Europese Codes

Europese Codes

De Europese codes voor elektriciteit zijn een verzameling van acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt zijn opgenomen. Het doel is het garanderen van betaalbare en betrouwbare energie en energievoorziening voor elke Europese burger en het verduurzamen van de energievoorziening.

Wat houden de Europese codes in?

De regels gaan bijvoorbeeld over:

  • hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren
  • hoe de Europese netbeheerders het net stabiel dienen te houden
  • aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-installaties moeten voldoen.

Onderdeel daarvan is dat voor elektriciteitsproductie eenheden groter dan 800W, er vanaf 27 april 2019 nieuwe eisen van kracht zijn voor nieuwe elektriciteitsproductie-installatie volgens verordening RfG (2016/631)

Het is belangrijk om te weten dat als na 17 mei 2018 een definitief en bindend contract is gesloten voor de aankoop van het belangrijkste onderdeel van de productie-installatie, de installatie wordt gezien als nieuw en deze vanaf 27 april 2019 moet voldoen aan de nieuwe eisen.

U heeft tot 27 april 2019 (de datum waarop de nieuwe eisen uit de RfG (Requirements for Generators) officieel van toepassing worden) de mogelijkheid om bij de ACM officieel toestemming te vragen om van de code af te mogen wijken (‘derogatie’). Een derogatie aanvraag moet gepaard gaan met een kosten/baten analyse.

Implementatie in Nederlandse energiecodes

TenneT, de regionale netbeheerders, Netbeheer Nederland, ACM en het Ministerie van EZK werken aan een doorvertaling van de Europese codes in de Nederlandse energie codes. Dit doen we zodat de Nederlandse energie codes zodanig worden aangepast zodat deze goed aansluiten bij de Europese regelgeving.

U kunt hierover meer informatie vinden op:


Voorstel vanuit Netbeheer Nederland
Voor de specifieke invulling van de Europese eisen uit de RfG in Nederland is door de gezamenlijke werkgroep van Netbeheer Nederland een voorstel voor de nieuwe Netcode opgesteld. Dit voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ligt nu ter beoordeling en accordering bij de ACM. Als de ACM deze vaststelt volgen hieruit de officiële eisen waaraan nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden moeten gaan voldoen. Het is niet uitgesloten dat er bij de definitieve vaststelling door de ACM afgeweken wordt van het ingediende voorstel voor de nieuwe Netcode. Pas als de ACM de nieuwe Netcode heeft vastgesteld, zijn de eisen bekend waaraan nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden moeten voldoen.

 

De concept invulling van de Nederlandse specificaties zijn:

Type A: Volgt nog
Type B: Zie NL interpretatie productie-eenheid type B (pdf)
Type C: Volgt nog
Type D: Volgt nog

 Let op: aan dit voorstel kunnen geen rechten worden ontleend.

Mijn nieuwe elektriciteitproductie-eenheid alvast voorbereiden

U kunt uw nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid voor zover mogelijk alvast op vrijwillige basis voorbereiden op de door de netbeheerders beoogde nieuwe eisen voor 27 april 2019. Na deze datum moet u voor een nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid (met terugwerkende kracht) voldoen aan de Europese eisen en door ACM nog vast te stellen nationale implementatie. Volgens besluit ACM/UIT/492186 delen we in Nederland de productie-eenheden als volgt in:

  • Type A: aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van 0,8 kW tot 1 MW 
  • Type B: aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van 1 MW tot 50 MW
  • Type C: aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit van 50 MW tot 60 MW
  • Type D: aansluitpunt beneden 110 kV en maximumcapaciteit groter dan 60 MW of aansluitpunt op 110 kV of daarboven.

In hoofdstuk 3.7 van de toelichting van het ACM besluit zijn de belangrijkste gevolgen voor de aangeslotenen weergegeven. Aangezien de eisen voor de verschillende types (A/B/C/D) variëren, is alvast te toetsen op welke punten een nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid aan Europese eisen zal moeten voldoen. De al vastgestelde zogenaamde limitatieve eisen voor de eenheden zijn te vinden in verordening RfG (2016/631)