Flevopolder

Flevopolder

Op sommige plekken groeit het aanbod van (duurzame) energie sneller dan dat Liander de elektriciteitsnetten kan aanpassen. Voor bestaande klanten (bedrijven en particulieren)  in de Flevopolder (en in de Noordoostpolder) zijn er geen consequenties, zolang zij geen nieuwe elektriciteitsopwek realiseren. Het leveren van energie aan bestaande klanten is gewoon mogelijk. Bestaande klanten (bedrijven en particulieren) kunnen energie blijven afnemen zoals ze gewend zijn.

Grootzakelijk terugleveren: neem zo vroeg mogelijk contact met ons op

Op bepaalde locaties in de Flevopolder is er niet voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren. Hierdoor is het nodig om een tijdelijke (gedeeltelijke) transportbeperking op te leggen voor bestaande en nieuwe klanten die meer duurzame energie willen opwekken. Een transportbeperking houdt in dat de klant wel een aansluiting heeft, maar dat het tijdelijk niet mogelijk is om de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.

Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor nieuwe zonne- en windparken. Dat vinden wij heel vervelend. Wilt u een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie realiseren? Neem dan zo vroeg mogelijk contact met ons op. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

 • Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.
 • Voor algemene vragen kunt u ook bellen met onze grootzakelijke klantenservice via 088 542 63 62, en daarna in het keuzemenu kiezen voor optie 2 en dan weer optie 2.
 • Klanten met een eigen relatiemanager kunnen ook contact met hem of haar opnemen.

Terugleveren particulieren: meld uw zonnepanelen bij energieleveren.nl

Bent u een particuliere of een zakelijke klant met een kleinverbruikaansluiting (dat is een aansluiting tot 3 x 80 Ampère)? Dan is het nodig dat u deze opwekinstallatie aanmeldt via www.energieleveren.nl. Op deze manier blijven wij zicht houden op de groei van zonne-energie in de Flevopolder en kunnen we tijdig maatregelen nemen om de netten te versterken, zodat teruglevering mogelijk blijft. 

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op?

Om de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de Flevopolder mogelijk te maken, zijn we op diverse plekken gestart met werkzaamheden om het elektriciteitsnet uit te breiden of zijn we bezig met de plannen hiervoor. Concreet betekent dit dat we een aantal elektriciteitsverdeelstations gaan uitbreiden. Het duurt vaak een aantal jaar voordat dit klaar is. Daarnaast bekijkt Liander welke innovaties en oplossingen er mogelijk zijn in de Flevopolder om uitbreidingen van het net te voorkomen.

Windmolens aansluiten op hoogspanningsnet TenneT

In de Flevopolder gaan een aantal oude windmolens weg. Nieuwe windmolens die daarvoor in de plaats komen, krijgen een directe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Voor het gebied rondom Zeewolde en in mindere mate rondom Lelystad en Dronten, komt daarmee in de periode 2022 – 2026 capaciteit beschikbaar in het netwerk van Liander.

Uitbreidingen elektriciteitsverdeelstations

Samen met TenneT werken we aan uitbreidingen aan de elektriciteitsverdeelstations om windplannen mogelijk te maken en extra capaciteit beschikbaar te krijgen voor duurzame opwek (zon) en datacenters in dit gebied. De uitbreidingen op elektriciteitsverdeelstations in Dronten en Zeewolde zijn naar verwachting in 2022 respectievelijk 2024 gerealiseerd. Hiermee komt er op beide locaties 80 MVA extra aan capaciteit beschikbaar. Tegelijkertijd worden voor het elektriciteitsverdeelstation in Lelystad de mogelijkheden beschouwd om eveneens de capaciteit uit te breiden met 80 MVA om daarmee nieuwe zonneparken aan te kunnen sluiten. In de praktijk betekent het realiseren van 80 MVA dat er ruimte komt voor ongeveer 115 voetbalvelden zonnepanelen. Dat is een vermogen om bijvoorbeeld 32.000 woningen van energie te kunnen voorzien.

Nieuwe elektriciteitsverdeelstations

Ondanks deze uitbreidingen blijft het een uitdaging om aan te sluiten bij de ambities voor opwek van energie in Flevoland. Deze ambities overstijgen de mogelijkheden voor uitbreidingen op de bestaande locaties. Voor de middellange termijn onderzoekt Liander daarom ook de mogelijkheden voor nieuwe elektriciteitsverdeelstations. Dit proces verloopt echter veel minder snel dan de aanleg van zonneparken. Het proces is vergelijkbaar met het aanleggen van een nieuwe snelweg; hier gaan vele jaren van procedure, engineering en uitvoering overheen.

Onderzoek naar mogelijkheden congestiemanagement

Daarnaast onderzoekt Liander ook of het mogelijk is om klanten op ons verzoek tijdelijk minder vermogen terug te laten leveren. Dit zou kunnen door het toepassen van congestiemanagement volgens de Netcode Elektriciteit. Momenteel worden de mogelijkheden van toepassing van congestiemanagement onderzocht. De uitkomst van het onderzoek wordt op Liander.nl gepubliceerd. We zullen daarvoor in aanmerking komende aangeslotenen individueel benaderen.

Oplossing voor klanten met uitsluitend teruglevering

Het elektriciteitsnet van Liander is ‘redundant’ (dubbel) aangelegd waarbij extra kabels en componenten aanwezig zijn om bij een storing het elektriciteitstransport sneller te herstellen. Bij een storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld. Ook is onderhoud aan het elektriciteitsnet mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten. Dat dubbel aanleggen kun je zien als een extra rijbaan die gebruikt kan worden tijdens file.

Normaal gesproken zetten we die extra rijbaan niet in voor nieuwe aanvragen of uitbreidingen voor een elektriciteitsaansluiting. Het is namelijk onze reserve. Op de elektriciteitsverdeelstations in Flevopolder gaan we die ruimte in het elektriciteitsnet nu wel inzetten voor partijen die energie willen opwekken en terugleveren.

Zo ontstaat de situatie dat er elektrisch vermogen beschikbaar is voor nieuwe klanten die een aansluiting aanvragen waarop ze alleen terugleveren. En proberen we ruimte te houden voor groei in teruglevering bij bestaande klanten. Dit betekent wel dat de ‘rijbaan’ (die extra capaciteit dus) nodig is op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer Liander onderhoud aan het net moet plegen. In zo’n geval is zal Liander de opwekinstallatie van de klant op afstand afschakelen.

Unieke proef met opwekcontainer in Almere

In Flevoland start een bijzondere proef met een zogenaamde opwekcontainer, die het mogelijk maakt om nieuwe zonneweides snel aan te sluiten met een eenvoudige aansluiting. Als deze proef slaagt zou dit voor andere zonneparken een goede oplossing kunnen bieden.

Veelgestelde vragen

 • Door het toenemende gebruik van elektriciteit en de enorme groei van het lokaal opwekken van elektriciteit, is op sommige plekken in het net de maximale capaciteit bereikt en kunnen we daar tijdelijk niet nog meer vermogen gaan transporteren. In deze gevallen is het noodzakelijk om tijdelijk een transportbeperking op te leggen. Dit kan voorkomen bij nieuwe grootverbruikers en bij bestaande grootverbruikaansluitingen die meer vermogen willen gaan gebruiken dan ze tot dan toe deden.

  Dat betekent dat er wel een mogelijkheid is om een aansluiting te laten realiseren, maar er is tijdelijk niet de mogelijkheid om de volledige capaciteit van deze aansluiting te benutten.

  Liander kan een transportbeperking opleggen aan zakelijke klanten met een grootverbruikaansluiting. Het geldt niet voor particulieren. Wij realiseren ons dat dit gevolgen kan hebben voor toekomstige bedrijfsplannen en dat vinden wij heel vervelend.

 • We gaan als samenleving steeds meer over op duurzame energiebronnen. Zo wordt op steeds meer plekken in Flevoland duurzame energie opgewekt door bijvoorbeeld zon en/ of wind. Niet alleen consumenten doen dat, er komen ook steeds meer bedrijven die overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat vindt al op grote schaal plaats met de vele windmolens. Daarnaast neemt het aantal aanvragen voor zonneparken toe.  Al deze duurzaam opgewekte energie moet teruggeleverd worden aan het elektriciteitsnet wat niet overal lukt doordat het  elektriciteitsnet oorspronkelijk is ontworpen om stroom van gas- en kolencentrales naar de gebruikers te transporteren en niet voor grootschalige decentrale levering én teruglevering van energie.

 • Om opgewekte energie te kunnen gebruiken, is een elektriciteitsaansluiting nodig. Die geeft namelijk toegang tot het elektriciteitsnet. En dat niet alleen: de opgewekte stroom moet in het net zelf getransporteerd worden. Daar is transportcapaciteit voor nodig; dat is ruimte in het elektriciteitsnet. Afhankelijk van de kabel die op een bepaalde plek in het net ligt, kan er een bepaalde capaciteit door die kabel heen vervoerd worden. Op sommige plekken wordt er meer energie opgewekt dan waar de bestaande kabels voor gemaakt zijn. Die kabels liggen namelijk al tientallen jaren in de grond en zijn destijds gemaakt om veel minder energie door te laten. Dat was vroeger voldoende, maar nu niet meer. Daarom is het nodig dat we dikkere kabels in de grond leggen of andere slimme oplossingen ontwikkelen.

 • Er zijn meerdere redenen waarom we het elektriciteitsnet niet onmiddellijk en overal tegelijkertijd kunnen uitbreiden.

  Op het moment dat wij keuzes hebben gemaakt en weten waar we in het net gaan investeren, dan gaan we in overleg met bijvoorbeeld gemeentes en provincies. Deze moeten soms bestemmingsplannen aanpassen en altijd moeten we vergunningen aanvragen. Dat kost tijd; vaak een aantal jaren.

  Het geld dat wij uitgeven, is maatschappelijk geld. Dus maken we zorgvuldige afwegingen over hoe en waar we dat geld aan uitgeven. De kabels in het net moeten 40 jaar blijven liggen en zo optimaal mogelijk hun werk kunnen doen. Daarmee houden we het net betaalbaar.

 • Op plekken waar we zien dat het net de maximale capaciteit gaat bereiken, is het nodig om het elektriciteitsnet uit te breiden of te verzwaren. Dit betekent meer en dikkere elektriciteitskabels in de grond en/of extra verdeelstations voor elektriciteit. Om dit mogelijk te maken in de Noordoostpolder, investeert Liander in het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Het realiseren van extra capaciteit in het net, duurt wel een aantal jaren.

 • Dronten
  In Dronten staat een elektriciteitverdeelstation. Liander is van plan om dit station in fases uit te breiden, zodat er meer capaciteit ontstaat om nieuwe zonneparken en windparken aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. We verwachten dat er in 2022-2023 meer vermogen beschikbaar komt.

  Lelystad
  In Lelystad staat een elektriciteitverdeelstation. We onderzoeken hoe we dit station kunnen uitbreiden, zodat er meer capaciteit ontstaat om nieuwe zonneparken en windparken aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. De verwachting is dat dit in 2024 klaar is.

  Zeewolde
  In Zeewolde gaan een aantal oude windmolens weg. Nieuwe windmolens die daarvoor in de plaats komen, krijgen een directe aansluiting op het landelijke hoogspanningsnet van TenneT. Daarmee komt er capaciteit vrij in de periode 2022 - 2025. Liander onderzoekt of er daarmee voldoende ruimte komt voor datacenters die zich in dit gebied willen vestigen.

 • Voor bestaande klanten in de Flevopolder zijn er geen consequenties, zolang zij geen nieuwe elektriciteitsvraag of nieuwe elektriciteitsopwek realiseren. Het leveren van energie aan bestaande klanten is gewoon mogelijk. Bestaande klanten (bedrijven en particulieren) kunnen de energie blijven afnemen die ze gewend zijn.

 • Op bepaalde locaties in de Flevopolder is er niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar in het elektriciteitsnet om extra zonne- of windenergie terug te leveren. Dit kan mogelijk gevolgen hebben voor nieuwe zonneparken of windparken. Wanneer iemand een grote, zakelijke zonne- of windenergie-installatie wil realiseren, dan kunnen zij het beste zo vroeg mogelijk contact opnemen met Liander. Zo kunnen wij nagaan of er voldoende ruimte is op het elektriciteitsnet.

 • Voor bestaande klanten die meer duurzame energie willen opwekken moet Liander tijdelijk een (gedeeltelijke) transportbeperking invoeren. Hetzelfde geldt voor nieuwe klanten die duurzame energie willen opwekken. Een transportbeperking houdt in dat de klant wel een aansluiting heeft, maar tijdelijk geen toestemming krijgt om de volledige capaciteit van de aansluiting te gebruiken.

 • Bestaande zonne- en windparken kunnen energie terug blijven leveren zoals zij nu ook doen.

 • Per aanvraag bekijkt Liander hoeveel capaciteit er vrij is op het elektriciteitsnet. Heeft u meer vermogen nodig? Laat het ons dan zo vroeg mogelijk weten via Mijn Liander. U kunt zich hier aanmelden voor Mijn Liander. Hiervoor heeft u uw klantnummer en een factuurnummer nodig van een recente factuur die niet ouder dan 3 maanden mag zijn. Uw klant- en factuurnummer kunt u op uw factuur vinden.

 • Particuliere klanten die energie met zonnepanelen terugleveren, kunnen dit blijven doen. Dit geldt ook voor zakelijke klanten met een kleinverbruikaansluiting voor terugleveren. Ook kunnen zij gewoon zonnepanelen aanschaffen en laten plaatsen. Wel is het nodig dat zij de opwekinstallatie aanmelden via www.energieleveren.nl

 • Nieuwe grootschalige zon-of windaansluitingen krijgen helaas een transportbeperking tot het lokale beperking verholpen is. Dit betekent dat zij wel een aansluiting voor terugleveren kunnen krijgen, maar tijdelijk niet (de volledige capaciteit van) de aansluiting kunnen gebruiken.

 • Transportbeperkingen gelden niet voor de wind- en zonneparken die nu al op ons net zijn aangesloten of die een formele en niet verlopen toezegging voor het transport hebben gekregen. Voor alle andere klanten geldt dat zij hun aanvraag door Liander moeten laten checken op beschikbare transportcapaciteit. Een aanvraag voor terugleveren kunt in indienen via www.liander.nl/aanvraag-grootzakelijk-teruglevering-energie.

 • Het elektriciteitsnet van Liander is ‘redundant’ of wel dubbel aangelegd. Concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn. Bij een storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld. Ook is onderhoud aan het elektriciteitsnet mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten. Dat dubbel aanleggen kun je zien als een extra rijbaan die gebruikt kan worden tijdens file.

  Normaal gesproken zetten we die extra rijbaan niet in voor nieuwe aanvragen of uitbreidingen voor een elektriciteitsaansluiting. Het is namelijk onze reserve. Op de elektriciteitsverdeelstations in Zeewolde, Lelystad en Dronten gaan we die ruimte in het elektriciteitsnet nu wel inzetten voor partijen die energie willen opwekken en terugleveren. Concreet betekent dit dat elektriciteitsverdeelstation in Zeewolde 100MVA extra ruimte beschikbaar komt. Ter illustratie, 100 MVA is te vergelijken met 140 voetbalvelden vol met zonnepanelen en dat is evenveel vermogen als 40.000 woningen gebruiken. Op het elektriciteitsverdeelstation in Dronten komt 120 MVA extra beschikbaar en in Lelystad 20 MVA.

  Hierdoor ontstaat de situatie dat in sommige gevallen is er wel extra elektrisch vermogen mogelijk is voor bestaande en nieuwe klanten die een grote aansluiting hebben waarop ze alleen die terugleveren. In plaats van dat een wind- of zonnepark een transportbeperking krijgt, mag deze dan gebruik maken van de extra rijbaan. Dit betekent wel dat de ‘rijbaan’ (die extra capaciteit dus) nodig is op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer Liander onderhoud aan het net moet plegen. In zo’n geval is zal Liander de opwekinstallatie van de klant op afstand afschakelen.

  Bestaande klanten, die hun gecontracteerde transportvermogen willen uitbreiden, die met hun installatie rechtstreeks op een station van Liander zijn aangesloten én die met hun aansluiting alleen stroom ‘terugleveren’ (dus geen stroom afnemen) kunnen dit doen. Ook nieuwe klanten die een grote aansluiting aanvragen die rechtstreeks op een station van Liander wordt aangesloten en waarop ze alleen terugleveren kunnen hier gebruik van maken.

  Bent u een bestaande klant en wilt u hier gebruik van maken? Let erop dat u dan zelf de kosten betaalt voor de benodigde aanpassingen in station van Liander van Liander. Per aanvraag bekijkt Liander hoeveel capaciteit er vrij is op het elektriciteitsnet. Wilt u meer terugleveren? Laat het ons dan zo vroeg mogelijk weten via Mijn Liander.

   

 • Voor het wegnemen van een transportbeperking op terugleveren, werkt Liander aan onderstaande mogelijkheden:

  Zonneparken op afstand uit
  Als zonneparken te veel energie opwekken en er overbelasting van het elektriciteitsnet dreigt, dan kunnen wij de teruglevering op afstand afschakelen met een speciale installatie. We doen dit tijdens storingen of onderhoud. Onze klanten ontvangen een vergoeding voor de periode dat de installatie niet terug kan leveren. Als u een aanvraag doet voor een nieuwe aansluiting om terug te leveren, dan bekijken onze specialisten altijd of deze optie ook in uw geval mogelijk is. Deze oplossing geldt namelijk alleen voor een bepaald type aansluiting. Namelijk met een vermogen groter dan 2 MVA en voor aansluitingen die uitsluitend voor teruglevering bedoeld zijn. U hoeft hier dus niet speciaal om te vragen. Meer informatie vindt u op: http://www.liander.nl/tijdelijkafschakelenopwek 

  Storingsreserve gebruiken
  In sommige gevallen is er wel extra elektrisch vermogen mogelijk voor bestaande klanten die een aansluiting hebben waarop ze alleen terugleveren. Het elektriciteitsnet van Liander is dubbel aangelegd. Bij een storing kan het elektriciteitstransport dan sneller worden hersteld. Ook is onderhoud aan het elektriciteitsnet mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten. Dat dubbel aanleggen kun je zien als een extra rijbaan die gebruikt kan worden tijdens file.

  Normaal gesproken zetten we die extra rijbaan niet in voor nieuwe aanvragen of uitbreidingen voor een elektriciteitsaansluiting. Het is namelijk onze reserve. Op alle elektriciteitsverdeelstations  gaan we die ruimte in het elektriciteitsnet nu wel inzetten voor partijen die energie willen opwekken en terugleveren. Concreet betekent dit dat het elektriciteitsverdeelstation in Zeewolde 100MVA extra ruimte beschikbaar komt. Op het elektriciteitsverdeelstation in Dronten komt 120 MVA extra beschikbaar en in Lelystad 20 MVA.

  Hierdoor ontstaat de situatie dat in sommige gevallen er wel extra elektrisch vermogen mogelijk is voor bestaande en nieuwe klanten die een aansluiting hebben waarop ze alleen die terugleveren.  In plaats van dat een wind- of zonnepark een transportbeperking krijgt, mag deze dan gebruik maken van de extra rijbaan. Dit betekent wel dat de ‘rijbaan’ (die extra capaciteit dus) nodig is op het moment dat er een stroomstoring is of wanneer Liander onderhoud aan het net moet plegen. In zo’n geval is zal Liander de opwekinstallatie van de klant op afstand afschakelen.

  Toepassing van congestiemanagement
  Ook onderzoekt Liander ook of het mogelijk is om klanten op ons verzoek tijdelijk minder vermogen terug te laten leveren. Dit zou kunnen door het toepassen van congestiemanagement volgens de Netcode Elektriciteit. Momenteel worden de mogelijkheden van toepassing van congestiemanagement onderzocht. De uitkomst van het onderzoek wordt op Liander.nl gepubliceerd. We zullen daarvoor in aanmerking komende aangeslotenen individueel benaderen

 • De vraag naar het terugleveren van energie in Flevopolder neemt sneller toe dan de tijd die nodig is om het net aan te passen. Het elektriciteitsnet overal verzwaren, is daarnaast onbetaalbaar. Om het energienet toegankelijk en betaalbaar te houden, zullen we dus naar andere opties moeten kijken. Bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van de beschikbare capaciteit in het net. Vergelijk het met het uitbreiden van een snelweg. Dat gebeurt ook niet altijd en overal waar het druk is. Soms wordt er ergens anders een extra weg aangelegd om het verkeer te ontlasten. Of worden er verkeerslichten gebruikt om tijdens de spits het verkeer te doseren.