Vooraankondiging verwachte congestie deel Flevoland

Vooraankondiging verwachte congestie deel Flevoland

21 juni 2019

Capaciteitsproblemen in Oostelijk Flevoland

We zijn momenteel met een elektriciteitstransformatorstation in Flevoland (onderstation Dronten) niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit voor de invoeding van elektrische energie. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.

Oorzaak capaciteitsproblemen

Flevoland kent veel landelijk gebied, dat zich goed leent voor de opwek van duurzame energie. Het aantal windmolens en zonneparken in het gebied groeit zeer snel, veel sneller dan voorzien. Dit heeft een grote impact op het elektriciteitsnet van Liander. Onderstation Dronten heeft hierdoor inmiddels de maximum capaciteit voor het transport van opgewekte elektriciteit bereikt.

Omvang problemen

Gebiedsbeschrijving
Onderstation Dronten voert de opgewekte elektriciteit af van aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied.

Postcode Plaatsnaam
8219 Lelystad
8251 Dronten
8252 Dronten
8253 Dronten
8254 Dronten
8255 Swifterbant
8256 Biddinghuizen

Beschikbare en gevraagde capaciteit

In de onderstaande tabel zijn de vermogens van onderstation Dronten opgenomen. Daarin is aangegeven wat het beschikbare veilig opgestelde transportvermogen en het totale gecontracteerde transportvermogen voor invoeding is. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat niet alle aangeslotenen tegelijkertijd maximaal gebruik maken van hun gecontracteerde transportvermogen en dat er tijdens de invoeding ook elektriciteit wordt verbruikt. Inmiddels is het daadwerkelijk (gemeten) gelijktijdige invoedvermogen in het gebied toegenomen. Hierdoor kan Liander nieuwe aanvragen van invoeders naar (extra) transportcapaciteit op dit moment niet meer honoreren.

Onderstation            Beschikbaar transportvermogen Gecontracteerd invoedvermogen
Dronten (10kV net) 66 MVA 89 MVA


Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op?

Onderstation Dronten wordt uitgebreid met een extra 80 MVA transformator en de vervanging van een 50 MVA transformator door een 80 MVA transformator. Volgens de huidige planning is dit in 2023 gereed.

Omdat Liander een verdere groei van het aanbod van duurzame elektriciteit verwacht doet Liander een studie naar verdere netuitbreidingsmogelijkheden. Dit leidt naar verwachting tot de bouw van nieuwe onderstations en een uitbreiding van het hoogspanningsnet.

Wat doet Liander in de tussentijd?

Het elektriciteitsnet van Liander is ‘redundant’ (dubbel) aangelegd. Concreet betekent dit dat er extra kabels en installaties aanwezig zijn om bij een storing het elektriciteitstransport direct te kunnen herstellen. Ook is hierdoor onderhoud aan het elektriciteitsnet mogelijk zonder dat grote groepen klanten zonder elektriciteit komen te zitten. Dit dubbel aanleggen kan vergeleken worden met de aanleg van een extra rijbaan die gebruikt kan worden tijdens werkzaamheden en ongevallen.

Normaal gesproken wordt die extra rijbaan niet ingezet nieuwe transportaanvragen. Het is namelijk een belangrijke reserve om te zorgen dat de energievoorziening niet onderbroken wordt. In het congestiegebied in Flevoland wordt die ruimte in het elektriciteitsnet nu wel ingezet voor partijen die energie willen opwekken en invoeden en die rechtstreeks op een station van Liander zijn aangesloten. Concreet betekent dit dat hierdoor in onderstation Dronten 120 MVA extra beschikbaar komt.

Hierdoor ontstaat de situatie dat er meer transportvermogen voor invoeding beschikbaar is voor nieuwe klanten die een aansluiting aanvragen waarop ze uitsluitend invoeden en die rechtstreeks op een station van Liander zijn aangesloten. In plaats van dat een wind- of zonnepark een transportbeperking krijgt, mag deze dan gebruik maken van de extra rijbaan. Dit geldt ook voor bestaande klanten, met een aansluiting waarop ze uitsluitend invoeden, die willen uitbreiden. Dit betekent wel dat de ‘rijbaan’ vrijgemaakt moet worden (die extra capaciteit ingeleverd moet worden) indien en zo lang er sprake is van een storing of onderhoud aan het net.

Ook met de inzet van deze reservecapaciteit overstijgt de vraag naar capaciteit het aanbod. Eén van de mogelijke tussenoplossingen is het toepassen van congestiemanagement volgens de Netcode Elektriciteit in het genoemde gebied. Momenteel worden de mogelijkheden van toepassing van congestiemanagement onderzocht conform artikel 9.5 van de Netcode Elektriciteit. De uitkomst van het onderzoek wordt op Liander.nl gepubliceerd.

Voor zover tussenoplossingen onvoldoende oplossing bieden, moet Liander helaas tijdelijk bij nieuwe transportaanvragen transportbeperkingen gaan opleggen. Als Liander dit niet doet kunnen onderdelen van het net te zwaar belast raken en kan dit uiteindelijk leiden tot stroomuitval in het hele gebied.

Voor de afname van elektriciteit gelden in deze regio op dit moment geen beperkingen.

Voor grote initiatieven verzoekt Liander zo vroeg mogelijk contact op te nemen om te kijken of er ruimte is op het net. Dit kan via het telefoonnummer 088 542 63 62, kies daarna in het keuzemenu voor optie 2 en dan weer optie 2.

Via www.liander.nl/grootzakelijk/aansluitingen/capaciteit-stroomnet/flevopolder  kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in dit gebied.