van een aansluiting en het transport van energie naar uw bedrijf.

    Voor grootzakelijke klanten onderscheiden we de volgende netwerkkosten:

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 m3 (n)/uur en zonder telemetrie meting op basis van uuruitlezing.

    Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

    Aansluitdienst 2017 voor profielgrootverbruikers

    Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt per maand in € exc. btw Tarief Rest van de aansluiting per maand in € exc. btw Totaal
    G40 groter dan 40 t/m 65 8,30 12,11 20,41
    G65 groter dan 65 t/m 100 11,40 18,40 29,80
    G100 groter dan 100 t/m 160 22,80 33,72 56,52
    G160 groter dan 160 t/m 250 22,80 47,68 70,48
    G250 groter dan 250 t/m 400 22,80 76,69 99,49
    G400 groter dan 400 t/m 650 27,09 107,47 134,56
    G650 groter dan 650 t/m 1000 27,09 154,91 182,00

    1 Bent u aangesloten op het lagedruknet? Dan bent u ingedeeld op basis van het type gasmeter van uw gasaansluiting. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar), dan bent u ingedeeld op basis van de door ons vastgestelde capaciteit van uw aansluiting.
    2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 o C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).  

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluitdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een gas aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur met telemetrie meting op basis van uuruitlezing.

    Voor een aansluiting op het gasnet betaalt u een vast bedrag per maand voor het instandhouden van de aansluiting (periodieke aansluitvergoeding, ook wel ‘vastrecht aansluiting’ genoemd). Het tarief is afhankelijk van de capaciteit van uw gasmeter.

    Tarieven 2017 aansluitdienst voor telemetrie grootverbruikers en invoeders

    Type meter1 Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € per maand excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € per maand excl. btw Totaal in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 8,30 12,11 20,41
    G65 groter dan 65 t/m 100 11,40 18,40 29,80
    G100 groter dan 100 t/m 160 22,80 33,72 56,52
    G160 groter dan 160 t/m 250 22,80 47,68 70,48
    G250 groter dan 250 t/m 400 22,80 76,69 99,49
    G400 groter dan 400 t/m 650 27,09 107,47 134,56
    G650 groter dan 650 t/m 1000 27.09 154,91 182,00
    G1000 groter dan 1000 t/m 1600 27,09 193,64 220,73
    G1600 groter dan 1600 t/m 2500 27,09 251,22 278,31
    G2500 groter dan 2500 27,09 378,40 405,49
    groter dan G4000 groter dan 4000 27,09 378,40 405,49
   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur en zonder telemetrie meting op basis van uuruitlezing.

    Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen: vastrecht transport en een vergoeding die afhankelijk is van de capaciteit van de aansluiting.

    Transportdiensttarieven 2017 voor profielgrootverbruikers

    Vastrecht transport Tarief per maand in € excl. btw
    Per aansluiting 1,50

     

    Transporttarieven 2017 voor profielgrootverbruikers

    Afnemersgroep1 Capaciteit in Nm3/h Tarief per maand in € excl. btw
    G40 groter dan 40 t/m 65 93,60
    G65 groter dan 65 t/m 100 152,10
    G100 groter dan 100 t/m 160 234,00
    G160 groter dan 160 t/m 250 374,40
    G250 en groter groter dan 250 585,00

    1 De capaciteit van uw gasaansluiting is afhankelijk van het type meter dat u heeft en de druk waarin uw gasverbruik wordt gemeten. Als u bent aangesloten op het hogedruknet (groter dan 200 millibar) én uw gasverbruik wordt gemeten in de hogedruk, geldt voor de aansluit- en transportdienst een hoger tarief dan volgens de tabel.
    2 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0 o C) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’). 

     

   • Dit is het overzicht van de tarieven voor de transportdienst voor onze klanten in Flevoland, Friesland, Gelderland en Noord- en Zuid-Holland met een aansluitcapaciteit groter dan 40 Nm3/uur 1 met telemetrie meting op basis van uuruitlezing.

    Naast de vergoeding voor de aansluiting betaalt u ook voor het transport van gas naar uw bedrijf of instelling. Het transporttarief bestaat uit twee delen, een vast en variabel deel. Het vastrecht transport is een vast bedrag per maand. Het variabele deel wordt maandelijks berekend op basis van de totale omvang van de gecontracteerde transportcapaciteit.

    Transportdienst tarieven 2017 voor telemetrie grootverbruikers

    Het transport van gas vindt plaats onder hoge of lagedruk. Voor beide drukniveaus zijn afzonderlijke tarieven vastgesteld.

    De gecontracteerde transportcapaciteit wordt vastgesteld per aansluiting (EAN-code). Bij overschrijding van de gecontracteerde transportcapaciteit wordt de overschrijding van de contractwaarde in rekening gebracht tegen hetzelfde tarief dat voor de gecontracteerde transportcapaciteit geldt, met terugwerkende kracht tot 1 januari van het kalenderjaar.

    Vastrecht transport Tarief in € per maand excl. btw
    Per aansluiting 68,04
    Gecontracteerde capaciteit Per Nm3/h in € per maand excl. btw
    Hoge druk 1,61
    Lage druk 1,61

    Aanpassing gecontracteerde transportcapaciteit

    Uw gecontracteerde transportcapaciteit geldt voor onbepaalde tijd. Op schriftelijk verzoek wordt uw gecontracteerde capaciteit aangepast, indien:

    • U verzoekt om verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verlaging.
    • U verzoekt om verlaging van de gecontracteerde transportcapaciteit na minimaal 12 maanden na een eerdere verhoging.
    • Liander op de gewenste termijn over voldoende transport capaciteit kan beschikken.
    • U bereid bent een door Liander vast te stellen bijdrage te betalen voor de aanpassing van de transportcapaciteit in het netwerk van Liander, die wordt uitgevoerd op een door haar aangegeven redelijke termijn.

    Een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit is van kracht met ingang van de maand volgend op de instemming met en uitvoering van het verzoek door Liander.

    Overschrijding gecontracteerde transportcapaciteit
    Overschrijding betekent dat de gemeten transportcapaciteit hoger is dan de gecontracteerde transportcapaciteit (de contractwaarde). Het verschil bepaalt de overschrijding.

    Het tarief voor overschrijding 2 van de contractwaarde bestaat uit twee delen; het tarief voor de maand waarin zich de overschrijding heeft voorgedaan en het tarief voor de in het betreffende kalenderjaar nog resterende maanden.

    Indien zich in hetzelfde kalenderjaar opvolgende overschrijdingen voordoen, wordt alleen een aanvullend tarief in rekening gebracht indien de opvolgende overschrijdingen hoger zijn geweest dan de voorgaande. In dat geval dient als uitgangspunt voor de aanvullende berekening het verschil tussen de opvolgende overschrijding minus de eerste overschrijding, die aanleiding was voor het heffen van een tarief voor overschrijding van de contractwaarde. Een verhoging van de gecontracteerde transportcapaciteit heeft geen terugwerkende invloed op het in rekening gebrachte tarief.

    Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding:

    • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de maand van overschrijding wordt bepaald door de overschrijding te vermenigvuldigen met het aantal kalendermaanden vanaf 1 januari tot en met de maand van de overschrijding. Het product wordt vermenigvuldigd met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur (hogedruk of lagedruk).
    • Indien zich een overschrijding voordoet na een aanpassing van de gecontracteerde transportcapaciteit in hetzelfde kalenderjaar, dan wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde berekend vanaf het van kracht worden van deze nieuwe gecontracteerde transportcapaciteit.

    Berekening van het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar:

    • Het tarief voor overschrijding van de contractwaarde voor de nog resterende maanden van het kalenderjaar wordt bepaald door de zich voorgedane overschrijding maandelijks te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde transporttarief per Nm3 per uur.
    • Indien in een kalenderjaar de aansluiting wordt afgesloten door uw opzegging overeenkomstig de voorwaarden, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde toegepast tot en met de maand van afsluiting.
    • Indien in een kalenderjaar de gecontracteerde capaciteit is verlaagd na een overschrijding, wordt het tarief voor overschrijding van de contractwaarde blijvend in rekening gebracht voor de resterende kalendermaanden.

    1 Definitie Normaal kubieke meter gas Nm3: De hoeveelheid gas die bij een temperatuur van 273,15 K (0oC) en een absolute druk van 1,01325 bar, technisch vrij van waterdamp is, een volume van één (1) kubieke meter inneemt en een calorische bovenwaarde heeft van 35,17 MJ (‘Groningen Gas’).
    2 Het tarief voor de overschrijding is gelijk aan het tarief voor de gecontracteerde transportcapaciteit.               

    Gebruik gas voor tuinbouwdoeleinden

   • Voor het beschikbaar stellen en houden van de gecontracteerde transportcapaciteit voor invoeders voor gas zijn op grond van besluiten van de ACM geen vergoedingen verschuldigd.

   • Voor een nieuwe standaardaansluiting op het gasnet geldt een eenmalig aansluittarief. Het tarief is afhankelijk van de grootte van de aansluiting, de lengte van de aansluitleiding, de doorlaatcapaciteit van de gasmeter en de netdruk bij de aansluiting:

    • Bij een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het lage druk-net (LD-net).
    • Bij een aansluitcapaciteit van boven de 160 Nm3/h maakt Liander een aansluiting op het hoge druk-net (HD-net).
    • Voor aansluitingen vanaf 100 t/m 160 Nm3/h is het afhankelijk van de betreffende situatie of de aansluiting op het LD-net of het HD-net wordt gemaakt.

    Aansluitingen op het HD-net met een aansluitcapaciteit kleiner dan 100 Nm3/h maken wij alleen als er in de omgeving geen LD-net beschikbaar is. 

    Tarieven 2017 nieuwe lage-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € excl. btw1 Totaal in € excl. btw1
    G40 groter dan 40 t/m 65 2.093,00 1.446,00 3.539,00
    G65 groter dan 65 t/m 100 2.093,00 1.446,00 3.539,00
    G100* groter dan 100 t/m 160 3.578,00 3.465,00 7.043,00

    1 Dit tarief is exclusief de kosten per meter (€ 91,40 excl. btw, bij lengtes tussen 0 t/m 300 meter) voor de aansluitleiding.

    Tarieven 2017 nieuwe hoge-druk gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief Aansluitpunt in € excl. btw Tarief rest van de aansluiting in € excl. btw1 Totaal in € excl. btw1
    G40 groter dan 40 t/m 65 2.093,00 12.956,00 15.049,00
    G65 groter dan 65 t/m 100 2.093,00 12.956,00 15.049,00
    G100 groter dan 100 t/m 160 3.578,00 14.060,00 17.638,00
    G160 groter dan 160 t/m 250 3.578,00 15.667,00 19.245,00
    G250 groter dan 250 t/m 400 3.578,00 16.320,00 19.898,00
    G400 groter dan 400 t/m 650 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
    G650 groter dan 650 t/m 1000 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
    G1000 groter dan 1000 t/m 1600 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
    G1600 groter dan 1600 t/m 2500 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
    G2500 groter dan 2500 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
    groter dan G4000 groter dan 4000 4.278,00 op aanvraag op aanvraag
   • Bij verplaatsingen of wijzigingen van de gasaansluiting maken wij een afzonderlijke calculatie. Facturatie vindt plaats op basis van de werkelijke kosten. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'advies en offerte'

   • De kosten voor het verwijderen van uw gasaansluiting hangen af van de nominale gasdruk van de aansluiting en het type gasmeter dat u heeft. Bij het verwijderen van uw gasaansluiting herstellen we het aansluitpunt en verwijderen we de aansluitleiding en de meet-en regelinstallatie. Liander zorgt voor het afvoeren van de gedemonteerde materialen. Ons uitgangspunt is dat we de aansluitleiding in zijn geheel verwijderen. Op uw verzoek laten we de aansluitleiding op uw terrein drukloos achter. We stellen uw meetbedrijf op de hoogte van het verwijderen van de gasaansluiting. Het meetbedrijf is verantwoordelijk voor het demonteren van de meter.

    Tarieven 2017 verwijdering gasaansluiting voor grootverbruikers

    Gasmeter Capaciteit in Nm3/h Tarief in € excl. btw
    G40 t/m G65 lage druk (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 40 t/m 100 1.612,00
    G100 lage druk (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 100 t/m 160 1.612,00
    >G100 (aansluitpunt + klantinstallatie) Vanaf 160 1.612,00
    Lage druk aansluitleidingen G40 en groter (tarief per meter) 57,20

     1 Tarief geldt per adres voor het verwijderen van individuele lagedruk-gasaansluitingen (t/m 200mbar), aangesloten op het lagedruk gasnet van Liander. U krijgt vooraf een offerte die u aanvraagt via het formulier 'offerte-aanvraag'. Hier kunt u ook een offerte aanvragen voor het verwijderen van een gasaansluiting op het hogedruk gasnet van Liander. Het tarief geldt alleen als er geen verontreinigde grond aanwezig is. Als dit wel het geval is, worden er werkelijke kosten in rekening gebracht.

    Voor grootverbruikaansluitingen kunnen ingrijpende werkzaamheden noodzakelijk zijn en is vooraf een opdracht voor de werkzaamheden noodzakelijk. Een spoedaanvraag is hiervoor normaal gesproken niet mogelijk.

    Deze tarieven zijn indicatief en gebaseerd op een berekening van de meest voorkomende (standaard)situatie.

    Tarieven verwijderen energieaansluiting

    Tarieven voor het verwijderen van de elektriciteitsaansluiting

   • Tarieven 2017 storing en herstel gas

    Storing op Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Alle dagen Storingsmelding en verhelpen storing gratis gratis
    Werkdagen 08.00-20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 77,44 64,00
    Werkdagen 20.00-22.00 uur en zaterdagen 08.00 tot 20.00 uur Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50
    Werkdagen 22.00-08.00 uur, zaterdagen 20.00 tot 08.00 en zon- en feestdagen Storingsmelding binneninstallatie 1 108,30 89,50

    Tarieven 2017 voor herstel zegelverbreking

    Omschrijving Tarief in € incl. btw Tarief in € excl. btw
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking 55,17 45,60
    Verzegeling na onrechtmatige zegelverbreking plus constatering fraude op aanvraag op aanvraag

    1 De binneninstallatie is de verantwoordelijkheid van de afnemer. Wij verrichten hieraan geen werkzaamheden. De afnemer dient zich hiervoor te wenden tot zijn installateur. Wanneer de afnemer voor een storing in de binneninstallatie een monteur van Liander laat komen, verricht deze geen werkzaamheden aan de binneninstallatie. De afnemer is voor het monteursbezoek toch een vergoeding verschuldigd in verband met het voorrijden. Als er een monteur langskomt na een gasluchtmelding, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

    Storing en herstel

   • In onderstaand overzicht ziet u de tarieven voor het af- en weer aansluiten van aansluitingen op het gasnet. Het afsluiten van aansluitingen t/m 40 Nm3/h kan uitsluitend door een energieleverancier worden aangevraagd. In bepaalde situaties kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Afhankelijk van de wijze en de reden van afsluiting worden de kosten hiervoor in rekening gebracht bij de opdrachtgever of de aangeslotene.

    Afsluiten en heraansluiten gas