Haarlemmermeer

Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer laat een sterke economische groei zien. De regio is populair bij datacenters door haar ligging bij Schiphol en de goede verbindingen met internet. Deze datacenters vragen enorm veel elektriciteit. Daarnaast groeit de tuinbouw hier ook sterk en heeft de gemeente Haarlemmermeer veel plannen voor woningbouw.

Explosieve groei zorgt voor grote vraag naar elektriciteit

Door deze explosieve groei is de beschikbare capaciteit in het elektriciteitsnetwerk niet meer voldoende. Dit kan gevolgen hebben voor zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting.

Locatie gezocht voor nieuw verdeelstation

TenneT en Liander willen een nieuw elektriciteitsverdeelstation realiseren in het gebied rond de rijksweg A4 tussen Hoofddorp en Rijsenhout. Het nieuwe station wordt aangesloten op het elektriciteitsnet met een ondergrondse kabel vanaf de verdeelstations Vijfhuizen in Haarlemmermeer en Nieuwe Meer in Amsterdam. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor het nieuwe elektriciteitsverdeelstation. Ondertussen werken wij al aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet in Haarlemmermeer. U kunt er meer over lezen op onze website.

Elektriciteit voor lopende contracten

Tot het net is uitgebreid, kampen we met schaarste aan transportcapaciteit. Nieuwe zakelijke klanten moeten helaas wachten totdat het net voldoende is uitgebreid. Klanten met een contract kunnen uitbreiden tot het maximum van hun contract. Liander zoekt ondertussen naar slimme oplossingen om het bestaande net nog beter te benutten.

Uitkomst onderzoek congestiemanagement Haarlemmermeer

Op 28 mei 2019 heeft Liander een vooraankondiging van congestie gedaan voor een gebied in de gemeente Haarlemmermeer. Conform de Netcode artikel 9.5 is Liander een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor congestiemanagement. Liander heeft DNV GL gevraagd om onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden van congestiemanagement in het betreffende deel van het net van Liander.

De mogelijkheden voor congestiemanagement zijn onderzocht voor het congestiebied in de gemeente Haarlemmermeer, een gebied ten (zuid)oosten van Hoofddorp, ten zuiden van Schiphol en ten westen van Aalsmeer.  Het gaat om de aangeslotenen op het 20 kV netvlak van het onderstation Haarlemmermeer en het daar onder gekoppelde schakelstation Hoofddorp.

Het actuele totale gecontracteerde en beschikbaar gestelde transportvermogen in het desbetreffende gebied is 176 MVA + 6,7 MVA op last van een gerechtelijk vonnis.

Uit het onderzoek van Liander en DNV GL is gebleken dat congestiemanagement in Haarlemmermeer geen oplossing biedt. De belangrijkste redenen worden hieronder vermeld:

DNV GL heeft na het eerdere congestie onderzoek van Liander, als onafhankelijke partij nogmaals onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van congestiemanagement. Daarbij zijn opnieuw de klanten benaderd. Door DNV GL is vastgesteld dat met de aangeslotenen op het 20 kV-onderstation Haarlemmermeer én de aangeslotenen op 20 kV-schakelstation Hoofddorp het niet mogelijk is een congestiemarkt te realiseren. Slechts één aangeslotene zou vanwege de aard van zijn belasting marktdeelnemer kunnen worden. De andere aangeslotenen kunnen niet omdat ze als datacenters geen afschakelbare belasting hebben vanwege meerjarencontracten van deze data centers met hun klanten en de omgevingsvergunningen hen verhinderen deel te nemen, of omdat ze, ingeval van de zonneparken geen stuurbare opwekking hebben.

De aangeslotenen hebben allemaal een vergelijkbaar belastingprofiel met weinig variatie. Ook kunnen ze vanwege de contracten met hun afnemers niet variëren in hun verbruik. Wanneer de datacenters maximaal gebruik gaan maken van hun gecontracteerde vermogen dan zal het extra toegekende vermogen dat onder congestiemanagement valt op dagelijkse basis vrijwel niet beschikbaar zijn.

Liander heeft na ontheffing van de ACM de enkelvoudige-storingsreserve voorwaarde losgelaten.  Dit heeft tot gevolg dat in het betreffende deelnet van Liander congestiemanagement niet kan worden uitgevoerd zonder dat de veiligheid en betrouwbaarheid van het bovenliggende net in het geding komt. Er is dan onvoldoende storingsreserve om snelle vermogenswisselingen op te kunnen vangen. Omdat de congestie in dit gebied gekenmerkt wordt door afnemers van elektriciteit zou dit er toe leiden dat bij elke onvoorziene overschrijding klanten in het gebied spanningsloos kunnen raken zonder dat Liander de tijd heeft hier via congestiebiedingen op te acteren.

Aangezien congestiemanagement geen oplossing biedt, vervalt hiermee de vooraankondiging en zullen voor het desbetreffende gebied geen aanvullende eisen voor congestiemanagement gaan gelden.