Nieuwe gasaansluiting per 1 juli 2018 een uitzondering

gasaansluiting per 1 juli 2018

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom vervalt voor netbeheerders per 1 juli 2018 de plicht (aansluitplicht) om nieuwe huizen en gebouwen aan te sluiten op het gasnet. Het gaat daarbij om gewone ‘huisaansluitingen’ met een capaciteit van maximaal 40 m³. Liander zal na 1 juli 2018 geen gasaansluitingen meer aanleggen voor huizen en gebouwen tenzij er uitzonderingen gelden voor u.

Gemeenten beslissen

Gemeenten bepalen straks of een netbeheerder een nieuw gebouw mag aansluiten op gas of niet. In principe geldt een aansluitverbod voor nieuwe huizen en gebouwen. Maar gemeenten kunnen een uitzondering maken als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen’ voor een gebied. 

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat de postcodes van deze uitzonderingsgebieden bijhouden in een openbaar register. Netbeheerders nemen vanaf 1 juli dus alleen nog aanvragen voor een nieuwe gasaansluiting in behandeling als de postcode van een nieuw gebouw op de lijst met uitzonderingen staat.

Bouwvergunning van belang

Nieuwe gebouwen waarvoor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd vóór 1 juli, vallen nog onder de oude regels. Hiervoor geldt de check in het register dus niet.

Veranderingen voor bestaande gebouwen

Voor de meeste bestaande gebouwen verandert er niks. Wie een gasaansluiting van 40 m³ of kleiner aanvraagt voor een bestaand pand, kan die krijgen. Maar ook hier geldt weer een uitzondering. Wijken waar al wel een gasnet ligt en die door gemeenten zijn aangewezen als ‘toekomstig gasloos’ krijgen definitief geen gas. Dat geldt óók voor bestaande panden in die wijken.

Wijzigen huidige gasaansluiting kan gewoon

Wie iets wil laten veranderen aan zijn huidige gasaansluiting, kan zo’n wijziging gewoon blijven aanvragen bij zijn netbeheerder. Het gaat dan om een verplaatsing van de aansluiting of een wijziging van de capaciteit. 

Wetswijziging

De nieuwe regels zijn vastgelegd in de Wet Voortgang Energietransitie (VEt). Dit is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wetswijziging is versneld doorgevoerd na de aardbeving in Zeerijp in januari 2018. Het doel is Nederland helpen om over te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.

Veelgestelde vragen

 • Per 1 juli 2018 vervalt de plicht voor netbeheerders om nieuwbouw gebouwen aan te sluiten op het aardgasnet. Dit is geregeld in de Wet VET (Wet Voortgang Energietransitie).  Deze wet treedt in werking voor nieuwe gebouwen waarvoor nog geen Omgevingsvergunning (bouwvergunning) is aangevraagd. Deze wijziging geldt voor alle kleinverbruikers (max 40 m3 gas/uur), zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

 • De overheid heeft bepaald dat aardgasvrije nieuwbouw de norm wordt. Het laten vervallen van de aansluitplicht voor nieuwbouw past in de ontwikkeling om de gebouwde omgeving los te koppelen van het aardgas.  In Nederland hebben we namelijk afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Dit is nodig om de klimaatafspraken van Parijs te halen en bij te dragen aan een schone en veilige toekomst. 

 • De aansluitplicht vervalt voor nieuwbouwaansluitingen voor kleinverbruik. Dit zijn aansluitingen met een gasmeter tot en met G25 (een doorlaatwaarde tot en met 40 m³ per uur),  zoals woningen en kleine bedrijfsgebouwen.

 • Als u een Omgevingsvergunning (bouwvergunning) heeft aangevraagd vóór 1 juli 2018 mag uw pand in principe aangesloten worden op aardgas. Er gelden hierop wel uitzonderingen. Dit op grond van de oude regeling in de gebiedsomschrijving. Voor aansluitingen buiten de bebouwde kom wordt  een rentabiliteitsberekening gemaakt. 

 • Alleen het college van burgemeester en wethouders van gemeentes mag, als daar zwaarwegende redenen voor zijn, bepalen dat er voor een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) legt deze uitzonderingen vast in een register. De wet is niet van toepassing voor gebouwen waarvoor de Omgevingsvergunning (bouwvergunning)  is aangevraagd voor 1 juli 2018. 

 • Voor bestaande panden geldt dat er in principe wel een nieuwe gasaansluiting gerealiseerd mag worden, bijvoorbeeld bij splitsing van een pand. Als de gemeente het gebied heeft aangewezen als gebied met warmtenet of andere energie-infrastructuur, mag er geen nieuwe gasaansluiting aangelegd worden. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

 • Aansluitingen in bestaande bouw mogen gewijzigd worden. Het vervallen van de gasaansluitplicht is hier niet van toepassing.

 • In de meeste gevallen voldoet een standaard huisaansluiting van 3x25A voor uw woning, ook met een warmtepomp. Dit is afhankelijk van het totaal gevraagde vermogen voor uw woning. Een installateur kan u adviseren welke aansluiting u nodig heeft.

 • Liander houdt zich aan de wet en volgt de regels van de overheid.  Per 1 juli is de aansluitplicht voor nieuwbouw op aardgas vervallen. Dit betekent dat wij geen kleinverbruik gasaansluiting in nieuwbouw mogen realiseren, tenzij er sprake is van een uitzondering. Raadpleeg voor uw specifieke situatie uw gemeente.

 • Alleen de burgemeester en wethouders van gemeentes mogen, als daar goede redenen voor zijn, bepalen dat er er voor een bepaald perceel of een bepaald gebied een uitzondering wordt gemaakt en er wel een gasaansluiting mag komen. Als u vermoedt dat u voor zo'n uitzondering in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente.

 • De ACM toetst of de verschillende partijen voldoen aan hun wettelijke verplichtingen. Ze beheren en publiceren tevens het register waarin de gebieden worden opgenomen waar de aansluitplicht wel geldt en de gebieden waarin zich een warmtenet of andere energie-infrastructuur bevindt of gaat bevinden.

 • Als u nu een gasaansluiting heeft die u gebruikt voor het verwarmen van uw huis en/of om op te koken, dan verandert er niets voor u.

 • U kunt uw gasaansluiting laten verwijderen. Hier zijn kosten aan verbonden. De aansluiting zal dan op een veilige manier worden verwijderd.

 • Dat ligt er aan welke apparaten er in de plaats komen. U kunt het beste contact opnemen met Liander om dit uit te laten zoeken. Zij kunnen een nettoets of een capaciteitsberekening maken.

 • Nee, bestaande gasaansluitingen blijven de komende jaren in gebruik. Ook als u een verzwaring of een verlaging van uw gasaansluiting wilt dan is dat nog steeds mogelijk. De overheid werkt er naartoe om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn.