Nijmegen-Noord

Nijmegen Noord

In De Waalsprong in Nijmegen-Noord is veel vraag naar elektrisch vermogen. In korte tijd zijn er duizenden woningen gebouwd en een groot industrieterrein (Park 15). Windpark Nijmegen Betuwe is klaar en er volgen nog meer zonneweides en windmolens. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het elektriciteitsnet en kunnen gevolgen hebben voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting. Het verdeelstation dat in Nijmegen-Noord elektriciteit levert, zit vrijwel aan zijn maximale capaciteit.

Zakelijke klanten: meld uw plannen zo snel mogelijk

Hoe eerder wij op de hoogte zijn van de plannen van al onze klanten in dit gebied, hoe beter wij kunnen inspelen op de capaciteitsvragen. Bent u een zakelijke klant die in dit gebied een grootverbruikaansluiting wil aanvragen? Of bent u een zakelijke klant die binnenkort meer vermogen wil hebben op uw bestaande grootverbuikaansluiting? Meld uw plannen dan zo snel mogelijk bij ons via Mijn Liander.  U kunt ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan optie 1.

Wat doet Liander?

Er komt een nieuw verdeelstation in Nijmegen-Noord om aan de toekomstige vraag naar elektrisch vermogen te kunnen voldoen. Naar verwachting is dit station in 2023 klaar voor gebruik.

In 2018 zijn we in Nijmegen-Noord gestart met de flexibiliteitsmarkt. Hiermee worden vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar afgestemd en kunnen we hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet voorkomen.

Omdat de vraag naar capaciteit in dit gebied verdubbeld is, levert de flexmarkt nu onvoldoende vermogen om de periode te overbruggen tot het nieuwe verdeelstation klaar is. Daarom werken we elke dag aan verschillende oplossingen om extra capaciteit te genereren. Naast de flexmarkt kijkt Liander ook naar het beter benutten van het bestaande net, naar de aanleg van extra kabels die passen binnen de toekomstige energievoorziening in het gebied en naar de mogelijkheid bij zakelijke klanten om minder elektriciteit af te nemen om zo het net te ontlasten. Dit laatste wordt congestiemanagement genoemd.

Onderzoek congestiemanagement

Liander heeft een vooraankondiging gedaan van de mogelijkheid tot structurele congestie. Deze melding is hier te vinden en is ook naar de ACM gestuurd. Liander onderzoekt nu de mogelijkheden om te kijken of congestiemanagement ruimte kan scheppen op het elektriciteitsnet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Voor het opwekken en terugleveren van energie aan het net in Nijmegen-Noord, is er op dit moment voldoende capaciteit. We hebben rekening gehouden met alle plannen die in het gebied bekend zijn.

 • Er zijn meerdere redenen waarom we het elektriciteitsnet niet onmiddellijk en overal tegelijkertijd kunnen uitbreiden.

  Op het moment dat wij keuzes hebben gemaakt en weten waar we in het net gaan investeren, dan gaan we in overleg met bijvoorbeeld gemeentes en provincies. Deze moeten soms bestemmingsplannen aanpassen en altijd moeten we vergunningen aanvragen. Dat kost tijd; vaak een aantal jaren.

  Het geld dat wij uitgeven, is maatschappelijk geld. Dus maken we zorgvuldige afwegingen over hoe en waar we dat geld aan uitgeven. De kabels in het net moeten 40 jaar blijven liggen en zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Daarmee houden we het net betaalbaar.

 • De vraag naar het terugleveren van energie in Nijmegen-Noord neemt sneller toe dan de tijd die nodig is om het net aan te passen. Het elektriciteitsnet overal verzwaren, is daarnaast onbetaalbaar. Om het energienet toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen we dus naar andere opties moeten kijken. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van de beschikbare capaciteit in het net. Vergelijk het met het uitbreiden van een snelweg. Dat gebeurt ook niet altijd en overal waar het druk is. Soms wordt er ergens anders een extra weg aangelegd om het verkeer te ontlasten. Of worden er verkeerslichten gebruikt om tijdens de spits het verkeer te doseren.

 • Als er overbelasting van het net ontstaat, dan is er kans op storingen voor bedrijven die aangesloten zijn op het verdeelstation waar de maximale capaciteit is bereikt.

 • Op plekken waar we zien dat het net de maximale capaciteit gaat bereiken, is het nodig om het elektriciteitsnet uit te breiden of te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit. Om dit mogelijk te maken, investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Het realiseren van extra capaciteit in het net, duurt wel een aantal jaren.

 • Voor consumenten zijn er geen gevolgen. Gepland woningbouw gaat door. Deze plannen hebben wij al meegenomen in onze capaciteitsplanning.

 • In 2023 is naar verwachting het nieuwe verdeelstation gereed.

  • In Nijmegen-Noord is een flexibiliteitsmarkt.

  Daarnaast onderzoeken wij de volgende mogelijkheden:

  • 'Slim schakelen’ van klanten naar andere delen van het elektriciteitsnet (flexnet)
  • Uitbreiding van de flexmarkt
  • Kabels leggen naar een ander verdeelstation
  • Reservecapaciteit die we gebruiken voor onderhoud en storingen, kunnen we mogelijk inzetten voor capaciteit voor klanten.
 • De bouw van een verdeelstation kan 7 jaar duren. Twee jaar voor de daadwerkelijke bouw en meerdere jaren voor de vergunningen en mogelijke beroep- en bezwaarschriften.

 • In een flexmarkt stemmen we vraag en aanbod van elektriciteit bij piekmomenten - zoals in de winter - op elkaar af.

 • De flexmarkt helpt zeker voor het beter afstemmen van vraag en aanbod van elektriciteit. De vraag naar elektriciteit is echter zo sterk toegenomen dat dit niet afdoende is.

 • De flexmarkt in Nijmegen-Noord loopt tot eind 2022, met een optie van een jaar verlenging. Als het elektriciteitverdeelstation in 2023 klaar is, sluit dit op elkaar aan.

 • Congestiemanagement is een middel dat netbeheerders, op basis van de Netcode Elektriciteit, kunnen inzetten als in een specifieke regio structureel meer transportcapaciteit gevraagd wordt dan in het net beschikbaar is. Doel van congestiemanagement is om de nog wel beschikbare transportcapaciteit zo eerlijk en efficiënt mogelijk te verdelen over alle afnemers. Hiertoe doet een netbeheerder op het moment dat een tekort dreigt een oproep aan aangesloten partijen om minder elektriciteit in te voeden of af te nemen, en zo het net te ontlasten. Marktpartijen geven vervolgens aan tegen welke prijs zij bereid zijn dit te doen. Dit systeem kan alleen werken als in het congestiegebied voldoende partijen zijn die een stuurbare opwek of vraag hebben.

 • Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de toepassing van congestiemanagement, zoals beschreven in de wetgeving. Dit is een systeem waarbij de netbeheerder aangeslotenen verzoekt om  biedingen te doen om hun gevraagde transportvermogen aan te passen als de gevraagde capaciteit de veilige beschikbare transportcapaciteit overschrijdt. Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of congestiemanagement nettechnisch en bedrijfsvoeringstechnisch mogelijk is en of de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten en van het transport van elektriciteit over de netten op de meest doelmatige wijze gewaarborgd wordt. Daarnaast wordt gekeken of er voldoende potentiele deelnemers zijn, of die deelnemers voldoende flex op het juiste moment kunnen aanbieden en hoe lang het duurt om het systeem op te zetten.

 • Nee, congestiemanagement is een tijdelijke oplossing. De enige structurele oplossing voor fysieke congestie is investeren in uitbreiding van de elektriciteitsnetten.